Haja-asutusalueiden jätevesiä koskeva lainsäädäntö

Merkittävimmät haja-asutuksen jätevesien käsittelyä säätelevät normit ovat ympäristönsuojelulaki (527/2014 luku 16) ja talousjätevesiasetus (157/2017) sekä kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset.

Vanhan kiinteistöt

Ennen vuotta 2004 rakennettujen tai luvan saaneiden rakennusten jätevesien käsittelyn kunnostusajankohta on sidoksissa rakennuksen sijaintiin. Jätevesien käsittelyjärjestelmän kunnostus on tehtävä 31.10.2019 mennessä kiinteistöillä, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai pohjavesialueille. Näillä alueilla sijaitsevien jätevettä tuottavien rakennusten jätevesien käsittely on saatettava laissa määrätylle tasolle 31.10.2019 mennessä.

Muilla alueilla aikaan sidottu kunnostusvelvoite poistui. Jätevesijärjestelmä on kunnostettava tarpeen mukaan tai tiettyjen, rakennuslupaa edellyttävien rakennus- tai korjaustöiden yhteydessä.

Uudisrakennukset 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja talousjätevesiasetuksen (157/2017) vaatimukset sovelletaan välittömästi uudisrakentamiseen. Talousjätevesiasetuksen ja kyseisen kunnan vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä rakennetaan samassa yhteydessä rakennuksen kanssa. Suunnitelma jätevesijärjestelmästä liitetään uudisrakennuskohteissa rakennuslupahakemukseen.

Poikkeukset

Iän perusteella kunnostusvelvoitteesta on vapautettu ne kiinteistöt, joiden omistaja(t) asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat syntyneet  ennen 9.3.1943. Tämä on automaattinen vapautus, eikä sitä tarvitse erikseen hakea.

Ranta- ja pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille voi hakea poikkeusta kunnostusvelvoitteesta mikäli kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä on huomattavan pieni tai kunnostuskustannukset olisivat kohtuuttomia kiinteistönomistajalle. Hakemus osoitetaan kiinteistön sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poikkeus tulee hakea ennen kunnostusvelvoitteen määräajan umpeutumista 31.10.2019.

Muita haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyviä lakeja asetuksia ovat mm.: Maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus ja jätelaki.

Lait ja asetukset löytyvät säädöstietopankki finlex:stä, osoitteesta www.finlex.fi .

Hajajätevesien lainsäädäntö

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn säädösmuutokset tulivat voimaan 3.4.2017. Ympäristönsuojelulain hajajätevesiä koskevia säädöksiä muutettiin ja samalla annettiin uusi "hajajätevesiasetus".

Lainsäädännön soveltamisen tueksi on julkaistu ympäristöopas 2017, Haja-asutuksen jätevedet - Lainsäädäntö ja käytännöt. Opas löytyy täältä.