Monialaisessa tutkimustoiminnassa painottuvat uusien kuntoutusmenetelmien ja kuntoutuksen toimintamallien kehittäminen ja niiden vaikuttavuuden tutkimus.

Kuntoutusinstituutissa toteutamme tutkimusta yhteistyössä kuntoutuksen ammattilaisten sekä kansallisen ja kansainvälisen tutkimusverkoston kanssa.

 

Tutkimusprojektimme

Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation (RecoRDI) 1.4.2019-31.3.2022 (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettava REcoRDI (Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation) -hanke toteutetaan vuosina 2019-2022 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteena on monialaisen kuntoutuksen soveltavan tutkimustoiminnan vahvistaminen sekä osaamisen lisääminen. 

Hankkeessa toteutetaan kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen nykytilan kartoitus sekä tietoaukkojen ja tietotarpeiden tunnistaminenjotka toteutetaan kyselytutkimuksin ja fokusryhmähaastatteluinaHankkeessa kehitetään vuorovaikutteinen digitaalinen alusta, jonka tarkoituksena on toimia sekä kuntoutusalan tutkijoiden ja opettajien, käytännön kuntoutustyötä tekevien, kuntoutuksen asiakkaiden ja yritystoimijoiden yhteisenä kohtaamispaikkana, jossa voidaan jakaa ja saada tietoa, kehittää uusia tutkimusideoita ja siten lisätä osaamista. 

Digitaalisella alustalla rakentuu myös monialaisen kuntoutuksen ekosysteemit, eli yhteistoimintaverkostot, joiden avulla laaditaan monialaisen kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen tiekartta. Tiekartta tulee ohjaamaan sekä tutkimussuuntia että niitä toimia ja toimenpiteitä, joita tarvitaan soveltavan tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä tutkimustulosten muuntamiseksi uusiksi liiketoiminnoiksi ja innovaatioiksi ekosysteemissä. Hankkeen aikana vahvistetaan organisaatiotasolla tutkimusosaamista erilaisilla koulutustilaisuuksilla ja luodaan tutkimuksen toimintamalleja ammattikorkeakouluihin. Hankkeessa kertyvää aineistoa tullaan raportoimaan kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. 

Lisätietoja: Merja Rantakokko, Johtava tutkija, 040 656 0058, etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Gait features in different environments contributing to participation in outdoor activities in old Age (GaitAge) 1.9.2020-31.8.2024 (Suomen akatemia)

Tutkimusprojekti tuottaa uutta tietoa yksilö-ympäristö vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä iäkkäiden ihmisten liikkumismahdollisuuksiin. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa. 

Ikääntymisen myötä kävelyssä tapahtuu paljon muutoksia. Esimerkiksi askelpituus lyhenee ja kävelyn tahti muuttuu, ja näiden tiedetään ennustavan kävelyvaikeuksien kehittymistä. Aiemmin näitä kävelyssä tapahtuvia muutoksia on voinut tutkia vain laboratorioympäristössä, mutta nyt uusi sensoriteknologia mahdollistaa kävelyanalytiikan luonnollisissa ympäristöissä.  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten iäkkään ihmisen kävely muuttuu silloin, kun kävellään mäkisessä maastossa, ulkona tasaisella pinnalla sekä ihmisen oman kodin ympäristössä, joka on liikkujalle tuttu. Lisäksi selvitetään, miten nämä kävelynmuutokset näkyvät ihmisten elinpiirin laajuudessa.  

Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa liikkumisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen sekä esimerkiksi kuntoutusympäristöjen valintaan.  

Lisätietoja: Merja Rantakokko, Johtava tutkija, 040 656 0058, etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: Vertaileva pitkittäistutkimus yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa (CopaGloba) 1.9.2019-31.8.2023 (Suomen akatemia)

Tutkimushankkeessa selvitetään, miten yhteisvanhemmuus kehittyy vauvaperheissä, millaisia haasteita siihen liittyy ja miten neuvoloissa ja muissa perhepalveluissa sitä voidaan tukea. Yhteisvanhemmuuden rakentumista tutkitaan vertailevalla pitkittäistutkimusasetelmalla, jossa hyödynnetään vanhempien haastattelujen ohella myös mobiilipäiväkirjaa ja ammattilaisten haastatteluja. Aineistoa kerätään Suomessa, Portugalissa, Australiassa ja Japanissa. 

Lisätietoja: Kaisa Malinen, vanhempi tutkija, 050 360 2104, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden paikka lapsi- ja perhepalveluissa (VerKo) 1.2.2019-31.3.2021 (Työsuojelurahasto) 

Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden merkitystä sote-palveluissa on Suomessa viime vuosina painotettu paljon. Tällaiseen toimintaan liittyvä tutkimus on kuitenkin ollut vähäistä ja keskittynyt yksittäisiin asiakasryhmiin, sektoreihin tai toimialoihin. Tutkimuksellista käsitteellistämistä ei juuri ole tehty. 

Tämän hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on 1) selvittää, miten vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminta ymmärretään ja miten niitä kuvataan lapsi- ja perhepalvelujen kontekstissa, 2) jäsentää kokemustoimijoiden (vertaiset, kokemusasiantuntijat) ja ammatillisten toimijoiden välistä yhteistyötä, rooleja ja tehtäviä lapsi- ja perhepalveluissa sekä 3) selvittää, miten vertaistuki ja kokemusasiantuntija-toimintaa johdetaan lapsi- ja perhepalveluissa. Hankkeessa toteutetaan myös kehittämiskokonaisuus, jonka tavoitteena on vahvistaa kokemustoimijoiden (vertaiset, kokemusasiantuntijat) ja ammattilaisten välistä yhteistyötä ja luoda perustaa uusien vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoimintaan pohjautuvien toimintamallien kehittämiselle lapsi- ja perhepalveluissa. 

Hankkeen tutkimusaineisto kerätään ryhmä-, yksilö- ja virikehaastatteluin. Lisäksi hyödynnetään dokumenttiaineistoa sekä tutkimuskirjallisuusaineistoa. Aineistoa kerätään lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöiltä ja esimiehiltä, ja sitä analysoidaan pääosin laadullisin menetelmin. 

Hanke vahvistaa kokemustoimijoiden ja ammattilaisten yhteistyötä, ja edistää siten lapsi- ja perhepalvelujen työyhteisöjen toimintaa ja sen tuottavuutta. Tulokset mahdollistavat vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvien toimintamallien kehittämisen tutkimukseen perustuen ja hyödyttävät siten paitsi eri alojen ammattilaisia ja organisaatioita, myös palveluja käyttäviä ja tarvitsevia kansalaisia. Tutkimus tuottaa tietoa myös johtamisen ja esimiestyön tueksi. 

Lisätietoja: Kaisa Malinen, vanhempi tutkija, 050 360 2104. etunimi.sukunimi@jamk.fi

Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla (Pa-Mu) 1.9.2019-31.8.2021 (Työsuojelurahasto)

Tutkimuksen tarkoitus on kuvata ja mallintaa kuntien a) kotihoitotyön palvelumuotoilua, b) siihen tarvittavaa osaamista ja c) miten kehitettävät palvelumuotoilun tuotteet saadaan juurtumaan uudistuviin palvelurakenteisiin. Lisäksi d) tutkitaan kotihoitohenkilöstön osaamisen, työssä jaksamisen ja työsisältöjen muuttumista, kun henkilöstöä osallistetaan kehittämistyöhön ja perehdytetään palvelumuotoiluun pilotointien kautta. 

Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat toteuttajakuntien (Laukaa, Äänekoski) kotihoitohenkilöstöt (arvio n=100) ja kuntakohtaisesti valitut kolmen tai neljän hengen kehittäjätiimit. Monimenetelmällisessä tutkimuksessa hyödynnetään olemassa olevia ja tutkimuksen aikana koottavia aineistoja. Määrälliset aineistot (henkilöstökyselyt, tiedolla johtamisen kunta-aineistot) antavat yleiskuvan tutkittavan ilmiön kokonaisuudesta ja laadulliset aineistot (tiimien fokusryhmäkeskustelut ja oppimispäiväkirjat) syventävät tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tulosten pohjalta laaditaan ehdotus maakunnalliseksi kotihoidon palvelumuotoilun malliksi, joka täydentää I&O-kärkihankkeessa laadittua Keski-Suomen asiakaspolkua. Tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. 

Lisätietoja: Eija Janhunen, projektipäällikkö, 040 186 2669, etunimi.sukunimi@jamk.fiAila Pikkarainen, asiantuntija, 040 760 4316, etunimi.sukunimi@jamk.fiSuvi Salminen, asiantuntija, 050 372 2678, etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessin kehittäminen vankien työllistymisen edistämiseksi (AKO) 1.2.2020-31.7.2022 (Kela) 

Kehittämis- ja tutkimushankkeen taustalla on tarve kehittää vankeusrangaistusta suorittaville vangeille mahdollisuutta osallistua vankiloissa sosiaalisen kuntoutuksen lisäksi myös ammatilliseen kuntoutukseen. Kehittämishanke ja sitä koskeva arviointitutkimus toteutetaan ajalla 1.2.2020-31.7.2022 ja sitä rahoittaa Kela. 

AKO-hankkeen tavoitteena on kehittää ohjauksen toimintamalli vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin vankien ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisen edistämiseksi. 

Hanke on jaettu viiteen työpakettiin, jotka ovat:1.Vangin ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessin mallintaminen ja kehittäminen2.Henkilöstön osaamisen kehittäminen; 3.Mallinnetun ohjausprosessin pilotointi4.Pilotin arviointitutkimus5.Hankkeen hallinnointi, seuranta ja tiedottaminen. 

Lisätietoja: Mia Tammelin, vanhempi tutkija, 050 4381169, Asta Suomiasiantuntija,  040 0416481, Taja Kiiskilä, lehtori, 050 3076559, etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Virtuaalitodellisuus merkityksellisyyden ja aktiivisena vanhenemisen mahdollistajana ikääntyneiden arjessa (ViReä) 1.4.2019-30.6.2020 (Miina Sillanpään säätiö)

Virtuaalitodellisuuden (virtual reality, VR) hyödyntäminen on tullut yhä enemmän osaksi arkea, koulutusta ja myös kuntoutusta. Vaikka teknologian kehitys näyttäisi palvelevan eniten nuoria sekä työelämässä mukana olevia henkilöitä, olisi se mahdollista valjastaa myös palvelemaan ikääntyneiden elämänlaatua, osallisuutta ja merkityksellistä elämää.  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko virtuaalitodellisuuden mahdollistamien keinoin kehittää menetelmiä, jotka lisäävät elämän mielekkyyttä ja merkityksellisyyden kokemuksia palvelukodin asukkaille, sekä tutkia asenteita ja tunteita uutta terveysteknologiaa kohtaan.  

Tutkimushanke antaa uutta, innovatiivista tietoa teknologian vaikuttavuudesta sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista tuottaa parempaa palvelua, kuntoutusta ja hoitoa. Tutkimus tuo lisätietoa terveysteknologioiden käyttöönoton mahdollisuuksista ikääntyneiden toimintakykyisuuden tukemisessa. 

Lisätietoja: Katariina Korniloff, vanhempi tutkija, 040 1841417, etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Koulutuspalveluiden ekosysteemin kehittäminen fysiologisen mittaustiedon ja älykkäiden järjestelmien avulla (KoKemus) 01.08.2019 - 31.12.2021 (Euroopan aluekehitysrahasto EAKR)

Kuntoutusalalla simulaatio-oppiminen on tärkeä osa opiskelua, koska se tarjoaa turvallisen ympäristön harjoitella uusia menetelmiä ilman pelkoa virheiden tekemisestä asiakastilanteessa. Pedagogiikassa ja simulaatio-oppimisessa on lisääntyvässä määrin ryhdytty hyödyntämään myös fysiologisen ja neurofysiologisen mittaustiedon tuomaa ymmärrystä osana oppimisprosessia (nk. ‘educational neuroscience’). 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten oppimisen aikana tapahtuvat psykofysiologiset eli keholliset signaalit ovat yhteydessä oppijan kokemuksiin simulaation aikana. Tätä tietoa voidaan tuottaa yhdistämällä hyvinvointimittauksissa käytettävää sykevälivaihtelua, kuluttajille saatavissa olevia neurologisia mittalaitteita sekä perinteisiä oppimisen tutkimuksessa käytettyjä määrällisiä ja laadullisia menetelmiä.  

Tutkimus tuottaa tietoa fysiologisten mittareiden ja teknologioiden soveltuvuudesta ja yhteensopivuudesta oppimisprosessin välineenä simulaatio-opetuksessa. Tutkimuksen myötä opitaan hyödyntämään kognitiivisia ja kehollisia muutoksia osana oppimista kollaboratiivisissa ympäristöissä, sekä löydetään uusia keinoja tukea oppijan itsearviointi- ja itsereflektiotaitojen kehittymistä. 

Lisätietoja: Katariina Korniloff, vanhempi tutkija, 040 1841417, etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Co-creation for designing co-innovation research ecosystem for multidisciplinary rehabilitation (RaScale) 1.1.-30.9.2020 (Business Finland and Ministry for Foreign Affairs). 

Access to achievable and equal rehabilitation is a critical public health priority in sub-Saharan Africa as a whole, with a recognized need for innovative community-based solutions to a self-empowerment for people with disabilities.   

The aim is to establish research driven ecosystems to Eastern Africa and to Southeast Asia. Project includes co-creation of research ecosystem for multidisciplinary rehabilitation in order to develop technology and market-based models to radically increase access to comprehensive rehabilitation in low- and middle-income countries. The initial objective of research is to gain a deeper understanding of the barriers affecting access to rehabilitation in developing countries, with particular interest in Sub-Saharan Africa. 

Lisätietoja: Katariina Korniloff, vanhempi tutkija, 040 1841417, etunimi.sukunimi@jamk.fi ja Jaana Paltamaa, vanhempi tutkija, 050 5365459, etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä (KUURA) - 1.3.2020 - 28.2.2023 (Euroopan sosiaalirahasto, ESR) 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää työpaikan toimijoiden, työterveyshuollon, kuntoutuksen palveluntuottajien ja terveydenhuollon ammattilaisten joustavaa organisaatioiden rajat ylittävää moniammatillista yhteistyötä ja työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista sekä pyrkiä myönteisiin työuravaikutuksiin. Hankkeen päätavoitteena on luoda kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen valmennusohjelma ja sen osana työn muokkauksen toimintamalli. Hanke toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Työterveyslaitoksen, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa.  

Hankkeen aikana tuotetaan ja mallinnetaan toimintakäytäntöjä saumattomien kuntoutumisprosessien tueksi yhteistoiminnallisen kehittämistyön keinoin, jotta työikäisten kuntoutustarve osattaisiin havaita mahdollisimman varhain ja sen pohjalta rakentaa saumaton ja oikea aikainen kuntoutumisprosessi sekä työhön kytkeytyvä kuntoutus osattaisiin nykyistä paremmin nivoa henkilöstön työkyvyn tukemiseen. 

Hanke toteutetaan alueellisissa kehittämisryhmissä, jotka tuottavat ja pilotoivat uusia käytänteitä ja verkottuvat keskenään jakaen osaamista ja kehitettyjä toimintatapoja. Kehittämistyö yhdistää toimijat, rakentaa yhteistä ymmärrystä, vahvistaa osaamista ja tukee hyvien käytäntöjen levittämistä. Valmennusohjelma ja työn muokkauksen toimintamalli levitetään työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön. 

Hankkeen toimintaan osallistuvat myös Työeläkevakuutusyhtiöt. He motivoivat työhön kytkeytyvän kuntoutuksen kehittämisestä kiinnostuneita eri kokoisia, eri toimialoilla toimivia yritysasiakkaitaan mukaan hankkeeseen.  Näin yritykset ja työterveyshuollon toimijat osallistuvat hanketyöhön ja kehittävät omaa toimintaansa. 

Yhteystiedot: Anja Tanttu, Projektipäällikkö, lehtori, 040 756 3662 sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jamk.fi 

Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä (KEMUSOTE) 1.3.2020 - 28.2.2023 (Euroopan sosiaalirahasto, ESR) 

KEMUSOTE on valtakunnallinen kolmivuotinen projekti, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinjassa 3 ”Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus” ja sen erityistavoitteessa 7.1. ”Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminenProjektin aikana kehitetään sote-alan toimijoiden yrittäjäosaamista sekä työhyvinvointia tukevia palvelukonsepteja uudenlaisille palveluntuottajille kuten yhteiskunnallisille yrityksille. Lisäksi projektissa luodaan toimintasuunnitelma haja-asutusalueiden hyvinvointi- ja sotepalvelujen tuottamiselle osuuskuntamallilla.  

KEMUSOTE-projektia hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketalousyksikkö. Se toteutetaan yhteistyössä JAMKin liiketalous- ja hyvinvointiyksikön, XamkinTAMKin, Laurean, Turun AMK:n ja Humakin kanssa. www.jamk.fi/kemusote 

JAMKin hyvinvointiyksikkö toimii KEMUSOTE-projektissa ikääntyvien palveluita tuottavien yhteiskunnallisten yritysten kanssa Keski-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Yhteiskehittämällä edistetään yritysten tuotteistamisosaamista sekä henkilöstön työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä tukevien toimintamallien kehittämistä. Lisäksi tuotetaan materiaalia ja tietoa sote-alan yhteiskunnallisen yrityksen statuksesta kiinnostuneille. 

Yhteystiedot: Jaana Paltamaa, vanhempi tutkija, 050 5365459, etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Monialainen kuntoutus ratkoo hyvinvointihaasteita yhdessä KEHOn kanssa

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO ratkoo hyvinvointihaasteita. Juuri julkaistulla videolla JAMKin johtava tutkija Merja Rantakokko kertoo, mitä monialaisen kuntoutuksen tutkimuksessa on meneillään.
 
Voit katsoa videon myös täältä »
 

Asiantuntijamme

Kuntoutusinstituutin Tutkimustiimissä työskentelee useita monialaisen kuntoutuksen asiantuntijoita. Tiiminvetäjänä toimii Merja Rantakokko.

Julija Chichaeva, tutkimusassistentti

Katriina Hyvönen, PsT, dos., vanhempi tutkija​

Katariina Korniloff, TtT, vanhempi tutkija​

Eeva Aartolahti, TtT, vanhempi tutkija​

Emmi Matikainen, TtM, tutkija​

Merja Rantakokko, TtT, dos, johtava tutkija​ ja tiiminvetäjä

Sanna Sihvonen, TtT, yliopettaja​

Mia Tammelin, YTT, dos., yliopettaja​

Tarja Tapio, YTT, Lehtori

Sanni Tiitinen, YTT, vanhempi tutkija