Projekti

Biotalouden patenttimaisemat

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.2.2021 - 31.12.2021
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
Projektin kuvaus

Biotalouden patenttimaisemat -hanke aktivoi yrityksiä innovaatiotoimintaan ja yhteistyöhön biotalouden toimialalla sekä hankkii kokemusta patentointimaisemakartoitusten tuottaman tiedon hyödynnettävyydestä ja Keski-Suomen elinkeinoelämän vastaanotosta ja kiinnostuksesta tällaiselle palvelulle. Nopeasti kehittyvällä biotalouden alalla tutkitaan ja kehitetään paljon uusia ratkaisuja sekä keksintöjä. Suojaustilanteen varhaisella selvittämisellä voidaan välttää turhaa työtä. Patenttiprofilointi tai -maisemointi on hyvä ennakointityökalu. Sillä saadaan selvitettyä toimialan patentointiaktiivisuus sekä maantieteellinen kattavuus.

Hankkeessa tunnistetaan kymmenen biotalouteen liittyvää keskisuomalaisten yritysten liiketoiminnan kehittämisen kannalta merkittävää aihealuetta, joissa on potentiaalia keksintötoimintaan ja tehdään niistä patentointimaisemakartoitukset. Tulokset viestiään Keski-Suomen elinkeinoelämälle ja kehittäjätahoille. Viittä aihealuetta jatkotyöstetään työpajoissa.

Toteutustaika: 1.2.2021 - 31.12.2021
Toteuttajat Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, Kehittämisyhtiö Keulink Oy ja Äänekosken Kehitys Oy

Hanke on Keski-Suomen ELY-keskus ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimenpiteestä Tuki pilottihankkeisiin ja tuki uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseen (koodi 16.2) rahoittama.

Projektipäällikkö Markku Paananen
etunimi.sukunimi(at)jamk.fi
+358 400 121989

Projektin tulokset

JAM Biotalousinstituutti toteutti yhteistyössä Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n ja Ääneseudun Kehitys Oy:n sekä kuuden yrityksen kanssa projektin, jossa tutustuttiin patenttimaisemointi -työvälineeseen, kerättiin kokemuksia sen käytöstä sekä jaettiin tietoa työvälineestä yrityksille ja muille toimijoille. 

Projektille kilpailutettiin patenttiasiantuntijayritys tuottamaan valitut patenttimaisemointitoimeksiannot. Berggren Oy valittiin palvelun tuottajaksi.  Projektiin kutsuttiin myös asiantuntijaryhmä, johon kuuluivat projektin toteuttajaorganisaatioiden edustajat, ELY-keskuksen asiantuntija ja kuuden yrityksen edustajat. Yritykset olivat Epira Oy, Finnstainless Oy, Marjaniemi star Oy, Metsä Group Oy, Tana Oy ja Vaissi Oy.
Projektin toteuttajille ja asiantuntijoille järjestettiin valmennus patenttimaisemoinnista. Kouluttajana toimi Jarno Mikkonen Berggren Oy:stä.
Asiantuntijaryhmä kokoontui neljä kertaa, joissa se valitsi yhteensä 10 maisemoitavaa aihealuetta, sekä perehtyi aiemmilla kerroilla laadittuihin maisemointiraportteihin. Aiheet vaihtelivat hyvin suuresti johtuen yritysten erilaisista liiketoiminta-alueista. Toisaalta tavoitteena oli saada laajasti kokemuksia, jota edesauttoi monipuolinen aihevalikoima.
Kymmenen patenttimaisemointia siis tehtiin biotalouteen liittyvistä aiheista. Maisemointiraportit avasivat osallistujien näkemyksiä työvälineen käyttömahdollisuuksista ja osoittivat myös käyttöön liittyviä haasteita. Maisemointitulokset tuottivat 'ilmakuvamaisen' näkymän valitun aiheen parissa toimivista tahoista, patentointiaktiivisuudesta, aiheen kehitystrendistä ja yleistasoisia havaintoja patentoiduista ratkaisuista. Tulosten perusteella yritykset voivat asemoida itseään paremmin markkinoiden kehityksen suhteen ja arvioida omaa kehittämistoimintaansa. Tuloksia voidaan hyödyntää myös aluekehittämisessä, jossa kehittämisvaroja voidaan kohdentaa paremmin strategisesti valittuihin aiheisiin.
Erityiseksi haasteeksi koettiin maisemointitoimeksiannon määrittely. Kohteen valinta, hakusanojen löytäminen ja hakualgoritmien muotoilu ratkaisevat paljon, miten kuvaavia ja hyödyllisiä tuloksia saadaan esille. Projektissa pääsääntöisesti jäätiin kohdemäärittelyissä liian yleiselle tasolle, jolloin patenttimaisemasta muotoutui abstrakti ja epähavainnollinen. Toisaalta se tarjosi ylätason katsauksen, jonka pohjalta on mahdollista kohdistaa tarkempia tarkasteluja mielenkiintoisiksi tunnistettuihin kohteisiin.
Yritykset pääosin kokivat patenttimaisemoinnin mielenkiintoiseksi mahdollisuudeksi oman toimintansa strategiseen suunnitteluun. Menetelmästä viestittiin keskisuomalaisille tahoille lehtioartikkelin ja internet -sivujen avulla. Menetelmää hyödynnettiin myös parissa muussa projektissa ja siihen liittyvä seminaari on sovittu järjestettäväksi kevään 2022 aikana JAMK Biopaavossa.

Lisätietoa projektista sekä patenttimaisemointiraportteja: Yrityskehitys | Biotalouskampus