jamk.fi

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat parhaillaan suuressa murroksessa. Perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden välisten raja-aitojen madaltamiseksi tarvitaan uusia innovatiivisia palvelumuotoja, jotka säästävät yhteiskunnan varoja ja edistävät ihmisten hyvinvointia.

Hankkeen tavoitteina on lisätä työtä vailla olevien terveyttä, hyvinvointia ja vähentää terveys- ja hyvinvointieroja ennaltaehkäisevän työn keinoin. Samalla kehitetään matalan kynnyksen hyvinvointikioskitoimintaa. Näiden palveluiden avulla edistetään työttömänä olleiden henkilöiden terveyttä, sosiaalista osallisuutta ja ylläpidetään heidän työ- ja toimintakykyään. Matalan kynnyksen palvelumallia luodaan tiiviissä yhteistyössä kohderyhmän edustajien, kolmannen sektorin toimijoiden (mm. Sovatek-säätiö, Keski-Suomen Sydän piiri, Keski-Suomen Diabetesyhdistys) ja yhteistyökumppani Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin kanssa sekä hankkeessa mukana olevien tahojen yhteistyönä (Jyväskylän kaupunki/perusturva, Jyvässeudun työllistämisyhdistys ry, JAMK).

Hyvinvointikioskin palvelupolut muodostuvat yksilölähtöisistä palveluista, ryhmämuotoisista toiminnoista sekä näiden yhdistelmistä. Lisäksi hyödynnetään digitaalisia palveluja kuten etävalmennus- ja mini-intervetio-ohjelmat.

Hyvinvointikioski hankkeen (01.09.2016 – 31.12.2018) päätoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Jyväskylän kaupunki/perusturva ja Jyvässeudun työllistämisyhdistys ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.

JAmkin logo   JKL logo   JST ry logo