Tutkinto-opiskelija

Säännöt ja periaatteet

Tälle sivulle on koottu tärkeimmät opintojasi tai opiskelijaelämääsi ohjaavat säännöt ja periaatteet. Tutustu niihin.

Tutkintosääntö

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosääntö on opintoasioiden lautakunnan hyväksymä sääntö, jossa säädetään opiskelun ja ohjauksen tärkeimmät periaatteet ja käytännöt. Siinä määritellään muun muassa seuraavia asioita:

  • opiskeluoikeus: opiskelijaksi hyväksyminen, läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen, opiskeluoikeusaika, opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen
  • opinnot: opintojen ohjaus, opetussuunnitelma, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), opintojen suorittaminen, opintojen hyväksilukeminen, arviointikäytänteet, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
  • valmistuminen: tutkintotodistus
  • huumausainetestaus
  • kurinpitomenettely
  • muutoksenhaku ammattikorkeakoulun päätöksiin.

Pedagogiset periaatteet

Jamkissa on 13 pedagogista periaatetta, joissa kuvataan oppimisen, opetuksen ja ohjauksen pedagogista toteutumista käytännössä.

Eettiset periaatteet

Eettinen osaaminen on nostettu ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhteiseksi osaamisalueeksi. Jamkin eettisissä periaatteissa kuvataan mm. opiskelijan ja henkilökunnan toiminnan eettiset periaatteet, miten hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa edistetään eri toiminnoissa sekä menettelytavat, jos opiskelijan tai henkilöstön epäillään syyllistyneen vilppiin tai piittaamattomuuteen (mm. plagiointi, lunttaus). Jyväskylän ammattikorkeakoulun eettinen toimikunta edistää eettisten periaatteiden toteutumista ammattikorkeakoulun toiminnassa.

Ohjauksen periaatteet

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta saatava ohjaus tukee opiskelijaa tutkinnon suorittamisessa, työllistymisessä ja elinikäisten urataitojen kehittymisessä. Ohjauksen periaatteita noudatetaan kaikissa Jamkin yksiköissä ja koulutuksissa, ja ne koskevat kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Opiskelijakunta JAMKO auttaa yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja eettisiin periaatteisiin liittyvissä ongelmissa ja varmistaa, että opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Jos koet tulleesi kohdelluksi epätasa-arvoisesti, kannattaa asia ottaa ensin reilusti esille asianosaisen kanssa. Yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä tukenasi on JAMKOn edunvalvontatiimin sosiaalipoliittinen vastaava.

JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava: sopo(a)jamko.fi

Verkkopedagogiikan laatukriteeristö

Jamkin pedagogiset periaatteet pätevät myös verkko-opetukseen. Verkko toimintaympäristönä tuo kuitenkin opetukseen, oppimiseen ja opiskeluun omat erityispiirteensä, jotka tulee ottaa huomioon.

ECTS ja opiskelijan työmäärä

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) on eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä.

Taustalla on ollut tavoite luoda yhtenäinen eurooppalainen korkeakoulutusalue. ECTS:n on tarkoitus mm. lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna sekä helpottaa eri korkeakoulujen opinto-ohjelmien vertaamista ja vaihto-opiskelua. ECTS:n lähtökohtana on opiskelijan työmäärä, joka tarvitaan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Opiskelijan työmäärä

Kokoaikaisen opiskelijan lukuvuoden kokonaiskuormitus on 1600 tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä. 40 viikolle jaettuna se vastaa 40-tuntisia työviikkoja. Vastaavasti lukukauden kokonaiskuormittavuus on 800 tuntia opiskelijan työtä (30 opintopistettä). Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Tämä voi koostua lähi- tai verkko-opiskelusta, ryhmätöistä, itsenäisestä työskentelystä, tenttiin valmistautumisesta, tentistä, jne.