Tutkinto-opiskelija

Harjoittelu AMK-opiskelijalle

Mitä harjoittelu on?

Harjoittelu kuuluu kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Harjoittelu on työelämässä tapahtuvaa opiskelua, jolloin sinun on mahdollista soveltaa oppimaasi käytäntöön ja kehittyä ammatillisesti. Koska harjoittelu on osa opintoja, sen on oltava suunniteltua ja ohjattua.

Ammattikorkeakouluharjoittelun kokonaislaajuus on koulutusalasta riippuen 30–120 opintopistettä. Harjoittelun kokonaiskestoksi muodostuu siten 20–80 työviikkoa (1 työviikko = 37,5 h). Kokopäiväisesti työskennellen se tarkoittaa 5–20 kuukauden työtä. Voit tehdä harjoittelun myös osissa ja eri työnantajien ohjauksessa Suomessa tai ulkomailla.

Milloin voit lähteä harjoitteluun?

Harjoittelusi aikataulu riippuu tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmasta.

Mitä sinun tulee tehdä?

Sinun tulee

  • miettiä, millainen harjoittelupaikka auttaa sinua ammatillisesti eteenpäin ja soveltuu omiin urasuunnitelmiisi
  • etsiä harjoittelupaikka (ks. ohjeet alla)
  • olla selvillä, miten harjoitteluprosessi etenee ja noudattaa sitä.

Millaisiin työtehtäviin?

Harjoittelun tarkoituksena on perehdyttää sinut ohjatusti tutkintosi kannalta keskeisiin työtehtäviin. Samalla opit analysoimaan työelämän kehittämiskohteita. Tehtävien tulee palvella sekä työnantajan tarpeita että omia oppimistavoitteitasi. Tarkempia tietoja harjoitteluun soveltuvista tehtävistä saat yksikkösi harjoitteluvastaavilta.

Miten hankit harjoittelupaikan?

Harjoittelupaikan etsiminen on pääsääntöisesti opiskelijan vastuulla ja aktiiviset yhteydenottosi työnantajiin auttavat hyvän paikan löytämisessä. Seuraa Elmo-opiskelijaintran harjoitteluun liittyviä tiedotteita. Osa harjoittelupaikoista ilmoitetaan suoraan Jamkin harjoitteluvastaavien kautta.

Muista myös some-kanavat. Esimerkiksi LinkedInissä voit profiilin luomisen jälkeen ilmoittaa etsiväsi harjoittelupaikkaa.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelija, voit etsiä harjoittelupaikkaa myös Jobiili-palvelusta, joka on sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkavarausjärjestelmä.

Kuka harjoitteluasi ohjaa?

Harjoittelusi on ohjattua. Harjoittelusopimuksessa sinulle nimetään ohjaaja sekä työpaikalta että oppilaitoksesta. Ennen harjoittelua ammattikorkeakoulu tukee sinua mm. harjoittelupaikan hakemisessa sekä harjoittelutehtävien ja oppimistavoitteiden määrittelyssä. Harjoittelusi aikana työnantajan tulee ohjata ja perehdyttää sinua ammattialan erityispiirteisiin ja työtehtäviin. Olennainen osa harjoitteluasi on myös harjoittelupaikan työympäristöön ja kulttuuriin perehtyminen itseohjautuvasti.

Miten teet harjoittelusopimuksen?

Harjoittelujaksoista kirjoitetaan työnantajan, harjoittelijan ja ammattikorkeakoulun välinen harjoittelusopimus.

  • Mikäli harjoittelu suoritetaan Suomessa, harjoittelusopimus laaditaan Workseedissä (tai paperilla, mikäli koulutusohjelmasi ei vielä ole ottanut Workseediä käyttöön)
  • Ulkomailla suoritettavien harjoitteluiden harjoittelusopimukset tehdään Mobility Online -järjestelmässä.

Koulutusalakohtaiset ohjeet Elmo-intrassa:

Saatko harjoittelusta palkkaa?

Harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Palkasta tai muista etuuksista sovit työnantajan kanssa. Mikäli harjoittelusta maksetaan palkkaa, teet työnantajan kanssa harjoittelusopimuksen lisäksi työsopimuksen. Koska harjoittelu on osa opintoja, voit hakea opintotukea harjoitteluajalle. Harjoittelupalkan määrä vaikuttaa opintotukeen. Ulkomailla harjoitteluun on mahdollista hakea apurahaa ammattikorkeakoululta. Ohjeet apurahan hakemiseen löydät Elmo-opiskelijaintrasta tai kansainvälistymispalveluista.

Kuka korvaa harjoittelussa sattuneet tapaturmat?

Jos saat harjoittelusta palkkaa, on kyseessä työsuhde, ja kuulut harjoittelupaikan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Mikäli kyseessä ei ole työsuhde, kuulut ammattikorkeakoulun tapaturmavakuutuksen piiriin.

Miten toimit harjoittelun päättyessä?

Harjoittelujakson päättyessä käyt työpaikan esimiehesi kanssa kehityskeskustelun periaatteita noudattavan henkilökohtaisen palautekeskustelun. Laadit harjoittelustasi harjoitteluraportin.

Huolehdi, että saat harjoittelujaksosta harjoittelutyönantajalta työ- tai harjoittelutodistuksen.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelija, lue koulutusalan omat ohjeet Elmo-opiskelijaintrasta.

Harjoittelu lasten ja nuorten parissa

Jamkissa rikostaustaote pyydetään kaikilta opiskelijoilta, joiden harjoittelu tapahtuu alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa.

Millä perusteella rikostaustaotetta pyydetään?

Vuoden 2012 alusta oppilaitos on voinut harkintansa mukaan vaatia rikostaustaotteen nähtäväksi opiskelijalta, silloin kun opintoihin liittyy olennaisesti alaikäisten parissa tapahtuvaa harjoittelua (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi, jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen ao. teoista tai rikoksista. Tarkasteltavat rikosnimikkeet ovat samat kuin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa:

  1. sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta
  2. seksuaalirikoksesta 
  3. törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta tai
  4. vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta.

Miten tilaan rikostaustaotteen?

Opiskelija tilaa rikostaustaotteen Oikeusrekisterikeskukselta, kun harjoittelu on ajankohtainen. Ote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi harjoittelun alkaessa. Oppilaitoksella ei ole oikeutta tilata rikostaustaotetta opiskelijan puolesta. Rikostaustaote voidaan antaa Suomen tai muun EU-maan rikosrekisteristä. Otteen voi saada suomeksi tai ruotsiksi, ja se on opiskelijalle ilmainen tilattaessa lasten parissa tehtävää harjoittelua varten. Ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua varten tilattava ote on maksullinen ja sen voi saada esim. englanniksi. Rikostaustaotteen tilauksen käsittelyaika on noin seitsemän työpäivää ja ote on voimassa kuusi kuukautta.

Minne rikostaustaote toimitetaan?

Opiskelija esittää rikostaustaotteen opiskelijapalvelujen opintoasiainkoordinaattorille viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun aloittamista.

Sosiaali- ja terveysala: Lutakon kampuksen opiskelijapalvelut
Musiikin ala: Musiikkikampuksen opiskelijapalvelut 

Otteen voi lähettää kirjepostina ao. osoitteisiin, jolloin mukaan tulee liittää omalla osoitteella sekä postimerkillä varustettu palautuskuori.

Sosiaali-ja terveysala: Jamk, Opiskelijapalvelut, Sosiaali- ja terveysala, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Musiikin ala: Jamk, Opiskelijapalvelut/Tiina Kangaspunta, Pitkäkatu 18-22, 40700 Jyväskylä 

Otteen voi lähettää sähköpostina ao. osoitteisiin,
Sosiaali-ja terveysala: opiskelijapalvelut(a)jamk.fi
Musiikin ala: tiina.kangaspunta(a)jamk.fi

Sähköposti lähetetään omasta jamk:in sähköpostiosoitteesta (esim. o365.jamk.fi -osoitteen kautta) opintotoimistolle, jolloin erillistä salausta ei tarvita. Postit liikkuvat järjestelmän sisällä salattuna. Jos käytät muuta kuin Jamkin sähköpostia mene osoitteeseen https://securemail.jamk.fi ja lähetä viesti opintotoimistolle sitä kautta.

Opintoasiainkoordinaattori kirjaa otteen tunnistetiedoista henkilön nimen ja otteen päivämäärän opiskelijahallintojärjestelmään (Peppi), jonka jälkeen ote palautetaan välittömästi opiskelijalle. 

Milloin rikostaustaote tulee esittää uudelleen?

Rikostaustaote tulee esittää uudelleen, mikäli se on yli kuusi kuukautta vanha harjoittelun alkaessa. Ote tulee esittää uudelleen myös, mikäli harjoittelu kestää yli kuusi kuukautta (esim. musiikin opiskelijat esittävät otteen viimeistään syyslukukauden alussa, ennen opetusharjoittelun aloittamista kunakin lukuvuonna, jolloin opiskelija tekee opetusharjoittelua). 

Voinko kieltäytyä antamasta rikostaustaotetta?

Jos opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen antamisesta, häneltä pidätetään oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän toimittaa rikostaustaotteen nähtäväksi. Opiskeluoikeuden peruuttaminen rikostaustaotteen perusteella liittyy alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden suojelutarpeeseen.

Mitä teen, jos minulla on merkintä rikostuomiosta?

Mikäli rikostaustaotteessa on merkintä rikostuomiosta, opiskelijan tulee keskustella suoraan koulutuspäällikön kanssa ja yksikönjohtaja tekee päätöksen tarvittavista toimenpiteistä. Mikäli opiskelijan rikostaustaotteessa on merkintä em. rikostuomiosta, se ei automaattisesti tarkoita opiskeluoikeuden peruuttamista, vaan asia harkitaan aina tapauskohtaisesti. Harkintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi koulutusala, tehty rikos, tekoajankohta ja tuomion pituus.

Harjoittelun yhteyshenkilöt

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusala

Marika Puttonen

Tuntiopettaja, Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503381395

Liiketalous ja matkailu

Kaisa Partanen

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358407655291

Piia Hynynen

Asiantuntija, Specialist
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358405591802

Alison Doolittle

Lehtori, Senior Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358504658715

Juha-Tapio Teno

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358505171569

Sari-Maarit Peltola

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358503386085

Kalle Raijonkari

Asiantuntija, Specialist
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358505980955

Teknologia ja luonnonvara-ala

Anneli Kakko

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358400719531

Marjo Turunen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358404853853

Ulla Heinonen

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358408247648

Veli-Matti Häkkinen

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358407167469

Petri Pelkonen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358505268651

Tuula Kotikoski

Lehtori, Senior Lecturer
Kielikeskus, Language Centre
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358403506639