Projekti

Metsästysmatkailun edellytykset - ideasta kannattavaksi ja vastuulliseksi liiketoiminnaksi

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.3.2024 - 30.4.2026
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Maa- ja metsätalousministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
Metsästysmatkailulla on mahdollisuus olla entistä merkittävämpi tulonlähde matkailuliiketoimintaa harjoittavalle yritykselle, metsästysseuralle sekä maanomistajalle. Matkailu on myös kansallisesti merkittävä vientitoimiala ja työllistäjä, joka kasvaa selvästi muuta taloutta nopeammin. Kiinnostus metsästysmatkailun aloittamiseen on kasvussa ja tuo haasteita liiketoiminnan vastuulliseen, kestävään ja eettiseen toteuttamiseen alusta alkaen.

Tämän hankkeen tarkoituksena on jäsentää metsästysmatkailuliiketoimintaa vastuullisella, kestävällä, eettisellä ja kannattavalla tavalla, joka tarkoittaa niin toimijoiden kuin asiakkaiden sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen. Hankkeen myötä riistan taloudellinen hyödyntämisaste nousee palveluntuottajien, maanomistajien sekä metsästysseurojen kehittyvän liiketoimintaosaamisen sekä sen myötä lisääntyvän palvelutarjonnan avulla. Lisäksi metsästysseuroihin kuulumattomien metsästäjien metsästysmahdollisuudet paranevat palveluntuotannon kasvaessa. Hankkeessa huomioidaan erityisesti metsästykseen liittyvän toimintaympäristön erityispiirteet keskeisenä osana liiketoiminta-ajattelua. Tämä tarkoittaa metsästysseurojen, maanomistajien sekä palveluntuottajien arvomaailman, intressien sekä riistakantaan sitoutuvan arvopotentiaalin esiintuomista ja liittämistä kiinteäksi osaksi metsästysmatkailuliiketoimintaa.

Hankkeessa kehitetään erityisesti arvoajattelun laatua palveluntuottajien, maanomistajien sekä metsästysseurojen sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa asiakasymmärryksen, arvoketjujen ja ansaintalogiikoiden näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa toteutettavissa kuvauksissa hyödynnetään metsästysmatkailuun soveltuvia nykyaikaisia liiketoiminnan kehittämisen työkaluja ja menetelmiä. Vaikka arvontuotanto keskittyy pääosin metsästysmatkailuun, on riistasta saatavalla lihalla merkittävä osuus riistasta saatavan kokonaishyödyn näkökulmasta. Tämä sisällytetään alueellisen riistakannan kokonaisarvon määrittelyyn sekä riistasta saatavan tulon jakosuhteen toiseksi tekijäksi elämysarvon rinnalle.

Hankkeen tuloksena saadaan vastaus kysymykseen; 'Miten metsästysmatkailun arvoa tuloutetaan kestävällä tavalla palveluntuottajien, metsästysseurojen ja maanomistajien näkökulmasta sekä millaisia työkaluja, malleja, prosesseja ja resursseja tämä vaatii?' Hankkeen lopputuotoksena syntyy käytännönläheinen, testattu ja kuvattu toimintokokonaisuus, jonka avulla em. osapuolet voivat toteuttaa metsästysmatkailua paikallisilla toiminta-alueillaan vastuullisella, kestävällä, eettisellä ja kannattavalla tavalla, mikäli edellytykset metsästysmatkailun toteuttamiseen ovat olemassa. Toimintokokonaisuudessa niin metsästysseurojen, maanomistajien kuin palveluntuottajien riistasta saama hyöty konkretisoituu tasapuolisesti perinteisen metsästyksen toimintaedellytyksiä vaarantamatta. Sisällöllisesti toimintakokonaisuus soveltuu niin 'matalan kynnyksen' metsästysmatkailutoiminnan käynnistämiseen kuin vaativaan korkean jalostusasteen palveluntuotantoon myös kansainvälisille metsästysasiakkaille.

Hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.3.2024-31.12.2026 yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa.