Projekti

eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi

Rahoitusohjelma

Lyhenne
eAMK
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2017 - 30.4.2020
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi oli Suomen opetusministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jota toteutettiin vuosina 2017-2020. Hankkeessa oli mukana kaikki 23 Suomen ammattikorkeakoulua sekä ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Jyväskylän yliopisto.

eAMK -hanke avasi syksyllä 2018 kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisen verkko-opintotarjontaa kokoavan portaalin CampusOnline.fi. Vuoden 2019 aikana portaalissa oli tarjolla yli 1300 opintojaksoa ja opintopisteitä suoritettiin lähes 110 000 kpl. Portaalin kautta opiskelijoille avautuvat laajat ristiinopiskelumahdollisuudet ympärivuotisesti. CampusOnline mahdollistaa ammattikorkeakouluopiskelijoille entistä joustavampia ja monipuolisempia opintopolkuja ja tarjoaa mahdollisuuksia erikoistua. Laajoilla verkko-opiskelumahdollisuuksilla helpotetaan opiskelun ja työn yhteensovittamista sekä parhaimmillaan nopeutetaan valmistumista.

Ristiinopiskelun ja verkko-opintojen tueksi tarvitaan ohjausta ja neuvontaa. Hankkeessa kehitettiin opiskelijoille digistarttipaketti, joka tarjoaa työkaluja verkossa opiskeluun ja työskentelyyn. Starttipaketin avulla tuetaan opiskelijan digikyvykkyyden kehittymistä. Ohjauksen laatua tukevat yhteiset digiohjauksen laatukriteerit ja ohjauksen tueksi luotu digiohjauksen kokonaisuus, digiohjauspolku.  Lisäksi hanke antoi alkusysäyksen eOpintopalvelumallin kehittämiselle, joka mahdollistaa opiskelijalle verkon välityksellä tapahtuvan asioinnin opiskelijapalveluissa.

Verkko-opintoihin siirtyminen edellyttää myös ammattikorkeakoulujen henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hankkeessa toteutettuun valtakunnalliseen Laadukas verkkototeutus -valmennusohjelmaan osallistui n. 160 opettajaa. Lisäksi lähes kaikki ammattikorkeakoulut toteuttivat omia valmennusohjelmiaan ja niihin osallistui yli 750 opettajaa. Oppimisanalytiikkan osaamista vahvistettiin tuottamalla Oppimisanalytiikan cMOOC -opintojakso, jota hankkeen aikana hyödynsi yli 500 henkilöä.   

Ammattikorkeakoulut toimivat kiinteässä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa ja yhteistä opintotarjontaa rakennettaessa myös työelämän huomioiminen on tärkeää. Digitaalinen opintotarjonta ei pelkästään siirrä opetusta verkkoon, vaan avaa mahdollisuuksia tuottaa osaamista korkeakoulujen ja työelämän yhteistyössä. Hankkeessa koottiin materiaalia osaamistarpeiden ennakointiin sekä tehtiin tutkimusta ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyöstä ja oppimisen ekosysteemeistä. Lisäksi kehitettiin digitaalisuutta hyödyntäviä työn opinnollistamisen toimintatapoja, kokeiltiin joukkoistamista sisältöjen tuottamisessa sekä kehitettiin digimentoroinnin toimintatapoja korkeakoulutuksen ja työelämän välille.


Lisätietoja: Paula Tyrväinen, +358405309231, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Projektin tulokset

YHTEINEN OPINTOTARJONTA CampusOnline.fi, ammattikorkeakoulujen yhteinen ympärivuotinen verkko-opintotarjontaportaali, avautui syksyllä 2018. - syksyllä 2018 tarjolla oli 68 valittua pilottiopintojaksoa, opintopisteitä suoritettiin 5 594 - vuoden 2019 aikana tarjolla oli yli 1300 opintojaksoa ja opintopisteitä suoritettiin lähes 110 000 Yhteiset verkkototeutusten laatukriteerit ja sähköinen itsearviointityökalu ovat käytettävissä eamk.fi sivuilla. Laatukriteerit ovat käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Opas opettajille oppimateriaalien valintaan amkien yhteisillä verkko-opintojaksoilla - Verkkosivusto: http://libguides.laurea.fi/oppimateriaalienvalintajakayttoAMKienyhteisillaverkkoopintojaksoilla TYÖELÄMÄLÄHEISET OPPIMISEN EKOSYSTEEMIT Työelämälähtöisten oppimisen ekosysteemien tutkimus - oppimisen ekosysteemi -kirjallisuutta ja tutkimustuloksia on koottu eamk.fi -sivuille Digimentorointi - digimentoroinnin laatukriteerit tuotettu ammattikorkeakoulujen, opiskelijoiden ja työelämän näkökulmasta - tietoa ja kokemuksia digimentoroinnista ja eMentorointikoulutuksesta on koottu eamk.fi sivuille Joukkoistaminen, osaamisen tunnistaminen sekä opinnollistaminen - joukkoistamisen tapoja, kokemuksia, ohjeita, työkaluja ja kanavia koottu eamk.fi -sivuille - tietoa ja kokemuksia opinnollistamisesta digitaalisuutta apuna käyttäen on koottu eamk.fi -sivuille - tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin ja tunnistamiseen on koottu materiaalia eamk.fi -sivuille DIGIPEDAGOGIIKKA Laadukas verkkototeutus valmennusohjelma - noin 160 valmennettua opettajaa kansallisesti yhteisessä valmennusohjelmassa - lisäksi toteutettu amk-tasoisia valmennuksia, joihin osallistui n. 750 opettajaa - valmennusohjelman rakenne ja materiaalit hyödynnettävissä eamk.fi sivuilla Oppimisanalytiikka - Oppimisanalytiikan perusteet cMOOC verkko-opintojakso on itsenäisesti opiskeltavissa, linkit opintojaksolle löytyvät eamk.fi sivuilta, osallistujia hankkeen aikana n. 500 Digistarttipaketit - viisi erilaista digistarttipakettia tuotettu ja kokeiltu eri amkeissa, starttipaketteihin pääsee tutustumaan eamk.fi sivujen kautta -Vuoden 2019 lopussa digistartteihin oli osallistunut yli 8 000 opiskelijaa. Digiohjaus - digiohjauksen polku -kuva ja aineistot ovat tuotettu ja löytyvät eamk.fi -sivuilta - digiohjauksen sovelluskokeilut toteutettu ja aineisto löytyy eamk.fi -sivuilta - digiohjauksen laatukriteerit ovat tuotettu eAMK OSAAMISMERKKIPERHE - CampusOnline osaaja - Oppimisanalytiikan osaaja - Digiohjaus osaaja - eAMK -kehittäjä - Joukkoistaja - eOpintoneuvoja - merkit ovat hyödynnettävissä ammattikorkeakoulujen omissa merkkitehtaissa Katso lisätietoja: eamk.fi Päivitetty 14.5.2020