Projekti

Academia - ohjaajien liikkuvuusverkosto 2014 - 2016 (7008)

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.8.2014 - 31.7.2016
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Erasmus+ Key Action 1
Projektin kuvaus

Academia-ohjaajaliikkuvuudessa on kysymys eurooppalaisesta verkostosta, joka on järjestänyt ohjausalan liikkuvuusvierailuja jo vuodesta 1994 lähtien (Leonardo da Vinci, Erasmus+). Vuosina 2015-2016 verkostossa oli mukana yhteensä 16 maata. Jokaisessa maassa on nimettynä yksi taho joka vastaa Academia-vaihtojen koordinoinnista kotimaassaan sekä yhteydenpidosta muihin maihin.

Academia-liikkuvuusvierailujen tarkoituksena on ollut tarjota ohjausalan asiantuntijoille mahdollisuus päivittää omaa ammatillista osaamistaan ja lisätä tietämystään muiden maiden ohjaus-, koulutus-, ja työmarkkinajärjestelmistä sekä ohjauksen hyvistä käytänteistä. Vierailut ovat auttaneet verkostoitumaan muiden maiden ohjaajien kanssa sekä kehittämään oman alueensa tai paikkakuntansa ohjauspalveluita ja -käytäntöjä Suomessa. Academia-opintovierailujen teemat ovat liittyneet ohjauksen ajankohtaisiin teemoihin Euroopassa ja kohdemaassa. Näitä teemoja ovat olleet:

- erityistarpeisten ryhmien ohjaus
- siirtymävaiheet elämässä
- verkostoituminen
- ohjaus monikulttuurisessa yhteiskunnassa - integraatio
- aikuisohjaus, elinikäinen ohjaus
- ohjauksen rooli ja tehtävä nyky-yhteiskunnassa - ohjauksen kansainvälinen ulottuvuus
- e-ohjaus
- keskeytysten vähentäminen.


Academia-projektissa lähetettiin yhteensä 34 suomalaista apurahansaajaa viikon mittaisille vierailuille yhdeksään eri Euroopan maahan maalis-toukokuussa v. 2015 ja 2016. Osallistujat valittiin hakuprosessin kautta joka toteutettiin yhteistyössä CIMOn, Opetushallituksen, Työ- ja elinkenoministeriön kanssa. Academia-hankkeen kohderyhmänä olivat erilaisissa ohjauksen tehtävissä toimivat neuvojat, ohjaajat ja asiantuntijat TE-palveluissa ja ammatillisessa koulutuksessa (toisella asteella, aikuiskoulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa) sekä henkilöt, jotka toimivat ohjauksen parissa yrityksissä ja järjestöissä.

Vuosi 2016 oli toistaiseksi viimeinen vuosi, kun suomalaisilla ohjausalan asiantuntijoilla oli mahdollisuus osallistua opintovierailuihin. Hanke päättyi 31.7.2016.

Lisätiedot: Jaana Ahlqvist, projektikoordinaattori, puh. 040 532 2942, sähköposti etunimi.sukunimi@jamk.fi

 

Projektin tulokset

Tulos osallistujalle:
Osallistujien oma ammatillinen osaaminen on laajentunut, heidän tietämyksensä muiden maiden ohjaus-, koulutus-, ja työmarkkinajärjestelmistä sekä ohjauksen hyvistä käytänteistä on kehittynyt. Osallistujat ovat verkostoituneet muiden maiden ohjaajien kanssa, heidän kulttuurilliset ja kielelliset valmiutensa ovat kehittyneet sekä heillä on uusia työkaluja oman alueensa/paikkakuntansa ohjauspalveluiden ja – käytäntöjen kehittämiseen.
Paluuseminaarissa kerätään kooste hyvistä käytänteistä joita apurahan saajat ovat vierailunsa aikana kohdanneet. Lisäksi apurahan saajat kertovat ennen vierailuja määriteltyyn kehittämiskohteeseen löytyneistä ratkaisuista. Hyvät käytänteet kootaan ja niistä kirjoitetaan ammmatillinen artikkeli josta kerrotaan Euroguidance -keskuksen ja JAMK:n verkkosivuilla, sekä JAMK:n opinto-ohjaaja- sekä täydennyskoulutuksissa.

Tulos lähettävälle organisaatiolle (JAMK):
JAMK ja Ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-ohjaajakoulutus sekä alan kehittämishankkeet saavat vaihtoihin osallistuneiden kautta tietoa eurooppalaisista ohjauskäytännöistä ja voivat sekä levittää että kehittää opittua olemassa olevissa verkostoissaan, esimerkiksi yhteistyössä Jyväskylässä sijaitsevan Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen sekä muiden suomalaisten ohjaajakoulutusyksiköiden kanssa.

Näkyvyyden lisääntyminen ja kokemusten levittäminen ammatillisen artikkelin kautta. Academia -lähtövalmennuksessa sovittuun kehittämistehtävään paneudutaan vierailun aikana. Kehittämistehtävän määrittely tapahtuu Euroguidance-verkoston sopimien teemojen puitteissa. Vierailun jälkeen osallistujat levittävät kokemustaan ammatillisen artikkelin avulla. Lisäksi he jakavat uutta osaamistaan alueellaan ja työyhteisössään.

Tulos välittävälle organisaatiolle (Euroguidance -keskus):
Academia-liikkuvuusvierailujen kautta Euroguidance-keskus toteuttaa Euroopan Komission sille antamaa tehtävää kehittää ohjauksen eurooppalaista ulottuvuutta. Apurahansaajien kokemukset ja oppimat hyvät käytännöt syventävät myös Euroguidance -keskuksen työntekijöiden ohjausalan tuntemusta. Academia-vaihtojen kautta Euroguidance -keskus myös tukee omalta osaltaan kansallista ohjauksen kehittämistyötä.