Projekti

Academia - ohjaajien liikkuvuusverkosto 2013-2014 (7007)

Lyhenne
Academia
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.8.2013 - 31.7.2014
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Lifelong learning - Leonardo da Vinci
Projektin kuvaus

Academia-ohjaajaliikkuvuudessa on kysymys eurooppalaisesta verkostosta, joka on järjestänyt ohjausalan Leonardo da Vinci – liikkuvuusvierailuja jo vuodesta 1994 lähtien. Verkostossa on tällä hetkellä mukana 20 maata. Jokaisessa maassa on nimettynä yksi taho joka vastaa Academia-vaihtojen koordinoinnista kotimaassaan sekä yhteydenpidosta muihin maihin. Academia-koordinaattorit ovat kaikki sekä ohjauksen että kansainvälistymisen asiantuntijatahoja, mikä tuo liikkuvuusvierailuihin sekä lisäarvoa että takaa toteutuneiden vierailujen laatua.

Academia-liikkuvuusvierailujen tarkoituksena on tarjota ohjausalan asiantuntijoille mahdollisuus päivittää omaa ammatillista osaamistaan ja lisätä tietämystään muiden maiden ohjaus-, koulutus-, ja työmarkkinajärjestelmistä sekä ohjauksen hyvistä käytänteistä. Vierailut auttavat verkostoitumaan muiden maiden ohjaajien kanssa sekä kehittämään oman alueensa tai paikkakuntansa ohjauspalveluita ja -käytäntöjä Suomessa. 

Projektissa lähetetään 24 suomalaista apurahansaajaa viikon mittaisille vierailuille 12 eri Euroopan maahan keväällä 2013. Kuhunkin vierailuun lähetetään työpari eri hallinnonalojen (opetus- ja työ- & elinkeinohallinto) tai muiden ohjaus- ja neuvontatyöhön osallistuvien tahojen joukosta. Potentiaalisia suomalaisia Academia-liikkuvuusvierailuihin osallistujia ovat oppilaan- ja opinto-ohjaajat perus-, toisella ja korkea-asteella, työ- & elinkeinohallinnon ohjaus-, neuvonta ja asiakaspalveluhenkilöstö (ammatinvalintapsykologit, työvoimaneuvojat, koulutusneuvojat) sekä kuntien sosiaali- ja nuorisotoimessa ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt.

Vierailujen teemat liittyvät ohjauksen ajankohtaisiin teemoihin Euroopassa ja kohdemaassa; vuonna 2013 näitä teemoja ovat

  1. erityistarpeisten ryhmien ohjaus
  2. siirtymävaiheet elämässä
  3. verkostoituminen
  4. ohjaus monikulttuurisessa yhteiskunnassa - integraatio
  5. aikuisohjaus, elinikäinen ohjaus
  6. ohjauksen rooli ja tehtävä nyky-yhteiskunnassa - ohjauksen kansainvälinen ulottuvuus
  7. e-ohjaus
  8. keskeytysten vähentäminen.