TESSU mukana verkostossa

"TESSU on ollut mukana valtakunnallisissa Ohjaamo-verkoston tapahtumissa ja järjestänyt kohtaamisia myös Ohjaamojen tukihankkeiden ja TESSUn yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskustelut monialaisesta työstä, Ohjaamojen tukemisesta ja toiminnan koordinoinnista ovat läpäisseet kaikkia kohtaamisia."

Ohjaamo ja TESSU käsi kädessä JAMKin hankepäivässä

alkuperäinen teksti julkaistu 4.1.2019

Lokakuussa 2018 TESSUn yhteistyöhön Ohjaamojen kanssa kuului myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun hanketapahtumassa esiintyminen. Ammattikorkeakoulun hankepäivässä oli tupa täysi ja esillä henkilökunnalle ja opiskelijoille esiteltiin monipuolisesti TKI-toimintaa.

TESSU sai kertoa Ohjaamo-yhteistyöstä ja -valmennuksista, ja Ohjaamolle tarjoutui tilaisuus markkinoida toimintaansa JAMK:n henkilöstölle ja opiskelijoille. Lue lisää opekorkean blogista! 

Monialaisuus innostaa, monialaisuus ahdistaa?

31.5.2018

Aurinkoinen Turku toivotti tervetulleeksi monta innokasta ohjaamolaista ja Ohjaamojen parissa työskentelevää Ohjaamopäiville 23.–24.5. uusien ja aloittavien Ohjaamoiden päiviin. Monialaisen yhteistyön työpajassa TESSU-valmentajat vetivät osallistujille toiminnallisen ”minivalmennuksen” ja johdattelivat ohjaamolaiset monialaisen ja -ammatillisen yhteisen työn saloihin myös tutkimusten kautta.
Ohjaamoiden työ määritellään monialaiseksi yhteistyöksi, sillä sille on ominaista eri hallinnon- ja tieteenalojen edustajien toimiminen yhdessä – ei pelkästään eri ammattialojen edustajien yhteinen työ (moniammatillisuus). Tämä tuo mukanaan monia kysymyksiä. Mitä monialainen yhteistyö kunkin Ohjaamon kohdalla tarkoittaa? Miksi se on niin tärkeää ja mikä edistäisi monialaisen ja -ammatillisen yhteistyön toteutumista?

Mitä vahvuuksia Ohjaamo-työ vaatii? Mitä ajattelemme luottamuksesta asiantuntijuuteen?

Monialaisen yhteistyön maailmaan pureuduttiin tarkemmin kolmen ryhmätehtävän kautta: vahvuuskorteilla omien ja työyhteisön vahvuuksien pohtiminen, tarinamenetelmällä Ohjaamon hyötyjä esiin nostamalla sekä tarkastelemalla ryhmän kanssa luottamusta asiantuntijuuteen.

Sillanrakentaja oli päivän sana, johon kiteytyi ryhmän mielestä monialaisuudessa vaadittavat tärkeimmät taidot. Tiimipelaaminen, innostus ja rohkaus nostaa asioita esille saivat myös kannatusta.

”Toivoisin, että sisäistettäisiin sitä, että ollaan Ohjaamo yhdessä, eikä pidettäisi omista alueista niin kovaa kiinni. Toisten osaamisen tunteminen on tärkeää. Sillanrakentaminen! Verkostotyö ja markkinointi, saataisiin ihmisten tietoon, että on olemassa tällainen kuin Ohjaamo.”

Ohjaamon hyötyjä voitiin tarkastella monista näkökulmista. Nuori hyötyy, koska saa arvostavaa palvelua yhden luukun periaatteella ja tulee kuulluksi, ja työntekijälle on apua, kun Ohjaamo keventää peruspalveluiden työntekijän työmäärää. Joku huomautti, että tästähän hyötyy koko yhteiskunta. Nämä huomiot koottiin yhtenäiseksi Ohjaamo-tarinaksi.

Ryhmien tehtävänä oli myös pohtia, miten Ohjaamo-työssä rakennetaan luottamusta toisen asiantuntijuuteen, ja mikä puolestaan kertoo syntyneestä luottamuksesta. Toisen asiantuntijuuteen luottamista kannattaa opetella. Keskeistä luottamuksen syntymisessä on avoimuuden kulttuuri, toisten arvostaminen ja kuuntelu. Kaikki lähtee työkavereihin tutustumisesta. On tärkeää oppia tuntemaan toisensa ja toisten osaaminen niin, että voidaan tehdä yhteisohjausta ja kääntyä toisten puoleen. Kaikesta ei tarvitse itse tietää kaikkea. Arjen sanavalinnat ovat tärkeitä: puhutaan ennemmin ”meidän työstä ja asiakkaista” kuin ”minun asiakkaista”!

Työpajan päätteeksi still-kuva-tehtävässä kuvattiin ryhmissä tilanteet: ”Monialaisuus ahdistaa” ja ”Monialaisuus innostaa”.

Teksti ja kuvat: Taru Lilja

TESSU-verkostotreffeillä pöhistiin Ohjaamoverkostoista!

13.7.2017 

”Tervetuloa elämäsi verkostotreffeille! Tirehtöörinä toimii TESSU ja treffien onnistumisesta vastaa tämä loistava verkosto”, toivotti Auli Sesay. Ohjelmassa oli luvassa ryhmäporinaa Ohjaamokokemusten ja verkostojohtamisen teemoista. Mukana oli TESSU-, OSMO-, Kohtaamo- ja OHTO-projektien sekä Koordinaatin edustajia, teemana oli Ohjaamojen tukeminen yhteistyössä sekä Ohjaamoverkoston johtamisen ja koordinoinnin kysymykset. Antoisa kokoontuminen nosti esille uusia näkökulmia kehittämisverkostoista ja vei eteenpäin tämän tukiverkoston yhteistä ajattelua.

Kokemuksia Ohjaamojen kanssa työskentelystä

Keskustelimme paljon Ohjaamoiden nykytilanteesta, onnistumisista ja tuen tarpeista. Miten me verkostona yhdessä voimme tuottaa tukea Ohjaamoille? Lyhyessä ajassa on synnytetty iso Ohjaamo-verkosto ja saatu paljon aikaan. Lisäksi Suomen hallitus on päättänyt antaa oman panoksensa Ohjaamotoiminnan vakiinnuttamiseen.

Vilkasta keskustelua syntyi erityisesti monialaisuuteen sitoutumisesta. Ohjaamoissa yhteinen tahtotila moniammatilliseen työhön on hyvä, mutta vielä on matkaa todelliseen yhteiseen työhön. Eri Ohjaamot ovat omassa toiminnassaan eri vaiheissa, myös yhdessä tekeminen näyttäytyy eri paikoissa erilaisena. Monella paikkakunnalla haetaan vielä toimintatapoja, eikä monialaisuus toteudu työotteena kaikkialla siten kuin toivotaan. Ohjaamo tarjoaisi mahdollisuuden myös ravistella olemassa olevia toimintatapoja ja asennoitua yhteiseen tekemiseen uudella tavalla. Ei ole olemassa taikasanaa, jolla monialainen yhteistyö käynnistyy.

Monialaisen yhteistyön käynnistämiseen ja toiminnan onnistumiseen vaikuttaa olennaisesti niin yksilöiden kuin taustaorganisaatioiden sitoutuminen Ohjaamoille asetettuun tavoitteeseen. Jos toimijat eivät tunnista yhteistä tavoitetta ja pidä sitä ensiarvoisen tärkeänä, mikään raha, yhteinen paikka tai muu resurssi ei takaa toiminnan onnistumista. Jos taas kaikilla toimintaan osallistuvilla tahoilla on kirkkaana mielessä Ohjaamon tavoite ja siihen on sitouduttu, toimintaa on mahdollista kehittää monialaisen yhteistyön suuntaan. Tällä hetkellä yhteiskunnassamme ja varsinkin Ohjaamo-paikkakunnilla tarvitaan arvokeskustelua siitä, mikä on tärkeää ja mihin halutaan sitoutua. Kuinka työstä tehdään yhteistä työtä rinnakkain työskentelyn sijaan?

Verkostotreffeillä todettiin, että Ohjaamojen ollessa erilaisia ja eri vaiheissa meidän on tarjottava monenlaista tukea tarpeen mukaan. Monialaisuus, uusi toimintakulttuuri, palvelun eri osa-alueiden tasapaino, yhteisen osaamisen rakentuminen ja toimintamallin vakiinnuttaminen ovat asioita, joissa voimme osaltamme yrittää tukea Ohjaamoja ja auttaa oikeita kysymyksiä tekemällä Ohjaamoja tunnistamaan tilanteensa.

Näkökulmia verkoston johtamiseen ja koordinointiin

Verkoston johtamiseen ja koordinointiin liittyvistä kysymyksistä keskusteltiin Jari Kalavaisen johdattamana. Ohjaamoverkostolla on aina yhteinen tarkoitus ja se sisältää erilaisia rooleja, toimijoiden yhteyksiä toisiinsa sekä sopimuksia (yhteiset määritykset ja pelisäännöt toiminnasta). Jos yhteisenä tarkoituksena on vain tehdä yhteisessä paikassa samanlaista työtä kuin omassa organisaatiossa, voisi sitä ehkä kutsua verkostoksi, mutta hyvin löyhäksi sellaiseksi. Tarvitaan muitakin toimivan verkoston elementtejä.

Käsitykset verkoston toiminnasta, yhteisistä asioista ja tavoitteesta vaihtelevat Ohjaamoissa. TESSU-valmentajat ovat huomanneet, että niitä täytyy muistaa avata jatkuvasti yhdessä. Uuden toimintamallin rakentumisen alkuvaiheessa ollaan kuin hajaannustilanteessa. Läsnä voi olla useita päällekkäisiä verkostoja, ja uuden, toimivan, yhteisen verkoston luominen vaatii ponnistuksia. Kehittäjäverkoston kohtaamia kysymyksiä voidaan tarkastella ja ottaa keskusteluun vastinpareina. Niistä keskeisinä verkostotreffien osallistujat näkivät mm.

  • Sitoutuminen - sitoutumattomuus: organisaatioiden sitoutuminen – tahdosta ja lupautumisesta huolimatta voi resurssien puute näyttäytyä sitoutumattomuutena.
  • Foorumien riittävyys ja laadukkuus – vähäisyys ja toimimattomuus: verkoston/tiimin mahdollisuudet pysähtyä tutkimaan toimintaansa.
  • Työnjaon selkeys – selkiintymättömyys: liika rajaaminen voi nostaa rajoja toimijoiden välille.
  • Pelisäännöt – kurittomuus: Epäselvistä pelisäännöistä seuraa eripuraa.
  • Resurssien riittävyys - puute: Resurssia yhteisiin kokoontumisiin. Tärkeiden toimijoiden puuttuminen on kuin puuttuva tuolin jalka.

Kehittämistyön periaatteet voisivat näkyä Ohjaamon koordinaattorin tehtävässä ja edesauttaa kehittämistä seuraavasti:

  1. Merkityksellisten tilanteiden rakentaminen: Silloin, kun keskustellaan toiminnan kannalta olennaisista askeleista, on hyvä pysähtyä miettimään, ovatko näissä mukana oikeat ihmiset. 
  2. Asioiden pitäminen läpinäkyvinä ja julkisina: Tavoitellaan ajatusten avointa ilmaisemista niin, että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus saada ja jakaa tietoa.
  3. Epätavanomaisten keskusteluyhteyksien mahdollistaminen: Tutkiva työote koordinaattorin tai missä tahansa työssä voi avata uusia näkökulmia.Sopivalla tavalla erilainen tekeminen synnyttää uutta, liian erilainen aiheuttaa torjuntareaktion, ja liian samanlainen ei välttämättä tehoa.
  4. Moniäänisyyden kuuleminen: Erilaisuutta ja moninaisuutta kannattaa hyödyntää rohkeasti ja yhteistyötä rakentaa aidon toiminnan kautta eikä konsensuksen. Kaikesta ei kuitenkaan tarvitse heti olla samaa mieltä, on hyödyllisempää tehdä edes jotain.
  5. Käytännön ratkaisujen löytymisestä huolehtiminen: Suora sitoutuminen ja omaksi ottaminen, keskittyminen asioihin, joihin voidaan vaikuttaa sekä mielekäs toiminta tilanteissa, joita ei voida muuttaa, vievät asioita nopeammin eteenpäin.

Diilejä verkostotreffeillä: Jotta pääsemme tässä verkostossa entistä parempaan yhteistyöhön Ohjaamojen parhaaksi, teimme päivän päätteeksi seuraavat diilit: Diili 1) Seuraavat Verkostotreffit ti 15.5.2018, Diili 2) Tämä verkosto ryhtyy ponnistamaan yhteistyötä eteenpäin Kehittämistyön periaatteita ja lähtökohtia -diassa esitetyn kehyksen pohjalta. Avataan ko. asioita ensin pienellä porukalla ja myöhemmin koko verkostona. Samalla päästään jakamaan tietämystä eri toimijoiden kesken.


Teksti ja kuvat: Auli Sesay, Anna-Kaisa Tiihonen

Jaa

Takaisin