Projekti

AYVOT - Avoin yhteisöllinen verkko-oppimisympäristö

Rahoitusohjelma

Lyhenne
AYVOT
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.3.2011 - 30.6.2013
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

STM:n seksuaaliterveyden toimintaohjelman koulutustarvekartoituksen ja suositusten mukaan väestön seksuaaliterveyden tietous ja monipuolinen seksuaaliterveysneuvonta on puutteellista ja seksitautien ehkäisyä on vahvistettava. Selvitysten mukaan seksuaaliterveyden opetuksessa on oppilaitoskohtaisia puutteita ja eroja. Aineistot ovat suljetuissa ympäristöissä, eivätkä voi siten hyödyttää suurta yleisöä. Korkeakoulujen arviointineuvoston raportin mukaan, verkkoaineistot ovat yksipuolisia, pelkästään tekstipohjaisia. Autenttisuus ja sidonnaisuus tiedon hyödyntäjän elämäntilanteeseen puuttuvat. Myös vuorovaikutteisuudessa ja vertaisoppimisessa on puutteita.

Hankkeessa syntyy kaikille (kansalaiset, opiskelijat, ammattilaiset) avoin autenttinen ja tosielämää simuloiva virtuaalinen tietosuojattu seksuaaliterveyttä käsittelevä ympäristö. Hankkeessa kehitetään monistettava, monille aloille soveltuva virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opiskellaan muodollisesti, ei-muodollisesti ja vertaisoppimalla. Kehitettävän ympäristön metafora on virtuaalinen, autenttinen seksuaaliterveysasema, jonka sisällöt ja palvelut ovat avoimesti käytettävissä kaikille internetin käyttäjille. Ympäristöön sijoitetulla virtuaalisen terveysaseman sisällöillä pyritään vaikuttamaan asenteisiin, ennaltaehkäisyyn ja terveyttä edistävään seksuaalikäyttäytymiseen. Monipuoliset sisällöt ja autenttinen ympäristö motivoivat yksilöä seksuaaliterveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen. Ympäristö ja sen tekniset ratkaisut ja sisällöt ovat vapaasti oppilaitosten ja eri toimijoiden käytettävissä ja hyödynnettävissä eri aloille. Materiaali mahdollistaa itseopiskelun, vertaisoppimisen, oppijoiden välisen vuorovaikutteisuuden, syventää oppimista ja motivoi ko. aihealueen tiedonhankintaan. Materiaalia on mahdollista käyttää soveltuvin osin myös opettajien koulutuksessa.

Käyttäjille tarjotaan tueksi informaatiolukutaidon tietopaketti. Materiaalin on tarkoitus lisätä seksuaaliterveyteen liittyviä tietoja sekä tiedonhankintataitoja. Oppija pystyy lisäksi kriittisesti arvioimaan lähteitä, tiedon oikeellisuutta ja omaa asiantuntemustaan. Hankkeessa tuotetaan tutkittuun ja kokemukselliseen tietoon perustuvaa pedagogisesti sekä teknisesti korkeatasoista aineistoa. Materiaalin sisältö käsittelee seksuaaliterveyttä laajasti yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista tarkasteltuna. Hankkeessa hyödynnetään täysimääräisesti aiempien VirtuaaliAMK-verkoston hankkeiden tuloksia: amk.fi ja sen moniportaaliominaisuutta, verkkoaineistojen tuottamis-, tallentamis- ja julkaisemisjärjestelmää eli eTuotantoympäristöä, DIGMA-metatietohakemistoa ja avoinamk-portaalia, kehitettyjä autenttisen verkko-opetuksen laadunvarmistustyökaluja- ja ohjeistuksia ja sitoutunutta ammattikorkeakoulujen verkostoa. Hankkeessa käytetään aiemmin seksuaaliterveyden edistämisen hankkeissa kehitettyjä sisältöjä joko sellaisenaan tai niistä jatkokehitettyjä versioita. Lisäksi hyödynnetään järjestöjen seksuaaliterveysaineistoja.

Poikkitieteellinen ja -hallinnollinen seksuaaliterveyden yhteistyöverkosto (AMK:jen opettajat ja hankkeessa mukana olevat kansalaisjärjestöt) tuottaa yhteistyössä avoimen, yhteisöllisen, autenttisen, monille aloille monistettavan oppimisympäristön palveluineen. Hanke, sekä sen tuloksena syntyvä ympäristö edistää AMK:jen ja järjestöjen verkostoyhteistyötä ja laajamittaista asiantuntemuksen vaihtoa.

Tampereen VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö vastaa verkostoyhteistyön organisoinnista.

Hankkeen osatoteuttajat ovat: HIV -tukikeskus Sexpo - säätiö Helsingin Diakonissalaitos Lahden AMK Turun AMK Jyväskylän AMK Keski-Pohjanmaan AMK Laurea AMK