Projekti

Jyväskylä Security Technology (1331)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
JYVSECTEC
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Sovellettu kyberturvallisuus
Toteutusaika
1.9.2011 - 31.1.2015
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus
Tietoteknisen toimintaympäristön jatkuva muutos tekee turvallisuushaasteista entistä laajempia ja monimutkaisempia. Erityisesti tämä luo haasteita kyberturvallisuuden osa-alueella. Termillä ymmärretään yleisesti kaikenlaista sähköistä tiedon käsittelyä ja välitystä koskevien turvallisuusnäkökohtien huomioonottamista turvauhkien ehkäisyssä ja torjunnassa. Suppeammin kyberturvallisuudella tarkoitetaan tietoverkkoturvallisuutta, joka käsittää tietoverkkojen välityksellä syntyvien uhkien ehkäisyä ja torjuntaa. Jyväskylällä on sijaintinsa ja teollisuutensa ansiosta pitkät perinteet tietoverkkojen solmupisteenä ja seudulla toimii lukuisia turvallisuusalan toimijoita, jotka ovat tärkeitä osaamisen ja alan kehityksen ylläpitäjiä alueella.

JYVSECTEC-projektin toteuttamisella vahvistetaan merkittävästi edellytyksiä turvallisuus- ja ICT-alan yrityksissä tapahtuvalle tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle ja sen laajenemiselle sekä lisätään yritysten turvallisuuden tietämystä, riskien hallintaa ja parannetaan turvallisuuden ylläpitoa. Projektin tarkoituksena on kyberturvallisuuden johtamisjärjestelmien ja kehittämisalustan rakentaminen ja johtamisjärjestelmän käytön osaamisen kehittäminen. Projekti mahdollistaa koko Suomen laajuisen kansainvälisesti verkottuneen kyberturvallisuuden osaamisyhteisön luomisen turva-alan yksityis- ja viranomaiskäyttöön.


Projektissa toteutetaan kattava ympäristö tietoturvauhkien torjunnan testaamiseen, kehittämiseen ja evaluoimiseen sekä rakentaa tilannekeskus tietoturvan tilannekuvaa varten palvelinjärjestelmineen. Rakennettavan kehitysympäristön avulla tuetaan yritysten kasvua, edistetään yritysten verkostoitumista sekä pk-yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille. Projektin tuloksia hyödyntävät turva- ja ICT -alojen yritykset sekä turvallisuusalaan liittyvät T&K&I -toimijat ja viranomaistahot ja sen avulla vahvistetaan alueellista innovaatiojärjestelmää, sekä mahdollistetaan kyberturvallisuuden kehittämistä ja siihen liittyvän osaamisen lisäämistä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kumppaneina hankkeessa ovat Airbus Defence & Space Oy (ent. Cassidian Finland Oy), Descom Oy, Relator Oy, Ajeco Oy ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy.

Projektin tuloksena:

  • Turvaluokitetut kehittämisympäristöt kyberturvallisuuden ja tilannekuvien kehittämistä varten ovat rakennettu ja käytössä.
  • Yksityisten ja julkisten toimijoiden kyberturvallisuusosaamisen ja -teknologian kehittämistä varten on suunniteltu ja pilotoitu koulutustuotteita, testiympäristöjä ja turvallisuuden kehittämistyökaluja.
  • Kyberturvallisuuden harjoitusympäristöä hyödyntäviä toimijoiden välisiä yhteistyömuotoja on otettu käyttöön.
  • Kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden tietoisuus Keski-Suomeen rakennetusta kyberturvallisuuden osaamiskeskittymästä on lisääntynyt.