Projekti

Humusvesien puhdistusteknologia (1929)

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Innovaatioprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.5.2012 - 28.2.2015
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Tavoitteena on uuden kustannustehokkaan vesienpuhdistusmenetelmän kehittäminen turvetuotannossa syntyvien humuspitoisten vesienpuhdistamiseksi. Työ toteutetaan yhteistyössä VTT:n, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin, pk-yritysten, Vapon, Turveruukin ja Metsäkeskuksen kanssa.

Alussa tutkimus painottuu laboratoriomittakaavassa tehtävään tutkimus- ja kehitystyöhön, joka toteutetaan VTT:n Jyväskylän toimipisteessä. Tässä esitutkimusvaiheessa selvitetään perusreunaehdot kehitettävän teknologian soveltuvuudesta valitun turvetuotantoalueen humusvesien puhdistamiseen. Siina selvitetään mm. teknologian toimivuus eri prosessi olosuhteissa (lämpötila, pH, humusveden laatu jne.), rakennetaan laboratoriomittakaavan jatkuvatoiminen prosessi ja optimoidaan sen toimivuus kenttäkoevaiheen reunaehdot huomioiden, tehdään kenttäkoevaiheen alustava suunnitelma sekä arvioidaan kokonaiskonseptin taloudellinen järkevyys.

Toisessa vaiheessa laboratoriomittakaavassa kehitetty konsepti siirretään valittuun turvetuotantokohteeseen ja tutkitaan sen toimivuutta todellisissa olosuhteissa eri vuodenaikona. Kenttäpilotista saatujen tutkimustulosten perusteella tehdään kokonaiskonseptin optimointi. Tavoitteena on myös selvittää kehitettävän teknologian soveltuus muihin sovelluksiin, kuten maa- jametsätaloudesta syntyvien vesien käsittelyyn sekä yhdyskuntavesien puhdistamistarpeisiin.

Lisätietoja:

Tarja Stenman, projektipäällikkö, 040 585 2197, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti