Opekorkean opiskelija

Laatutyö ja opiskelijapalautteet ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunhallinta ja sen menettelyt perustuvat jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Tämä tarkoittaa asioiden tekemistä aina vähän paremmin kuin edellisellä kerralla. Laatutyö kuuluu jokaiselle jamkilaiselle, ja opiskelijan rooli siinä on keskeinen. 

Tutustu ammatillisessa opettajakorkeakoulussa noudatettavaan Jamkin laatujärjestelmään.

Katso myös kuinka laatu on osana arkea koko opintojen ajan. Tutustu laatukäsikirjaseen.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) on auditoinut Jamkin laatujärjestelmän. Auditointi on voimassa kuusi vuotta alkaen 20.5.2019. Jamkin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Eurooppalaiset laadunvarmistusstandardit edellyttävät, että korkeakoulut arvioivat määräajoin perusteellisesti omat tutkinto-ohjelmansa. Tutkinto-ohjelmien, ml. opettajankoulutusohjelmat, määräaikaisarviointi on Jamkin vastaus eurooppalaisiin ja kansallisiin vaatimuksiin.

Ammatillisen opettajankoulutuksen määräaikaisarviointi toteutettiin vuonna 2020. Arvioinnin tulos oli hyväksytty. Opinto-ohjaajankoulutuksen arviointi toteutettiin 2023. Tulos oli hyväksytty. Kaikki arvioidut osakokonaisuudet (opetussuunnitelma, oppimisprosessi ja tulokset) ovat hyväksyttävällä tasolla koulutuksissa. Arviointi uusitaan noin kuuden vuoden välein koulutusohjelmissa. Tutustu yhteenvetoon opettajankoulutusohjelmien arvioinneista.

Opiskelijapalautteet - Anna palautetta ja vaikuta!

Palautemenettelyt ovat olennainen osa laatutyötä. Opiskelijapalautetta kerätään ammatillisen opettajakorkeakoulun toiminnan kehittämiseksi. Sitä kerätään hallinnon, tukipalveluiden ja kouluttajien tarpeisiin. Palautetietoa käytetään ensisijaisesti opetussuunnitelmatyön tukemiseen sekä oppimisympäristöjen ja oppimisen ohjaamisen kehittämiseen.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelijoilta kerätään palautetta koulutuksen aloituksesta. Palautteen kautta saadaan tietoa siitä, kuinka opinnot ovat käynnistyneet uusilla opiskelijoilla, ja mitä toiminnan kehittämistarpeita he ovat havainneet koulutuksen alkuvaiheessa.

Koulutusprosessin aikana kerätään opiskeluprosessin ja ohjauksen kannalta tarpeellista tietoa (ns. jatkuva palaute). Opiskelijaryhmien kouluttajat keräävät opiskelijoiltaan tietoa ja palautetta, jonka perusteella ohjausta on mielekästä suunnitella ja toteuttaa eri opiskelijaryhmissä. Jatkuvaa palautetta kerätään säännöllisin välein alkaen opintoihin orientoinnista ja päätyen kokoavaan itsearviointiin. Kouluttaja käsittelee opiskelijaryhmältään saamansa palautteen.

Jos kouluttajien opiskelijoiltaan saama palaute edellyttää sellaisten kehittämistoimien tekemistä, jotka vaativat esimerkiksi resurssien uudelleen kohdentamista, asia viedään päällikölle. Korjaavat toimenpiteet käynnistetään joko välittömästi, jos asia niin vaatii, tai ne tehdään osana seuraavan lukuvuoden suunnittelua.

Valmistumisvaiheessa kerätään palautetta koulutus- ja opiskeluprosessin toteutumisesta ja sen tuloksista ns. lähtöpalautteen avulla. Oletuksena on, että tällöin opintojen kokonaisuus on vastaajille selvillä ja opiskelijat voivat arvioida eri osakokonaisuuksien merkitystä mielekkäällä tavalla. Ammatillisen opettajakorkeakoulun tukipalvelut keräävät palautteen opiskelijapalvelujen saatavuudesta ja toimivuudesta osana lähtöpalautetta. Palautetietoa hyödynnetään opetussuunnitelmatyössä, koulutuksen toteutustapojen sekä opiskelua tukevien palveluiden kehittämisessä.

Palautekyselyt löytyvät verkko-oppimisympäristöjen työtiloissa (Moodle).

Opettajankoulutuksen ja jatkokoulutusten vaikuttavuutta arvioidaan seurantakyselyjen avulla kahden vuoden välein.

Opiskelijapalautetta käsitellään opettajakorkeakoulun henkilöstötilaisuuksissa lukuvuoden aikana. Tuloksia käsitellään myös yksikön johtoryhmässä. Päälliköt tekevät tarvittavat korjaukset opetussuunnitelman sisältöihin ja toteutustapoihin yhteisen keskustelun ja analysoinnin pohjalta.

Ota yhteyttä

Koulutuksen ja opiskelun laatuun liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä opettajakorkeakoulun päälliköiden tai palveluvastaavan puoleen tai ottaa yhteyttä Jamkin laatupäällikköön. He vastaavat yhdessä laatujärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä.
 

Jari Kalavainen

Päällikkö opettajankoulutus, Head of Department Teacher Education
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406617884

Tero Janatuinen

Laatupäällikkö, Quality Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405365591

Jaana Ahlqvist

Palveluvastaava, Service coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322942