Avoimen opiskelija

Opiskeluvalmiudet ja opintojen suunnittelu

Mitä osaamista minulla pitää olla ennalta opiskellakseni avoimessa? Paljonko opintoihin menee aikaa? Miten opintoihin kannattaa varautua?

Tarvittavat opiskeluvalmiudet

Pohjatietovaatimukset

Tutustu edeltävän osaamisen vaatimuksiin kunkin opintojakson tai -kokonaisuuden kuvauksissa. Lähtökohtaisesti avoimen opintoihin ei ole erillisiä pohjakoulutusvaatimuksia, mutta huomioi kuitenkin seuraavat:

 • Opintojaksoissa voi olla edeltävän osaamisen vaatimuksia. Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa tai muutoin.
 • YAMK-opintojen pohjalla tulisi olla AMK-tutkinto tai vastaava osaaminen.
 • Sinulla tulee olla tarvittavat opiskeluvalmiudet ammattikorkeakouluopintoihin.

Korkeakouluvalmiudet

Korkeakouluopinnot edellyttävät opiskelijalta:

 • itseohjautuvuutta
 • omien tavoitteiden määrittelyä ja tavoitesuuntautuneisuutta
 • itsensä johtamisen kykyä
 • kriittistä informaatioluku- ja tiedonhankintataitoa
 • reflektio-/itsearviointitaitoa
 • sujuvan kirjoittamisen taitoa
 • esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja
 • verkostoitumistaitoja

Opinnoista riippuen taidot painottuvat eri tavalla.

Sosiaali- ja terveysalan edellytykset

Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa sinulla tulee olla sellainen terveys ja toimintakyky, mikä ei ole esteenä alan opiskelulle. Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen opiskelijoilta, joiden opinnot edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Kielitaito

Sinulla tulee olla riittävä kielitaito kunkin opintojakson opetuskielellä (vähintään B2-taso). Huomioithan, että myös suomenkielisissä opinnoissa voidaan käyttää englanninkielistä materiaalia, joten sinulla tulee olla valmius tähän (B1-B2-taso). Myös kieliopintoihin on määritelty vaadittu lähtötaso. Voit itse arvioida omaa kielitaitoasi alla olevien kuvausten, Dialang-testin sekä yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen avulla.

B1-taso

 • Ymmärrät pääkohdat arki- ja työelämään liittyvästä yleiskielisestä tekstistä ja puheesta.
 • Selviydyt useimmista arki- ja työelämään liittyvistä tutuista vuorovaikutustilanteista.      
 • Osaat tuottaa yksinkertaista ja suhteellisen yhtenäistä tekstiä ja puhetta yleisistä aiheista. Osaat perustella ja selittää näkökantasi lyhyesti.
 • Hallitset kielioppirakenteet tutuissa tilanteissa. Tulet ymmärretyksi, vaikka vaativammissa tilanteissa kielioppirakenteiden käyttö voi olla epäluontevaa.

B2-taso

 • Ymmärrät vaativan tekstin ja pidemmän puheen pääkohdat konkreettisista ja abstrakteista aiheista mukaan lukien oman alasi tekniset keskustelut.
 • Osaat viestiä niin sujuvasti ja spontaanisti, että vaivaton vuorovaikutus syntyperäisen puhujan kanssa on mahdollista.
 • Osaat tuottaa selkeätä, yksityiskohtaista ja yhtenäistä tekstiä ja puhetta hyvinkin erilaisista aiheista ja selittää näkökantasi suhteellisen laajasti.
 • Hallitset vaativammatkin kielioppirakenteet, mutta pientä epätarkkuutta voi esiintyä.

Tietotekniikka

Opintojen aikana sinulla tulee lisäksi olla käytettävissäsi tietokone verkkoyhteyksillä sekä perustaidot käyttää tietojärjestelmiä (tietokoneen käyttö, tekstinkäsittely, sähköposti, sähköinen asiointi).

Treenaa opiskeluvalmiuksiasi

Opintojen suunnittelu

1.

Mieti tavoitteesi
Ennen opintojen alkua pohdi, mitä tavoitteita sinulla on opinnoille: mihin tähtäät, mitä haluat oppia, miksi opiskelet? Kirjaa ajatuksiasi ylös. Tavoitteiden selkiydyttyä osaat tehdä helpommin valinnat, mitä ja miten opiskelet.

2.

Varaa aikaa
Opiskelu vaatii sitoutumista ja aikaa. Punnitse, miten saat järjestettyä tilaa opiskelulle. Nyrkkisääntö: 1 opintopiste (op) vastaa suunnilleen 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojen suunnittelussa olennaista on kalenterin hallinta - ennakoi tulevia tehtäviä ja varaa tietty aika opiskelulle.

3.

Opiskele eri tavoin
Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännönläheistä - opinnoissa on tarkoitus saada teoreettista pohjaa, mutta myös vahvaa käytännön osaamista. Avoimessa voidaan opiskella sekä lähitapaamisissa että verkossa. Opintoihin voi sisältyä itsenäistä työskentelyä, luentoja ja/tai ryhmätyötä. Opiskelu on kirjoittamista, lukemista ja keskustelua mutta myös tekemistä.
Opintojaksot olivat kaikki hyvin mielenkiintoisia ja oli erittäin ihana huomata miten mukavaa opiskelu on. Opettajat olivat ammattilaisia työssään! - Opiskelijapalaute