Projekti

Ekologiset, älykkäät ja turvalliset teollisen internetin palvelut

Rahoitusohjelma

Lyhenne
eÄlytelli
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Sovellettu kyberturvallisuus
Toteutusaika
8.5.2019 - 31.12.2021
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus
eÄlytelli- hankkeessa kehitetään osaamista ja tietoa teollisen internetin data-analyysin mahdollisuuksista yrityksille ja muille toimijoille rakentamalla tutkimus- ja testausjärjestelmä tutkimuksen sekä koulutuksen tarpeisiin. Hankkeen toimintaympäristöä kehitetään siten, että sitä voidaan hyödyntää myös koulutusohjelmien tarpeisiin soveltuvana oppimisalustana. Projektin avulla nostetaan tietoisuutta teollisen internetin data-analyysin mahdollisuuksista eri toimijoiden keskuudessa ja samalla kasvatetaan hankkeen toteuttajien osaamista, jolloin mahdollisuudet kouluttaa uusia osaajia paranee. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja pilotoida valituilta liiketoiminta-alueilta konkreettisia data-analyysiratkaisuja, joilla saadaan aikaan uutta liiketoimintaa ja olemassa olevan liiketoiminnan kasvua sekä työpaikkojen lisääntymistä.

Lisätietoja:

Jari Hautamäki
jari.hautamaki@jamk.fi
040 5402361

Projektin tulokset

Hankkeessa on kehitetty uusien teknologioiden oppimis-, soveltamis- ja testausympäristö Jyväskylän yliopistolle ja Jyväskylän ammattikorkeakoululle. Ympäristö pohjautuu Open Source pohjaiseen älykkääseen IoT-alustaan, joka palvelee koulutusta, tutkimusta ja yrityksien kanssa toteutettavien pilottiratkaisujen tarpeita. Ratkaisun palvelualustana käytetään IoT HUB (Azure) pilvipalvelua, joka on toteutettu yhteisenä palveluna Jyväskylän Yliopiston kanssa. Ratkaisulla voidaan konkretisoida IoT-tuotantoketjua anturoinnista aina älykkääseen IoT-alustaan, joka mahdollistaa laitteiden hallinnan, datan keruun, prosessoinnin ja visualisoinnin. Oppimisympäristössä IoT-tuotantoketjua voidaan konkretisoida myös toisinpäin IoT-alustasta toimintaympäristöä ohjaaviin toimilaitteisiin.

Hankkeessa kehitettiin älykkääseen mittaukseen ja analysointiin liittyviä teollisuustuotantoympäristöihin perustuvia pilottitoteutuksia hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kanssa. 

Pilotti VAPO: 
VAPOn kanssa kehitettiin ja pilotoitiin ideaa turpeen aumaan ajon seurantajärjestelmästä Vapo Oy:n turvetuotantoalueelle Keski-Suomessa. Seurantajärjestelmä mahdollistaa pilottikohteessa reaaliaikaisen todellisten turvetuotantomäärien seurannan aumakohtaisesti ja samalla ajopäiväkirjan automaattisen päivityksen. Paikannusdata lähetetään pilveen tietyin väliajoin, kun kokoojavaunu kiertää keräämässä turvetta. Kokoojavaunun luukkujen avautuessa paikannetaan vaunu ja lähetetään tieto pilveen. Pilvipalvelussa tarkistetaan, tapahtuiko luukkujen avaus auman alueella. Mikäli luukkujen avaus tapahtui auman alueella, rekisteröidään tapahtuma lastin purkamisena aumaan. Ratkaisua voidaan hyödyntää myös tilanteissa, joissa halutaan seurata esim. puunkorjuuta ja sen varastointia.
Pilotit toteutettiin kahdessa vaiheessa kesän 2020 ja 2021 aikana. Kesän 2021 pilottitoteutusta kehitettiin edelleen edellisen vuoden kokemuksien pohjalta. Pilotti toteutettiin ns. kehittyneemmällä seurantajärjestelmällä ja useammalla yksinkertaisemmalla laitteistolla. Yhteen kokoojavaunuun sijoitettiin sekä kehittyneempi, että kevyempi ratkaisu vertailudatan saamiseksi järjestelmien toimivuudesta. Kolme muuta kevyempää ratkaisua sijoitettiin omiin kokoojavaunuihin. Pilotointi toteutettiin kahdella turvesuolla. Suot valittiin niiden kuuluvuuskenttien (3G/4G ja LORA) ja toiminnan perusteella. Pilottilaitteiden toimivuus varmistettiin ennen pilottilaitteistojen asennusta. Pilotti onnistui hyvin. Erityisesti yksinkertaisemman seurantajärjestelmä todettiin soveltuvan erinomaisesti korjuuvaunujen käytön seurantaan. Seurantajärjestelmällä voidaan tehokkaasti ja luotettavasti seurata korjuutuotteen (puu, turve, ...) varastointimääriä ja ennakoida korjuutarpeita.
Pilotti Sammakkokangas: 
Sammakkokankaan jätekeskuksen kanssa on kehitetty IoT-järjestelmä yhdyskuntajätekasan itsesyttymisvaaran tunnistamiseksi ja ehkäisyksi. Tiedot tallennetaan Thingsboard IoT-järjestelmään ja tietojen pohjalta laaditaan ennuste itsesyttymisestä.
Seurantajärjestelmä asennettiin kesällä 2020 Sammakkokankaan jäteasemalle Saarijärvelle. Seurantajärjestelmä keräsi jatkuvasti dataa syksyyn 2021 asti pilvessä olevaan Thingsboard –ympäristöön. Kerättyä dataa käytettiin itsettymisvaaran ennakointialgoritmin kehittämiseen. Kyseinen ratkaisu on hyödynnettävissä kaikissa ympäristöissä (jäte, turve, hake, jne..), joissa on olemassa itsesyttymisvaara.  Pilotti Moventas Gear: 
Moventas Gearsin kanssa kehitettiin ja pilotoitiin tuulimyllyjen vaihdelaatikoiden testaamiseen liittyvää järjestelmää. Pilotti toteutettiin kolmessa vaiheessa, josta tallennusratkaisun vaihe saatiin valmiiksi kesäkuussa 2020. Esianalyysi-vaihe saatiin toteutettua joulukuun 2020 aikana. Varsinainen data-analyysivaihe alkoi tammikuussa 2021. Kyseistä ratkaisua voidaan hyödyntää muissakin tilanteissa, joissa monimutkaisia mekaanisia järjestelmiä testataan ja testaustietoja halutaan hyödyntää hyväksyntäprosessissa, järjestelmien kunnonseurannassa ja jatkokehityksessä. 

JY:n ja JAMKin yhteiset WEB-sivut projektille on toteutettu Azure-palveluun. Sivujen osoite on https://ealytelli.fi/. Sivuston kautta tiedotettiin projektin etenemisestä ja tuloksista.