Projekti

BIND - Bioinnovaatioiden edistäminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
BIND
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.1.2018 - 31.8.2021
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Biotalous on nopeassa muutoksessa oleva toimiala, joka tarvitsee suuren joukon keksijöitä ja yrityksiä luomaan ja tuottamaan uusia tuotteita. Yksittäisten kansalaisten ja pienyritysten rooli uusien ideoiden synnyttäjinä voi olla merkittävä. Olemassa olevat innovaatiojärjestelmät eivät kuitenkaan palvele riittävästi em. ryhmiä, vaan ne tippuvat tukien ulkopuolelle.

Idea itsessään, patentoitunakaan, ei yleensä riitä, vaan sitä on kehitettävä niin pitkälle, että voidaan uskottavasti arvioida idean hyödyllisyys. Tämä saattaa edellyttää jopa vuosia kestävää kehittämistyötä, merkittäviä taloudellisia panostuksia, hyviä yhteistyökumppaneita ja osaamista. Yksittäisiltä keksijöiltä ja pienyrityksiltä ei useinkaan löydy tällaisia resursseja tai heidän tulee ottaa kohtuuttomia riskejä ideoidensa hyödyntämiseksi. Suuri määrä kansalaisten luomisvoimaa jää hyödyntämättä.

EAKR- ohjelman rahoittamassa Biotalouskampus innovaatiojärjestelmä, vaihe I –projektissa (A71898) laadittiin toimintamalli, jossa varhaisen kehitysvaiheen liikeideoiden edistämistä tehdään oppilaitosyhteisöön tukeutuen.

Tarvitaan alueen kehittäjien kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa toimiva innovaatiotoiminnan edistämisprojekti. Tässä hankkeessa kokeillaan innovaatioiden edistämistoiminnan yhteistyötä oppilaitoksen ja kahden kehittämisyhtiön välillä innovaatiotoiminnan aktivoimiseksi ja varhaisessa kehitysvaiheessa olevien liikeideoiden edistämiseksi. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat innovaatiotoiminnan aktivointiin kohdealueeksi valituilla Karstulan ja Saarijärven kuntien alueella, biotalouden kehitykseen liittyvän tiedon tuomiseen alueen toimijoiden käyttöön, ideoiden esittäjien sparraamiseen ja parhaiden ideoiden esivalintaan, ideoiden testaamiseen ja kehittelyyn vaiheeseen, jossa niiden hyödyllisyydestä on osoitettavissa näyttöjä, sekä toimenpiteisiin ideoiden esittelemiseksi potentiaalisille hyödyntäjille ja jatkokehittämistä edistäville asiantuntijoille.

Hankkeen tuloksena syntyy käytännössä testattu toimintamalli innovaatiotoimintaan, jossa yhteistyöllä luodaan uudenlaiset edellytykset keksintöjen kaupallistamiseen. Samalla aktivoidaan innovaatiotoimijoita. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti sekä SSYP Kehitys Oy ja Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Toimintamalli toteutetaan Saarijärvellä sijaitsevaan Biotalouskampukseen tukeutuen. Hankkeen tuloksia hyödynnetään uuden toiminnan käynnistämisessä sekä toimintamallin hyödyntämisessä muilla alueilla.

Lisätietoja: Markku Paananen, +358404803263, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Projektin tulokset

BIND - Bioinnovaatioiden edistäminen -projektissa kokeiltiin keksintöideoiden alkuvaiheeseen sijoittuvaa palvelumallia, jossa yksitääisten kansalaisten ja mikro -yritysten ideoita kutsuttiin arvioitavaksi ja toteutettiin valituista ideoista mini -projekteja ideoiden hyödyllisyyden ja käyttökelpoisuuden selvittämiseksi. Näyttöjen hankkiminen idean kaupallisesta arvosta on usein ylittämätön kynnys keksijälle, minkä johdosta kumppaneiden ja rahoituksen hankinta tyssäävät. Projektin tarkoituksena oli kokeilla toimintamallia, jossa oppilaitosyhteisö yhteiostyössä elinkeinoyhtiöiden kanssa tuottaa edellä kuvatun palvelun keksijöille. samalla saadaan lisätietoa keksintökentän tilanteesta.
Projektissa kutsuttiin ideoiden esittäjiä esittelemään ideoitaan ja aktivoitiin keksintötoimintaa erilaisin toimenpitein. Riippumaton asiantuntijaraati valitsi vastaanptetuista 73 ehdotuksesta 23 ideaa jatkotyöstettäväksi. Näistä tehtiin osaprojektit, joissa kartoitettiin alustavasti idean vapausastetta, tehtiin asiantuntija-arvioita ideasta, rakennettiin prototyyppejä ja testattiin niitä sekä tuotettiin keksijälle esittelymateriaali testien tuloksista. Keksijöitä myös autettiin yhteyksien saamisessa jatkossa tarvittaviin kumppaneihin. 18 osaprojektia toteutettiin ja niistä noin 7 kpl osoitti sellaisia ominaisuuksia, että niiden jatkokehittämistä suositeltiin. Viiteen ideaan perustuen keksijät perustivat neljä uutta yritystä.
Projektin tulosten ja kokemusten pohjalta suositeltiin toiminnan jatkamista esimerkiksi Saarijärvelle perusteilla olevan Biopaavo -yrityskiihdyttämön alaisuudessa. Rahoituksen järjestäminen on avainkysymys toiminnan jatkolle.