Projekti

JYVSECTEC Center

Rahoitusohjelma

Lyhenne
JYVSECTEC Center
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Sovellettu kyberturvallisuus
Toteutusaika
1.2.2015 - 30.4.2018
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus
Digitaalinen tietoyhteiskunta on lisännyt merkittävästi hyvinvointia, mutta kehityksen kääntöpuolena on riski erilaisista kybertoimintaympäristön uhkista. Ne toimijat yksittäisistä henkilöistä valtiollisiin organisaatioihin, joilla on riittävää teknologista osaamista ja resursseja, voivat toteuttaa kyberhyökkäyksiä pienin kustannuksin mistä päin maailmaa tahansa ja hyökkäyksissä hakkeroinnilla haltuunotettavat komentopalvelimet voidaan sijoittaa mihin tahansa maahan. Kyberhyökkäyksillä voidaan tuottaa suuria häiriöitä ja jopa lamauttaa osia kansallisesta kriittisestä infrastruktuurista ja yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista, puhumattakaan kansainvälisestä kohdistetusta yritysvakoilusta, joka muodostaa yhä suuremman riskitekijän liiketoiminnalle.
Tietoverkkorikollisuus onkin yksi voimakkaimmin kasvavia rikollisuuden lajeja; se on vakavoitunut ja ammattimaistunut viime vuosina. Globaalisti tarkasteltuna kyberrikollisuudesta aiheutuneet taloudelliset tappiot ovat nykyisin lähes 400 miljardia dollaria vuodessa ja yli miljoona tietoverkkojen käyttäjää maailmassa joutuu päivittäin kyberrikollisuuden uhriksi. Useissa tutkimuksissa on todettu Suomen tietoverkkojen olevan puhtaimpia maailmassa. Suomen poliittinen vakaus ja ilmaston sopivuus kansainvälisten tietoverkkopalvelujen toteuttamiselle antavat Suomelle etulyöntiaseman, jonka ylläpitäminen vaatii jatkuvaa panostusta kyberturvallisuuden tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Suomen kansallisessa kyberturvallisuusstrategiassa on linjattu, että Suomi on vuonna 2016 maailmanlaajuinen edelläkävijä tietoverkkoihin kohdistuviin uhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriöiden hallinnassa. Suomen kyberturvallisuusstrategia ja sen toimeenpano-ohjelma nostavat tutkimus- ja koulutusohjelmat sekä muun osaamisen vahvistamisen yhdeksi keskeiseksi kyberturvallisuuden kehittämiskohteeksi.
Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmassa yhtenä toimenpide-esityksenä on tietotekniikan kehitys huomioon ottaen edelleen kehittää ja monipuolistaa JYVSECTEC:n RGCE -kybertoimintaympäristöä (Realistic Global Cyber Environment), jotta sillä kyetään riittävässä määrin tukemaan yhteiskunnan eri toimijoiden kyberosaamisen ja -ymmärryksen lisäämistä sekä elinkeinoelämän valmiuksien kehittämistä kyberuhkien havaitsemiseen ja torjumiseen nopeasti muuttu-vassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä. (http://jyvsectec.fi/)

Tämä hanke yhdessä samanaikaisesti toteutettavan JYVSECTEC Center RGCE -hankkeen kanssa muodostavat hankekokonaisuuden, jolle konkreettisia tarpeita on koottu yli 50 yrityksen ja julkisen organisaation edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa sekä kyberturvallisuutta käsittelevissä seminaareissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Molempien hankkeiden tulostavoitteiden ja toimenpiteiden tarkempaan määrittelyyn on myötävaikuttanut sekä aikaisempiin hankkeisiin osallistuneita yrityksiä että tähän hankkeeseen sitoutuneita yrityksiä.
JYVSECTEC Center -hankkeen tarkoituksena on kehittää JYVSECTEC:stä Suomen johtava puolueeton kyberturvallisuuden tutkimus -, kehitys- ja koulutuskeskus, joka lisää yritysten ja muiden toimijoiden häiriönsietokykyä, mahdollisuuksia havaita oman toimintansa ja järjestelmiensä haavoittuvuuksia, kykyä havaita ja torjua kyberuhkia sekä kehittää henkilöstön osaamista.

Hankkeella saavutetaan seuraavat tulostavoitteet:
1. Teknisen ympäristön (RGCE) kehittyneiden ominaisuuksien hyödyntäminen mahdollistaa kyberturvallisuuden T&K-toiminnan laajentamisen dynaamisesti muuttuvassa toimintakentässä.
2. Kyberturvallisuuden harjoitustoimintaa on tuotteistettu eri toimialojen tarpeisiin.
3. Toimintamalleja kyberturvallisuuden tilannekuvan luomiseen, analysointiin ja siihen perustuvaan johtamiseen ja viestintään organisaatioissa on kehitetty ja otettu käyttöön.
4. Kyberturvallisuusosaaminen, -tietoisuus ja -yhteistyö ovat kehittyneet kansainvälistä yhteistyöverkostoa hyödyntäen.

Hankkeen päätuloksena rakentunutta Jyvsectec Center -tutkimus-, koulutus- ja kehityskeskusta ja sen toimintaa, palveluja sekä siihen liittyvää asiantuntijuutta esitellään artikkeleissa, joita julkaistaan ammattimedioissa sekä suurelle yleisölle suunnatuissa sanomalehdissä. Kehityskeskuksen toimintaa esitellään suomen ja englannin kielillä painettavissa esitteissä sekä internetissä ajantasaisesti http://jyvsectec.fi –sivustolla. Hankkeen aikana ja sen jälkeen esitellään Jyvsectec Center –hankkeen tuloksia ja keskuksen toimintaa sekä Jyväskylän alueen kyberturvallisuusosaamista esitellään erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kyberturvallisuuteen ja tietoturvaan liittyvissä tilaisuuksissa/seminaareissa, joihin osallistuu yritysten ja tutkimuslaitosten sekä muiden julkisten organisaatioiden edustajia. Hankkeen aikana osallistutaan myös kansallisille Kyberturvallisuusmessuille.

Hankkeen vaikutukset:
Kehittyneen ja monipuolistuneen RGCE –ympäristön ja sitä hyödyntävän kehittyneen osaamisen avulla kyetään vastaamaan jatkuvasti muuttuviin kyberturvallisuuden vaatimuksiin.
Yrityksissä ja muissa organisaatioissa kehitetään ja otetaan käyttöön toimintamalleja kyberturvallisuuden tilannekuvan luomiseen, analysointiin ja siihen perustuvaan johtamiseen ja viestintään. Sen avulla saavutetaan ennakoitavuuden ja tehostetun toiminnan ansiosta taloudellisia säästöjä pitkällä aikavälillä ja voidaan osaltaan turvata tietoverkoista riippuvan liiketoiminnan häiriöttömyyttä.
Kytkemällä kyberturvallisuusosaaminen osaksi yritysten liiketoiminnan laadunvarmistusta, turvataan niissä hankkeen aikana käynnistetyn toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen tarpeiden mukaisesti.
Kyberturvallisuuden harjoitus- ja koulutustoiminnan avulla lisätään useiden toimijoiden osaamista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kyberturvallisuusosaamisen, -tietoisuuden ja -yhteistyön vaikutuksesta saavutetaan alueellisen osaa-mistason nousua ja vahvistetaan Jyvässeudun asemaa kyberturvallisuuden osaamiskeskittymänä.

Kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittyminen ja laajeneminen mahdollistavat sekä kyberturvallisuuden T&K- toiminnan että liiketoiminnan määrällisen ja laadullisen kehittymisen.