Projekti

Hyvää yhdessä - hyvinvointiyrityksien valmiudet SOTEssa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Hyvää yhdessä
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.2.2019 - 31.10.2020
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Hyvää yhdessä -
hyvinvointiyrityksien valmiudet muuttuvassa sosiaali- ja terveysalan
toimintaympäristössä –hanke


Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö on
muutoksessa. Käynnissä oleva maakunta- ja sote-uudistus on suurimpia hallinnon
ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on koskaan tehty.  Vaikka
sote-uudistuksen toteutumisesta ei ole varmuutta, on varmaa, että palvelujen
tuottaminen on muutoksessa. Tässä muutoksessa on tarpeellista selvittää mitä erilaisia
palveluntuottamisen mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan mikro- ja
pienyrityksille yleisellä tasolla on ja peilata eri alueiden nykytilannetta
suhteessa näihin mahdollisuuksiin. Muuttuvan toimintaympäristön tuomat haasteet
mikro- ja pienyrityksille on tunnistettava ja pyrittävä luomaan näihin
ratkaisumalleja ennakoivasti. Erityisesti maaseudulla pienten yritysten voi
olla perusteltua yhdistää voimiaan, jotta ne pystyvät paremmin kilpailemaan
suurten toimijoiden kanssa.
Muutoksessa mukana pysyminen edellyttää myös
osaamisen kehittämistä, sillä muuttuviin palveluihin ja toimintatapoihin
liittyy uusia osaamistarpeita.

Keski-Suomessa
neljällä kohdealueella toteutettavan Hyvää yhdessä -hankkeen tarkoituksena on
aktivoida maaseudun hyvinvointialan mikro- ja pienyrityksiä oman osaamisen ja
kehittämistarpeidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä, verkostoitumisessa
sekä genereoida
uusia innovaatioita, markkinoita sekä yrittämisen mahdollisuuksia. Projektilla
lisätään maaseudun sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten valmiuksia toimia
uudistuvassa sote- toimintaympäristössä ja tätä kautta ollaan turvaamassa maaseudun
hyvinvointipalvelujen saatavuutta. Samalla ylläpidetään maaseudun
elinvoimaisuutta tarjoamalla niin palveluja kuin turvaamalla työnpaikkojen
säilyminen alueella.

 

Hankkeen
päätavoite on parantaa maaseudun hyvinvointialan mikro- ja pienyritysten
toiminta- ja kasvuedellytyksiä muuttuvassa sosiaali- terveysalan
toimintakentässä aktivoimalla yritysten välisten verkostojen muodostumista
yrittäjien osaamisen kehittämistarpeiden ja toimintaympäristöstä tulevien
tarpeiden pohjalta.

 

Hankkeen
kohderyhmän muodostavat erilaiset sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointialan
palveluntuottajat. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan
mikro- ja pienyrityksiä sekä ammatinharjoittajia. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat
erilaiset mikro- ja pienyritykset, joissa hyvinvointipalvelut voivat olla osana
yrityksen toimintaa.Tässä hankkeessa mikro- ja pienyrityksillä tarkoitetaan
yrityksiä, joissa on alle 50 työntekijää.

 

Hankkeella on neljä kohdealuetta: 1) Joutsa, Luhanka,
Toivakka 2) Keuruu, Multia, Petäjävesi 3) Muurame ja 4) Jämsä. 

Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä
laajemmin Keski-Suomen maakunnan alueella. 

 

Hankkeen
toteutusaika:
1.2.2019 – 31.10.2020

Hankkeen
rahoittaja:
Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto

Lisätietoja: Projektipäällikkö Ulla Teppo, ulla.teppo@jamk.fi p. 050 3722779

 

Projektin tulokset

Hankkeen tulokset:

1. Aluekohtaiset Muurame, Jämsä, Keuruu ja Joutsa nykytilakuvaukset sosiaali- ja terveys- sekä hyvinvointialan yritysten mahdollisuuksista ja haasteista meneillään olevassa sote –muutoksessa on luotu. Niissä kuvataan yksityisen palvelutuotannon asemaa kohdealueilla. Kuvaukset helpottavat yrittäjiä ja palvelujen käyttäjiä hahmottamaan oman kunnan palveluverkostoa. Sotekuvaukset julkaistaan hankkeen nettisivuilla. Kunnat ovat hyödyntäneet sotekuvauksia liittämällä ne oman kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen nettisivuille kuten esimerkiksi Joutsa.

2. Hankkeessa mukana olevat yritykset saivat osaamistarvekartoitukseen pohjautuvan osaamistarpeiden tunnistuksen ja suunnitelman osaamisen kehittämiseen huomioiden vallitseva sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutokset. Lisäksi koronatilanteesta johtuen kehittämissuunnitelmia muokattiin.

3. Yrittäjien osaamistarpeiden kartoitusten pohjalta järjestettiin kehittämisklinikoita ja webinaareja.
Kehittämisklinikoissa paneuduttiin erityisesti liiketoiminta- ja talousosaamisen kehittämiseen ja yrittäjien verkostoitumiseen sekä yhteistyön tehostamiseen kunnan ja kehittämisyhtiöiden kanssa. Lisäksi perehdyttiin hinnoitteluun ja palveluseteliin. Lisäksi yrittäjien kanssa pyrittiin etsimään uusia toimintamahdollisuuksia sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen.
Lisäksi toteutettiin digiklinikoita, joissa keskityttiin digitaitojen ja markkinoinnin osaamisen kehittämiseen kuten sosiaaliseen mediaan, digitaalisen markkinoinnin välineisiin, maksulliseen markkinointiin Facebookissa ja sähköisiin ajanvarausjärjestelmiin netissä. Osassa digiklinikoista perehdyttiin etänä tapahtuvaan asiakasohjaukseen ja terapiaan.

4. Alueellisissa verkostoissa aktivoitiin hyvinvointiyrityksiä yhteistyöhön ja pohtimaan uusia yhteistyömuotoja. Hankkeessa syntyi yksi yritysryhmähankesuunnitelma, jossa on kolme hankkeessa mukana ollutta yritystä.

Hankkeessa pilotoitiin sosiaali- ja hoivapalveluyrittäjän suunnittelemaa ja toteuttamaa etäohjauspalvelua. Toteutuksen hyvästä onnistumisesta huolimatta haasteena on, miten saadaan etänä toteutettu palvelu hyväksytyksi asiakkaan palvelusuunnitelmaan. Etänä toteutettuja palveluja on tärkeää kehittää edelleen ja tuoda ne osaksi palvelusuunnitelmia.

18.12.2020 Merja Kurunsaari merja.kurunsaari@jamk.fi, Ulla Teppo ulla.teppo@jamk.fi