Projekti

KORSI - Korkeakoulutettujen osaaminen Keski-Suomen hyväksi

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KORSI
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.5.2009 - 31.8.2012
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Päätavoitteena oli tehdä korkeakoulutettujen osaaminen näkyväksi ja edistää edistää korkeakoulutettujen osaamisen hyödyntämistä ja työllistymistä Keski-Suomeen. Tämä tapahtui kehittämällä uusien
yhteistyörakenteiden ja palvelujen avulla korkeakoulujen ja työnantajien
välistä yhteistyötä.

Kohderyhmään kuuluivat korkeakoulut ja niiden koulutussuunnittelusta ja
ohjauksesta vastaava henkilöstö, TE-toimistot, työnantajat sekä työelämän
kehittäjäorganisaatiot. Välillisesti hankkeen tuloksista hyötyivät
korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet.

Hankkeen tuloksena:

  • Alueen työnantajien ja korkeakoulujen välille uusia yhteistyömalleja
    vuoropuhelun lisäämiseksi korkeakouluosaamisen hyödyntämiseksi ja rekrytoinnin
    joustavaksi toteuttamiseksi
  • Uudistettiin korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluja, niin että korkeakouluilla on ajantasainen tieto alueellisista työmarkkinoista koulutussuunnittelun ja ohjauksen tueksi. Tämän lisäksi selkiytettiin korkeakoulujen ja TE-toimistojen yhteistyökonseptia.
  • Kehitettiin työkaluja osaamisen tunnistamisen ja markkinoinnin työvälineeksi ja koottiin yhteen eri tahojen keräämiä työllistymis- ja sijoittumistietoa koulutuksen sisällöllisen kehittämisen tueksi. Lisäksi luotiin yhteisiä foorumeita korkeakoulun henkilöstölle ja työantajille.

Uusia tuotteita: korkeakoulujen työelämäyhteistyön
uudet toimintamallit, ePortfoliotyökalu sekä korkeakouluopiskelijoiden
sähköinen rekrytointipalvelu.

Projektin toteuttajat olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Projekti rahoitettiin Europan sosiaalirahastosta ja päärahoittajana oli Keski-Suomen ELY-keskus.

Projektin tulokset

Osumia.fi on Keski-Suomen korkeakoulujen yhteinen opiskelijoiden sähköinen rekrytointipalvelu, jonka kautta työnantajat tavoittavat yliopisto- ja amk-opiskelijat ja vastavalmistuneet. Työnantajat voivat julkaista harjoittelu- ym. työpaikkailmoituksia sekä selata opiskelijoiden työnhakuprofiileja osaamisnäytteineen (sähköinen CV) ja kohdentaa työpaikkatarjouksensa suoraan tarpeitaan vastaaville opiskelijoille. Osumia-palvelu tuotteistaa korkeakoulutettujen osaamisen entistä selkeämmin ja lisää osaamisen näkyvyyttä.

Korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen yhteistyökonseptia rakennettiin vaiheittain sisäisen ja yhteisen kehittämisen edetessä rinnakkain. Benchmarkkauksen, korkeakoulujen sisäisten selvitysten ja työpajojen pohjalta tehtiin ehdotus korkeakoulujen yhteisiksi ura- ja rekrytointipalveluiksi. Ehdotus on esitelty projektin ohjausryhmälle sekä korkeakoulujen johdolle. Projektissa tehty taustatyö tukee korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen sisäistä kehittämistä ja yhteistyökonseptin kehittämistä.

Yhteisen palvelukonseptin kehittämiseksi TE-toimiston kanssa muodostettiin Korkeakoulutettujen palvelut (KOPA) -ryhmä. Se järjesti useita tilaisuuksia korkeakoulujen ja TE-toimiston johdolle ja ohjaushenkilöstölle työllistymisen haasteiden tunnistamiseksi ja korkeakoulutettujen ohjauksen kehittämiseksi. KOPA jatkaa projektin jälkeen toimintaa korkeakoulutetuille tarjottavien palveluiden kehittämiseksi.

Työelämäyhteistyön uusien toimintamallien pilotointi ja käyttöönotto toteutettiin osana Keski-Suomen osaajat kohtaavat -ura- ja rekrytointitapahtumakonseptia. Kehitettyjä uusia toimintamalleja ovat mm:
- Osaaja-areena: näyttely, jossa korkeakoulut esittelevät työnantajille oppilaitosyhteistyömahdollisuuksia jo toteutettujen tai käynnissä olevien projektien, opiskelijayritysten ja TKI-hankkeiden kautta.
- Osaamisen aamukahvit: toimialakohtainen työnantajien ja korkeakoulujen verkostoitumistilaisuus, joissa esitellään yhteistyömahdollisuuksia korkeakoulujen kanssa ja etsitään yhteistyökumppaneita. Tilaisuuksista korkeakoulut saavat myös työnantajilta palautetta.
- Osaajatreffit: verkostoitumistilaisuus työnantajille ja korkeakoulujen henkilöstölle sekä opiskelijoille. Tavoitteena on yhteistyökumppaneiden löytäminen projekteihin ja rekrytoiminen.
- e-Portfoliotyökalu urasuunnittelun ja osaamisen markkinoimiseksi työnantajille: JAMKissa ja HUMAKissa pilotoitiin Kyvyt.fi eportfoliotyökalua. Syksyllä 2011 ja sen jälkeen aloittavat uudet opiskelijat ottivat kyvyt-palvelun käyttöön JAMKissa. HUMAKissa ePortfoliopilottien kokemukset viedään tiedoksi meneillään olevaan opetussuunnitelman uudistustyöhön. Jyväskylän yliopiston ePortfolion rakentamiseksi toteutettiin projektin tuella ePortfolion prototyyppi ja sen pohjalta sovelluksen ensimmäinen versio vuonna 2011. Sen käyttöönotto etenee kahdella yliopiston ainelaitoksella lukuvuonna 2012-2013 toteutettavalla pilotilla.

Projektia ja sen tuloksia esiteltiin Suomessa ja ulkomaan benchmarkkaus ja tulostenlevitysmatkoilla yli 100 tilaisuudessa yli 3000 henkilölle: korkeakoulujen henkilöstölle, Keski-Suomen TE-toimistojen henkilöstölle, aluekehitysorganisaatioille ja yrityksille sekä muille työnantajille. Lisäksi tietoa projektin toimenpiteistä ja tuloksista levitettiin projektin www-sivuilla, osaajatkohtaavat.net ja osumia.fi-palvelun kautta. Projekti sai näkyvyyttä Keski-Suomen alueen sanomalehdissä useaan otteeseen projektin aikana ja sen jälkeen. Projektin tuloksia esiteltiin myös aluekehittäjäorganisaatioiden sähköisissä uutiskirjeissä ja www-sivuilla sekä korkeakoulujen valtakunnallisissa verkkopalveluissa.

Korkeakoulujen koulutuksen ja työelämäyhteyksien kehittämisestä vastaava johto sekä ura- ja rekrytointipalveluiden henkilöstö vastaavat projektissa aikaan saadusta uudesta tai pysyvästä toiminnasta projektin päättymisen jälkeen.