TESSU-blogikooste - kuulumisia ja tarinoita Ohjaamoista

"Ohjaamoiden palvelutarjottimella on monenlaisia palveluja, eikä ole ihme, että niiden kehittämiseen tarjotaan tukea monesta eri suunnasta. TESSU-valmennuksen tavoitteena on edistää monialaista yhteistyötä. Oli mukava huomata, miten hyvin Ohjaamot olivat alkaneet hitsautua yhteen. Hyvän yhteishengen myötä Ohjaamon väki on alkanut puhua ”meidän” asiakkaista."

Positiivista pöhinää Mikkelissä

alkuperäinen teksti julkaistu 11.5.2017

TESSU viuhahti 8.5.2017 Mikkeliin Itä-Suomen ja Etelä-Savon Ohjaamo-tapaamiseen, jossa huomattiinkin, että paljon oli tapahtunut sitten viime näkemän. Edellisessä Kotkan kokoontumisessa todetuissa haasteissa on päästy hyvässä hengessä eteenpäin, ja kehittämistyötä on tehty viimeisen vuoden ajan paljon kaikissa Ohjaamoissa. On jalkautettu toimintaa Ohjaamojen ulkopuolelle, järjestetty paljon tapahtumia ja tempauksia, saatu terveydenhoitaja- ja opinto-ohjaajan palveluja vakiintumaan, on huomioitu syrjäseutuja paremmin ja saatu paremmin johtoa sitoutumaan, ja ennen kaikkea edistetty yhteistä toiminta- ja työkulttuuria.

Tiikerin loikasta huolimatta tehtävää tuntuu riittävän edelleen, osallistujat totesivat yhteen ääneen. Kun toiminnan taustalla olevat hankkeet alkavat päättyä, pinnalle nousevat vakiinnuttaminen, toiminnan koordinointi ja johtaminen sekä Ohjaamoiden tulevaisuus. Juurruttaminen ja sitouttaminen edellyttänevät niin pitkäjänteistä strategiatyötä kuin Ohjaamon omaa visiota tulevaisuudesta. Selkeät työnkuvat, resurssit ja roolit auttavat työhön sitoutumisessa ja selventävät työntekijöiden oman työn ja ohjaamotyön suhdetta. Yhdessä määritellyt tavoitteet, toiminnan priorisointi ja yhteisen työn pelisäännöt kantavat eteenpäin arjessa. Taustaorganisaatioiden johdon tuki lisää Ohjaamotyön merkitykselliseksi kokemista. Vaikka moni asia on vielä avoin, on suunnattava tulevaisuuteen.
”Miksi aina kaiken pitää muuttua? Miksi aina samoja asioita pitää selittää uudelleen ja uudelleen? Miksi Ohjaamon lisäarvoa on aina vain todistettava?”, kyseli väki tuskaisena. Kehittäminen väsyttää välillä, mutta työn positiivinen tulos auttaa eteenpäin – kunhan välillä vain muistetaan sen äärelle pysähtyä. Moniammatillinen yhteistyö ei ole aina yksinkertaista ja helppoa. Tulisi käydä myös keskusteluja Ohjaamon identiteetistä ja sen syntymisestä sekä oman työn johtamisesta. Tila-asiatkin askarruttavat: missä käydään luottamukselliset ohjauskeskustelut ja onko Ohjaamon tila turvallinen työskennellä?

Palvelua tarvitsevien asiakkaiden löytämiseen liittyen nostettiin esille maahanmuuttajat ja nuoret aikuiset. TESSU heitti kysymykset, kuinka Ohjaamot ovat huomioineet toiselta asteelta valmistuvat opiskelijat (ammatillinen koulutus ja lukio), ja onko yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ura- ja työelämäpalvelujen kanssa tehty? Valmistuvat opiskelijat tippuvat pois oppilaitosten neuvonta- ja ohjauspalveluista. Erityiset ne nuoret, jotka tarvitsevat vain vähän apua työllistymiseen, olisi suuri asiakasryhmä Ohjaamoille. Olisihan se tavallaan ennaltaehkäisyä, jos mahdollisimman moni nuori saadaan työelämään kiinni mahdollisimman pian. Keskitytäänkö puheessa ja myös toiminnassa liiaksi niihin asiakkaisiin, joilla on suurempia pulmia päästä elämässä eteenpäin? Tosiasiassa tälle joukolle nuoria on paljon muitakin tuettuja palveluja.

Valmennuksessa todettiin myös, että Ohjaamot näyttäytyvät monimuotoisina ja erilaisina, ja vielä puuttuvat selvät kriteerit Ohjaamo-nimen ja -logon käytölle. Suosituksista huolimatta ohjaamolaiset pelkäävät toiminnan villiintymistä ja pohtivat vaihtoehtona säännöllistä arviointimenettelyä. Hallitus on myöntänyt 5 miljoonaa euroa palvelun vakiinnuttamiseen, mutta rahojen käytöstä tai toiminnan kytkeytymisestä lakiin ei vielä ollut tietoa. Ohjaamolaiset eivät kuitenkaan periksi anna ja toiminta jatkuu varmasti muodossa tai toisessa – toivottavasti kuitenkin kaikkien tuntemana Ohjaamo-brändinä.

Kirjoittajat: Anne Leppänen, Mervi Pasanen ja Auli Sesay

Seinäjoki: Ajatuksia Monialaisen ohjauksen tuulia -seminaarista ja sen jälkipuintina

4.10.2017

Vireillä ja alullaan oleva alueellisten Ohjaamoiden käynnistys on saanut ansaitsemaansa näkyvyyttä, ja paikalla oli mittava joukko ohjaustyön ammattilaisia ruohonjuuritasolta hallintoon ja päättäjiin. Ohjaamoiden rakentaminen herättää paitsi innostusta myös halua olla mukana niiden ydintoiminnassa ja monialaisessa verkostossa. Ohjaamoiden yhteisenä tavoitteena on kehittää alueen ohjauspalveluita ja monialaista yhteistä työtä. TESSU-valmentajat huomasivat päivän sisällöt ja avaukset valmennuskokemusten perusteella varsin merkityksellisiksi. Projektille saatiin kotiin viemisiksi rutkasti uutta pureskeltavaa monialaisen ohjausverkoston ja sen tarjoaman ohjaustyön valmennuksiin.

Asiakkaat Ohjaamon keskiössä

Päivän alussa TE-toiminnan palvelujohtaja Katri Lehto painotti asiakkaan kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä ja muutostyössä. Asiakkaan äänen huomioimista korosti myös KT, rehtori Seija Nykänen omassa osuudessaan. Ohjaamo-toiminnan valtakunnallisissa linjauksissa asiakas on keskiössä ja valmennuskokemustemme perusteella asiakaskeskeisyys näkyy Ohjaamoiden päivittäisessä ohjaustyössä. Hienoa on ollut havaita, kuinka monessa Ohjaamossa toimintaa pyritäänkin suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä nuorten kanssa. Tämän onnistuminen edellyttää Ohjaamolta yhteistä ohjausymmärrystä, yhteisesti sovittuja toiminnan periaatteita ja toiminnan tavoitteisiin sitoutumista monialaisessa yhteistyössä.

Yhteisen työn haastavuus

Verkostotyön haasteita ja odotuksia pui verkostotyön asiantuntija Seija Nykänen. Seminaariyleisön tunnistamat haasteet kuulostivat tutuilta ja vastasivat hyvin valmennuskokemuksiamme. Samojen ja saman tyyppisten haasteiden kanssa kamppaillaan, kipuillaan ja myös edistytään ja selviydytään muissakin Ohjaamoissa. Työntekijöiden vaihtuvuus, uusien toimijoiden perehdyttäminen, verkoston osuvuus asiakkaan tarpeisiin, ydintoimijoiden osaaminen, asiantuntemus, asenne ja persoonallisuus, kiire ja jaksaminen, yhteiseen työhön sitoutuminen, yhdessä oppiminen, luottamus toisiin ja omaan osaamiseen ovat asioita, joiden ratkaiseminen vaatii keskustelua ja jakamista. Yhteisiä merkityksiä, pelisääntöjä, toiminnan käytänteitä ja ohjausymmärrystä ei synnytetä ilman siihen resursoitua yhteistä aikaa.

Ajankohtaisiksi haasteiksi koetaan myös Ohjaamo-toiminnan koordinointi sekä kuntien väliset yhteistyösuunnitelmat ja sopimukset toiminnan vakiintuessa. Keskusteluissa nostettiin esille valmennuksista tuttuja tärkeitä kysymyksiä: Missä asioissa ollaan valmiita kompromisseihin ja mikä on se lisäarvo, jonka Ohjaamo asiakkaalleen tuo?

Tässä kehittämisen vaiheessa tärkeitä kysymyksiä ovat haasteiden tunnistaminen, yhdessä ihmettely, eteenpäin vievien kysymysten esittäminen sekä luottamuksen rakentaminen. Luottamus syntyy avoimen ja myönteisen asenteen, hyvän yhteisen tahtotilan sekä yhteisten asiakaslähtöisten tavoitteiden siivittämänä. "Rajapinnan ja poikkihallinnollisen" sijaan voidaan Nykäsen mukaan nyt iedä käytäntöön toimintaa uudistavat käsitteet "yhdyspinta ja monialainen yhteinen työ".

Uraohjauksen tulevaisuus - oman polkunsa rakentajia, työelämässä oppijoita ja tiedon jakajia

Tulevaisuustutkija Ilkka Halavan näkemykset työelämästä 2030-luvulla (eli ihan kohta!) jäävät taatusti kaivertamaan mieltä pidemmäksikin aikaa. Yhtenä teemana esiin nousi digitalisaatio ja sen vaikutukset työelämään ja yhteiskuntaan. Halava kuvaa digitalisaatiota massiivisena vallansiirtona järjestelmiltä ihmiselle. Tämä vallansiirto tulee mahdollistamaan itseohjautuvan yhteiskunnan ja antaa meille yhä enemmän mahdollisuuksia ja valtaa ohjata elämäämme. Koneet eivät vie töitämme, vaan ennemminkin paikkaavat heikkouksiamme ja täydentävät vahvuuksiamme.

"Jos teet työtä yksin, kone voi korvata sinut. Jos teet työtä yhdessä muiden kanssa, kone ei korvaa teitä." Ohjaamoiden toiminnan kannalta Halavan näkemys siitä, että kaikki ne alueet ja kaupungit, joissa työskennellään yhdessä, selviävät, kuulostaa mainiolta.
Ohjauksessa tärkeää ei ole enää kysyä, mikä sinusta tulee isona vaan, mikä sinusta tulee seuraavaksi. Työelämän hierarkkiset rakenteet ovat menneen talven lumia. Jatkossa työelämä tarvitsee artisteja, jotka kehittävät työtään omaehtoisesti ja oman polkunsa mukaisesti. Halavan jäsennys tulevaisuuden työntekijöiden osaamisvaatimuksista antaa yhden näkökulman siihen, mitä uraohjauksella tulisi tukea ja vahvistaa. Culture fit tarkoittaa soveltumista työkulttuuriin. Soveltuminen edellyttää avoimuuden, jakamisen ja verkostoitumisen taitoja. Keskeinen uuden työntekijän ominaisuus on tunnistaa työpaikan ilmapiiri ja yhteisölle ominaiset tavat toimia sekä sopeutua joukkoon. Fast Learner tunnistaa oman oppimiskykynsä eli sen, miten ja kuinka nopeasti hän oppii. Kyse ei niinkään ole omien kehittymistarpeiden tunnistamisesta, vaan valmiudesta oppia tarvittavat taidot. Kolmas rekrytoinnissa painottuva asia tulee olemaan Experience. Oleellista on kysyä, mistä kaikesta henkilöllä on jo kokemusta, sen sijaan, että häneltä tiedusteltaisiin, missä hän on hyvä?

Maailma ei tule valmiiksi

”Mihin sinulla on kiire tässä valmiissa maailmassa?” -lausahdus on monille tuttu. Jos kysymme tämän nuorilta, vastauksena lienee jonkinlainen lyhenne, josta me jo keski-iän kynnykselle ehtineet emme ymmärrä mitään. Nuori tuskin ajattelee, että maailma olisi joskus valmis. Ohjaamo-toiminnalla on hyvä mahdollisuus olla tukemassa nuoria tulevaisuuden työelämän haasteissa. ”Onneksi koneet eivät unelmoi, eivätkä haaveile. Ne eivät myöskään tunnista tunteita. Ne tekevät vain tehtäviä.”

Kokonaisvaltaista yhteistä työtä tarvitaan tulevaisuudessakin. Tätä työtä tehdään vahvasti myös lakeuksilla ja Etelä-Pohjanmaan Ohjaamo-verkosto on rakentumassa vauhdilla. Päivän viimeisenä lauseena screenille heijastuu ”Miten minä voin olla mukana Ohjaamon kehittämisessä?”. Sitä toivottavasti moni osallistuja pohti vielä kotimatkallakin.

Kirjoittajat: Seija Mäkinen, Päivi Kauppila, Mervi Pasanen

Vuonna 2017 teimme yhteistyötä 20 eri Ohjaamon kanssa!

21.12.2017 

Uusia prosessejakin käynnistyi – tarvekartoitushaastattelut toteutettiin vielä 6 Ohjaamossa. Olemme oppineet, että kaikki Ohjaamot ovat omanlaisiaan ja niistä löytyy erinomaisia ja lupaavia hyviä käytäntöjä levitettäväksi muihinkin Ohjaamoihin. Oppia ja tietoa saadaksemme vierailimme koko TESSU-joukkueena kehittämispäivän yhteydessä Turun Ohjaamossa syksyllä 2017.

TESSU-projektissa me kehitämme osaamistamme ja tekemistämme koko ajan. Kehittämispäivien ideat, välineet ja kehittämistoimenpiteet on valjastettu käyttöön ketterästi. Asiakaspalautteen pohjalta on tartuttu mm. tarvekartoitushaastattelujen ja valmennusprosesseista viestinnän kehittämiseen. Huomasimme, että kun ymmärrys TESSU-valmennuksesta ja valmentajien roolista on yhtenäinen, pääsemme Ohjaamotiimin kanssa heti alusta saakka hyvään vauhtiin kohti yhteistä työtä! Monialainen Ohjaamotyö -työvälineen pohjalta on syntymässä kysymyspatteristo sekä pelikortit, joiden avulla monialaisen yhteistyön keskeisiä tekijöitä voidaan käsitellä ja ottaa puheeksi myös ilman ulkopuolista sparraajaa. Uraohjaukseen liittyviin kysymyksiin tarjoamme vastauksia Ohjaamojen näkökulmasta TESSU-webinaareissa 2018.

Kun katsomme mennyttä syksyä ja koko vuotta 2017, ei sovi unohtaa ihania yhteistyökumppaneita ja hankekavereitamme Koordinaatissa sekä Kohtaamo-, OSMO- ja OHTO-projekteissa! Teemme yhdessä työtä Ohjaamoiden hyväksi. Yhteisen pöydän äärellä on oltu esimerkiksi Verkostotreffeillä toukokuussa ja propellihattujen yhteistyötapaamisessa marraskuussa, kun ideoimme Ohjaamoja tukevaa toimintaa ja edistimme yhteistyötämme. Tärkeässä roolissa on myös TESSU- ja OSMO-projektien yhteinen ohjausryhmä, joka vie työtämme eteenpäin.

Tunnelmia tuoreelta TESSU-valmentajalta keväällä 2018

10.6.2018

Ensimmäinen kevät TESSU-valmentajana on takana, ja kesän kynnyksellä on mukava ja aiheellistakin koota ajatuksia siitä, mitä kevättalvi toi tullessaan. Aloitin TESSU-valmentajana vuoden 2018 alussa ja pääsin perehtymään Ohjaamojen toimintaan sekä toimimaan valmentajana kahdessa Ohjaamossa ja kouluttamaan TESSUn uraohjauksen webinaareissa. Ohjaamot tekevät arvokasta työtä nuorten parissa, ja on ilo olla mukana niiden työn tukemisessa. Ohjaamojen kautta moni nuori saa ohjausta, tukea ja myötäelämistä omille ajatuksilleen.

Ohjaamoiden palvelutarjotin kattaa monenlaisia palveluja ja eikä ihme, että myös Ohjaamoihin tarjotaan tukea tänä päivänä monesta eri suunnasta. TESSU-valmennuksen tavoitteena on edistää monialaista yhteistyötä. Oli mukava huomata, miten hyvin Ohjaamot olivat alkaneet hitsautua yhteen. Hyvän yhteishengen myötä Ohjaamon väki on alkanut puhua ”meidän” asiakkaista. Ohjaamon oma ääni on alkanut kantaa. Monet Ohjaamot miettivät tällä hetkellä omia jatkojaan, mikä taho ottaa koppia hankkeen päättyessä. Päättäjät on saatava vakuutettua toiminnasta ja ennen kaikkea toiminnan pyörittämiseen on löydyttävä rahaa. Tulokset ja vaikutukset ovat suuria, mullistaviakin nuoren elämässä ja pieniäkin, mutta kaikki arvokkaita. Turussa Ohjaamo-päivien aikana pohdimme yhdessä TESSUn työpajassa mm. kuka hyötyy Ohjaamoista ja miten. Pohdintojen perusteella hyötyjiä olivat monet tahot, nuorista heidän läheisiin, Ohjaamojen työntekijöistä yhteiskuntaan. Joku totesikin, että Ohjaamosta saadun avun vaikutuksesta nuori elää hyvää elämää eikä tarvitse yhteiskunnan tukipalveluja. Työntekijät puolestaan kokivat oppivansa toisiltaan ja saavansa poweria työhönsä.

TESSU-valmennuksen aikana osallistujat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä omaa toimintaansa. Parasta on, kun osallistujat sanoittavat omaa ja Ohjaamon toimintaa ja huomaavat ajattelevansa asioista samalla tavalla! Ja niin on myös arvokasta kuulla keskustelua, kun ohjaamolaiset rakentavasti antavat palautetta toisilleen. Yhteinen keskustelu, ääneen ajatusten sanoittaminen, auttaa näkemään asioiden tämänhetkistä tilaa ja auttaa kehittämään toimintaa. TESSU-valmennuksen prosessiin tyypillisesti kuuluvissa kolmessa valmennuskerrassa Ohjaamolla on tarpeeksi aikaa keskittyä yhdessä sovittujen ja tärkeiksi koettujen teemojen edistämiseen.

TESSU-valmennukset jatkuvat vielä syksyllä mm. Rovaniemellä, Porvoossa, Turussa ja Iisalmessa. Ja kuulittehan jo siitä, että uusi URAA!-hanke aloittaa uraohjauksen valmennukset Ohjaamolaisille.

Kirjoittaja: Pirjo Hänninen, TESSU-valmentaja

 

 

Tuoreempia TESSU2-projektin blogijuttuja: 

Monialaisesti oppien ja ohjaten -blogi 

 

 

Jaa

Takaisin