Projekti

Bio- ja kiertotalousyritykset kasvuun Keski-Suomessa

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.3.2017 - 30.9.2018
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut)
Projektin kuvaus


Hankkeessa
kehitetään Keski-Suomen bio- ja kiertotalouden parissa toimivien yritysten ja
erityisesti yritysryhmien liiketoimintaedellytyksiä mm. uusien
tuotteiden/palveluiden ja liiketoimintamallien sekä mahdollisten teollisten
symbioosien avulla. Hankkeessa edistetään teemallisten ja/tai alueellisten
yritysverkostojen muodostumista, niiden kasvua ja kansainvälistymistä sekä
innovaatiotoimintaa yhdessä oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa.


Hankkeessa
selvitetään yritysten kasvun edellyttämien kehittämistoiminnan tarpeet jonka
mukaisesti toimenpiteet kohdennetaan. Keinoja edellä mainittujen tavoitteiden
saavuttamiseksi ovat mm. tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien
selvittäminen ja niistä tiedottaminen erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien
muodossa, yritysten verkottumisen edistäminen osaksi alueellista
innovaatioympäristöä. Innovaatiotoimintaa edistetään mm. kohdennetuilla hankkeilla
yhdessä yritysten ja tutkimus- ja osaamislaitosten kanssa.


Projektin hakijana ja
toteuttaja on Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy. Projektin muita rahoittajia
ovat alueelliset kehittämisyhtiöt. Projekti toteutetaan yhteistyössä alueen
kehittämisyhtiöiden, T&K-organisaatioiden (JY, VTT yms.) ja sekä
tarvittaessa muiden julkisten toimijoiden (ELY-keskus, Keski-Suomen Liitto)
kanssa.

Projektin projektipäällikkönä toimii Janne Salmi, janne.salmi@jamk.fi, puh. 040-480 8636Kuva poistettu.

Projektin tulokset

Tämän pk-yritysverkoston kehittämishankkeen tavoitteena oli parantaa keskisuomalaisten bio- ja kierto-talous yritysten ja yritysryhmien kasvun edellytyksiä informaation ja innovaatioiden lisäämisellä. Projektissa oli tarkoitus myös törmäyttää yritysryhmiä alueen oppi- ja tutkimusorganisaatioiden kesken lisäten näin alueen innovaatiotoimintaa ja mahdollistaen uusien liiketoimintavauksien syntymisen.

Hanke teki bio- ja kiertotalousyrityksille suunnatun kyselytutkimuksen keskisuomalaisille yrityksille 2017 ja päivitti sitä vuonna 2018. Kaikkiaan kyselyihin vastasi 67 eri yrityksen edustajaa. Tulosten perusteella keskisuomalaiset bio- ja kiertotalousyritykset näkevät tulevaisuuden varsin positiivisena. Suurimmalla osalla (70%) liikevaihto kasvaa yli 20 % ja kannattavuus paranee jonkin verran tai oleellisesti vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi n. puolet yrityksistä ilmoitti henkilöstömääränsä kasvavan vähintään yli 20%. Vastanneet yritykset ovat hyvin kehittymishaluisia sillä 80% niistä kehittää toimintaansa huolimatta liikevaihdon tulevasta kehityksestä. Kehittämisen tärkeimmät osa-alueet yrityksissä ovat myynti ja mark-kinointi, henkilöresurssit ja henkilöstön osaaminen sekä tuotteet ja palvelut. Vuosien 2017 ja 2018 välillä tapahtui jonkinlainen suhdanne- ja ilmapiirimuutos mikä näkyi verrattaessa 2018 täydennyskyselyn tuloksia ensimmäiseen kyselyyn. Kehittämisen painopiste käynnissä olevien toimenpiteiden osalta oli osittain siirtynyt myynnistä ja tuotannosta yrityksien henkilöresurssien ja rahoituksen kehittämiseen. Verkos-tojen hyöty nähtiin vuonna 2018 enemmän tuotannossa, logistiikassa ja kansainvälistymisessä kuin myynnissä vuonna 2017. Yritykset haluavat kyselyn mukaan tehdä yhteistyötä verkostossaan suomalaisen saman toimialan yritysten kanssa sekä Keski-Suomen alueen tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Merkittävimmiksi verkostojen kehittymisen esteiksi yritykset nimesivät vanhat totutut toimintatavat, saman toi-mialan yritysten välisen kilpailun sekä vaikeuden löytää oikeaa kumppania.

Yritysten kasvuedellytyksiä hanke pyrki parantamaan myynnin sekä digitaalisen markkinoinnin yritysklinikoiden avulla. Klinikoita järjestettiin yhteensä 5 eri puolilla Keski-Suomea. Niihin osallistui yh-teensä 21 mikro/pk –yritystä. Palaute klinikoihin osallistuneilta yrityksiltä oli positiivista ja sitä toimintaa kannattaa esim. kehittämisyhtiöiden vetämänä jatkaa eri aihealueiden parissa.

Innovaatioiden kehittämistä sekä niiden kaupallistamista hanke edisti tekemällä yrityksille tutuksi alueen innovaatioympäristöjä (VTT, JAMK). Lisäksi VTT:n mittavan IPR-salkun kaupallistamista pyrittiin edistä-mään yhdessä alueen yritysten kanssa yhteisen tilaisuuden avulla. Yrityslähtöisiä hankeaihioita hanke edisti osallistumalla niiden konseptointeihin (5 kpl).

Viestinnällisetsi merkittävin toimenpide oli yhteismessuosaston koordinointi vuoden 2017 puu- ja bioenergiamessuille. Jamkin lisäksi osastolle osallistui 5 yritystä/tutkimuslaitosta Keski-Suomesta.