Opekorkean opiskelija

Ohjauksen periaatteet Jamkin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ohjauksen tavoitteena on sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittyminen ja ammatillisen suuntautumisen tukeminen.

Ohjauksen periaatteita noudatetaan kaikissa Jamkin yksiköissä ja koulutuksissa, ja ne koskevat kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä. Ohjaus kattaa opiskelun ja oppimisen ohjauksen, urasuunnittelun ohjauksen ja hyvinvointia tukevan ohjauksen opintojen kaikissa vaiheissa. Ohjaus tukee opiskelijaa opintojen suorittamisessa ja opettajuuteen kasvussa.

Periaate 1. Ohjaus tukee osallisuutta ja aktiivisuutta

Sinulla on oikeus ja velvollisuus olla oman elämäsi asiantuntija.  Ohjauksen tuella luot oman opiskelu- ja urapolkusi.  Ohjaus vahvistaa kuulumistasi opiskelija- ja korkeakouluyhteisöön.

Opiskelijana perehdyt koulutuksesi opetussuunnitelmaan, laadit oman opiskelusuunnitelmasi ja käyt tarpeen mukaan HOPS-keskusteluita kouluttajasi kanssa. Perehdyt tutkintosääntöön, eettisiin periaatteisiin ja pedagogisiin periaatteisiin ja tulet tietoiseksi omista oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi opiskelijana.

Oma kouluttajasi toimii ohjaajanasi ja ohjaa HOPS-työskentelyäsi koko opintojesi ajan. Oppiminen perustuu myös oppijoiden yhteistoiminnalliseen tekemiseen, joka mahdollistaa monitahoisen vertaisoppimisen sekä palautteen saamisen ja antamisen.

Opintoasiainkoordinaattori neuvoo sinua esimerkiksi opintojen aloitukseen, opiskeluoikeuteen, opiskelukäytänteisiin, opintososiaalisiin etuihin ja valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kansainvälistymispalvelujen henkilöstöja ammatillisen opettajakorkeakoulun kv-koordinaattoritukee sinua ulkomaan opiskeluun ja harjoitteluun liittyvissä asioissa esimerkiksi hakuaikoihin, vaihtokohteisiin, hakuprosessiin ja apurahoihin liittyen.

Periaate 2. Ohjaus tukee hyvinvointia

Sinulle on tarjolla opintojasi ja arkeasi tukevia palveluja ja toimintaa. Elämäntilanteesi ja voimavarasi huomioidaan ohajuksessa ja henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi.

Oma kouluttajasi auttaa sinua suunnittelemaan elämäntilanteeseesi sopivan HOPSin. HOPS-keskusteluissa pohdit hyvinvointiin, jaksamiseen ja voimavaroihin sekä opintojen aikatauluttamiseen liittyviä asioita.

Oman kouluttajan lisäksi opinto-ohjaaja on tukenasi silloin, kun opintosi eivät suju suunnitellusti. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi terveydentilaan, jaksamiseen tai elämäntilanteisiin. Opinto-ohjaaja ohjaa sinua myös esteettömyyteen liittyvissä asioissa.

Opintopsykologin kanssa voit keskustella silloin, kun koet, että elämässäsi on tekijöitä, jotka heikentävät opiskelukykyäsi. Opiskelukykyyn vaikuttavia asioita voivat olla esimerkiksi oppimiseen ja mielenterveyteen liittyvät pulmat tai kuormittava elämäntilanne.

Oppilaitospappi tarjoaa sinulle keskusteluapua erilaisissa elämäntilanteissa.

Häirintäyhdyshenkilö / sovittelija tukee sinua opiskelutilanteissa, joissa koet tulleesi kiusatuksi tai häirityksi.

Päihdeyhdyshenkilö tukee opiskelijaa ja opiskeluyhteisöä päihde- ja peliongelmiin liittyen ja auttaa esimerkiksi hoitoon ohjautumisessa.

Korkeakoululiikunta tarjoaa liikuntamahdollisuuksia hyvinvointisi tueksi Jyväskylässä.

Terveydenhuollon kysymyksissä ota yhteyttä oman alueesi / työnantajasi tarjoamiin palveluihin.

Periaate 3. Ohjaus tukee ammatillista kehittymistä, elinikäistä oppimista sekä vahvistaa urasuunnittelutaitoja

Ohjauksella tuetaan oppimistasi, oman osaamisesi tunnistamistasekä ammatillista kehittymistäsi koko opintojesi ajan. Saat tietoa ja ohjausta siihen, miten voit opintojesi aikana syventää osaamistasi myös muiden oppilaitosten opinnoilla ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tunnistat erilaisia työ-, työllistymis- ja jatko-opiskelumahdollisuuksia suhteessa omaan osaamiseesi. Osaat tehdä työuraasi koskevia suunnitelmia ja edetä niiden mukaisesti.

Oma kouluttajasi ohjaa sinua harjoittelun suunnittelussa ja sen toteutumisessa, tavoitteissasi hakeutua opettajan tehtäviin ja työllistymiseen liittyvistä asioissa. Lisäksi kouluttajasi ohjaa sinua jatko-opintomahdollisuuksissa.

Harjoittelun ohjaava opettajaohjaa harjoitteluasi ja ammatillista kehittymistäsi oppilaitoksessa tai työelämän toimintaympäristössä, jossa harjoittelusi toteutuu. Kirjaston henkilöstöohjaa tiedonhankinnan taitojen kehittymistä osana ammatillisia taitoja.

Kansainvälistymispalvelujen henkilöstö ja ammatillisen opettajakorkeakoulun kv-koordinaattori ohjaa kansainvälistymisen mahdollisuuksissa ja erityisesti ulkomailla opiskeluun ja harjoitteluun liittyvissä asioissa.

Yritystehdas tukee sinua yrittäjyysvalmiuksien ja / tai yritystoiminnan kehittämisessä osana opintojasi ja työuraasi.

Future Factory - ja projektitoiminnoissa voit kehittää työelämävalmiuksiasi, ammatillisia verkostojasi ja ammatillista osaamistasi.

EduFutura- ja CampusOnline -opintojaksojen avulla voit laajentaa tai syventää ammatillista osaamistasi.

Hakijapalvelujen henkilöstö antaa ohjausta ja neuvontaa, jos harkitset tutkinto-ohjelmaan hakeutumista,  alan vaihtoa tai haluat kartoittaa jatko-opintomahdollisuuksiasi.

Alumnit ovat ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistuneita henkilöitä, joiden osaamista ja työkokemusta voit hyödyntää urasuunnittelussasi.

Periaate 4. Ohjaus on riittävää ja saavutettavaa ja se vastaa yksilöllisiin tarpeisiin

Sinulle on tarjolla tarpeitasi vastaavaa ohjausta kaikissa opintojesi vaiheissa, erityisesti opintoihin hakeutumisvaiheessa ja opintojen aikana. Ohjausta on tarjolla eri tavoin ja eri välineillä (yksilö- ja ryhmäohjaus, kampuksilla ja verkossa). Sinulle on tarjolla ajantasaista tietoa ohjauspalveluista. Tiedät, miten hakeudut ohjaukseen ja keneen otat yhteyttä eri tilanteissa.

Henkilöstö vastaa yhteydenottoihisi mahdollisimman pian. Henkilöstön yhteystiedot löytyvät Jamkin henkilöhausta.

Voit tavata omaa kouluttajaasi ja opinto-ohjaajaa kampuksella Jyväskylässä, alueryhmissä tai verkon välityksellä. Keskeinen ohjaushenkilöstö esittäytyy orientaatiopäivillä. Opinto-ohjaajan yhteystiedot löydät opiskelijalle-osiosta.

Opintoasiainkoordinaattorit tavoitat sähköpostitse ja puhelimitse.

Kansainvälistymispalvelujen henkilöstön tavoitat kampuksilla erikseen sovittuina aikoina sekä sähköpostitse ja puhelimitse.

Hakijapalvelujen henkilöstön tavoitat pääkampukselta sekä sähköpostitse ja puhelimitse. Hakijapalvelut auttavat sinua, jos haet Jamkin tutkinto-ohjelmaan tai osallistut avoimen polkuopiskelijana väylähakuun.

Kirjastopalveluja saat Jamkin kirjastoista eri kampuksilta tai verkon välityksellä.

Periaate 5. Ohjaus turvaa esteettömyyttä / saavutettavuutta.

Sinulla on oikeus saada tarpeenmukaista ja kulttuurisensitiivistä ohjausta sekä yksilöllistä tukea esimerkiksi oppimisvaikeutesi, vammasi tai sairautesi perusteella. 

Jamk on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja Jamk-yhteisön jäsenten tasavertaista mahdollisuutta oppia, osallistua ja vaikuttaa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimet ovat osa Jamkiin jokapäiväistä toimintaa ja viestintää.

Opinto-ohjaaja keskustelee kanssasi yksilöllisen tuen tarpeesta opinnoissasi. Hänen kanssaan sovit keinoista ja yksilöllisen tuen mahdollisuuksista opintojesi sujuvoittamiseen.

Opintopsykologin kanssa voit keskustella yksilöllisistä tuen tarpeista opinnoissasi. Tukitoimet, jotka tukevat opintojesi etenemistä, suunnitellaan yhteistyössä tehtyyn arvioon perustuen. Kirjaston kautta pääset Celia-kirjaston käyttäjäksi ja voit hankkia oman alasi ääni- ja pistekirjoja.

Jamk tarjoaa sinulle mahdollisuuden lukiarviointiin, jonka perusteella sinulle suunnitellaan tukitoimia opintoihisi yhteistyössä kouluttajasi ja opinto-ohjaajan kanssa. Saavutettavuuden periaatteista ja toimintatavoista saat tietoa opinto-oppaasta.

Periaate 6. Ohjauspalveluista vastaa osaava ja toimintaa kehittävä ohjaushenkilöstö

Ohjaushenkilöstö on asiantuntevaa ja se kehittää jatkuvasti omaa ohjausosaamistaan ja Jamkin ohjauspalveluja.

Jamkin ohjaushenkilöstöä tuetaan ylläpitämään ja kehittämään ohjausosaamistaan jatkuvasti. Ohjausta kehitetään toimintaympäristön muutokset huomioiden. Sitä kehitetään myös opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Palautetta kerätään mm. erilaisilla kyselyillä ja ohjausvuorovaikutuksessa opiskelijan ja opiskelijaryhmän kanssa.

Palautejärjestelmä on osa ammatillisen opettajakorkeakoulun laadun kehittämistä, ja siitä vastaa yksikön laatuvastaava.

Periaate 7. Ohjaus on yhteistä työtä - "kaikki ohjaavat"

Jokainen Jamkissa työskentelevä on sitoutunut ohjaamaan sinua ja varmistamaan, että saat tarpeitasi vastaavat ohjauspalvelut. Ohjauksen toimijoiden yhteistyö tukee hyvinvointiasi, opintojesi edistymistä ja siirtymistäsi työhön tai jatko-opintoihin.

Kun sinulla on tuen tarvetta, voit kääntyä kenen tahansa Jamkissa työskentelevän henkilön puoleen, jolloin hän auttaa sinua tai ohjaa sinut eteenpäin tarpeitasi vastaavaan palveluun.

Ohjauksen periaatteet on luonut työryhmä, jossa on edustus jokaisesta Jamkin yksiköstä, koulutuksen kehittämispalveluista ja opiskelijakunta JAMKO:sta. Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa periaatteita tällä sivulla kuvatulla tavalla.