Projekti

eTEVÄ eTeknologiavälitteinen taidon oppimisen ja osaamisen todentaminen (7270)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
eTEVÄ
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2016
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

eTEVÄ on yhteishanke, jonka tavoitteena oli löytää ja kehittää uusia kamerateknologiaa ja videota hyödyntäviä
toimintatapoja työssä oppimiseen, etäohjaukseen, opetukseen ja tutkintotilaisuuksiin. Hanketta toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Ilmasotakoulu ja Keski-Suomen pelastuslaitos.

Nuoret viestivät vapaa-ajallaan kuvallista ilmaisua hyödyntäen ja mobiililaitteissa on nykyisin aina kamera. Kamera- ja tallenneteknologiaa sekä videoita käytetään jo oppimisen tukena, mutta käyttö on satunnaista ja se perustuu tällä hetkellä pitkälti tallenteisiin eikä ole reaaliaikaista ja vuorovaikutteista. Uudenlaisella videoteknologialla voidaan kuvata työsuoritusta, jakaa sitä reaaliaikaisesti ja saada palautetta sekä ohjausta suorituksen aikana, kuvaus voidaan tallentaa ja sitä voidaan analysoida jälkikäteen. Videoiden hyödyntäminen uudella tavalla oppimisessa avaa opiskelijoille uusia reittejä ja tapoja ammattiin oppimiseen. Uudenlaisilla toimintatavoilla pystytään tukemaan sukupuoleltaan, oppimistyyliltään ja motivaatioltaan erilaisia oppijoita. Tämä on tärkeää etenkin syrjäytymisuhassa olevien nuorten koulutuksessa ja koulupudokkuuden estämisessä.

Oppilaitoksilla ja työpaikoilla on tarve rakentaa uudenlaisia oppimisympäristöjä ja ottaa käyttöön joustavia ja
tarkoituksenmukaisia opetusmenetelmiä. Uusi monikanavainen ja vuorovaikutteinen kamera- ja tallenneteknologia tukee yksilöllisten oppimispolkujen toteutumista. Työssäoppimisen ohjaus, tutkintotilaisuudet ja niihin liittyvät arviointikeskustelut aiheuttavat paljon matkustamista. Opettajien ohjauskäytäntöjä onkin tarve monipuolistaa ja löytää tapoja etäohjaukseen. Työpaikoilla työtekijöiden työsuoritusten videointi toimii osaamisen kehittämisen välineenä. Teknologian käyttöönoton edellytyksenä on henkilöstön osaamisen kehittäminen.

eTEVÄ hankkeessa testattiin kamera- ja tallenneteknologiaa ja etsittiin erilaisia pedagogisia menetelmiä teknologian hyödyntämiseen. Hankkeen tuloksena syntyi toimintatapoja, jotka tukevat oppimisen ohjausta.

Lisätietoja

Päivi Kauppila, projektipäällikkö, puh. +358 40 846 0627, etunimi.sukunimi@jamk.fi,

**************
eTEVÄ was a joint project aimed at finding and developing new methods that utilise camera technology and video for on-the-job learning, remote guidance, instruction and examinations. The project was implemented by JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä Municipal Education Consortium, Äänekoski Municipal Vocational Education Consortium, the Air Force Academy and the Rescue Department of Central Finland.

In their free time, young people communicate using visual expression, and modern mobile devices always have a
camera. Camera and recording technology and videos are already being used to support learning, but their use is occasional and still largely based on recordings, not real-time and interactive. A new type of video technology can be used to film an attainment, share it, receive feedback and guidance in real time, save the recording and analyse it afterwards. Utilising videos in learning in a new way opens new paths and ways of vocational learning for students. New methods enable us to support learners with different gender, learning styles and motivations. This is especially important in the training of young people who are at risk of social exclusion and in preventing school drop-outs.

Educational institutions need to build new kinds of learning environments and adopt flexible and appropriate teaching methods. New multi-channel and interactive camera and recording technology supports the realisation of individual learning paths. Guidance for on-the-job learning, examinations and the associated assessment discussions necessitate a lot of travel. There is a need to diversify the guidance practices of teachers and find new ways for remote guidance. Recording the work performance of employees in the workplace is a tool for competence development. Before the technology can be adopted, the competence of personnel needs to be developed.

The eTEVÄ project was testing camera and recording technology and seeks different pedagogical methods for utilising the technology. The project result was the creation of methods that will support the guidance of learning.


Contact information: Päivi Kauppila, project manager, puh. +358 40 846 0627, etunimi.sukunimi@jamk.fi