Mitä tunne- ja turvataidot ovat?

Tunne- ja turvataidot perustuvat lasten ja nuorten oikeuksiin. Tunne- ja turvataitokasvatus on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka avulla lapset oppivat taitoja, joilla he voivat välttyä joutumasta kiusaamisen, alistamisen, väkivallan, houkuttelun, ahdistelun ja seksuaalisen hyväksikäytön tilanteisiin tai niihin joutuessaan osaavat suojella itseään ja puolustaa rajojaan.

Turvataitokasvatus on laaja-alaista lapsen kehityksen ja kasvun tukemista, ei vain turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin varautumista ja selviytymiskeinojen oppimista. Turvataitokasvatuksen tulee onnistuakseen edistää myös lasten itsearvostusta ja itseluottamusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, hyviä kaverisuhteita ja aikuisten antamaa hoivaa ja turvaa.

Lasten turvallisuus ei ole ainoastaan lasten itsensä vastuulla, vaan huomiota tulee kiinnittää myös aikuisten kykyyn turvata lapsille kasvurauha. Turvataitokasvatuksen kaksi merkittävää kulmakiveä ovat toisaalta yhteisöllisyydessä ja toisaalta yhteistyössä vanhempien kanssa. On tärkeää, että lasten ympärillä olevat aikuiset yhdessä ovat valppaita, osoittavat välittämistä ja kiinnostusta lapsia kohtaan ja käyvät keskustelua mm. lasten suojaamisesta vahingoittavilta ja mieltä järkyttäviltä kokemuksilta sekä sopivat yhdessä elämisen pelisäännöistä ja rajoista. 

Parhaimmillaan turvataitokasvatus toteutuu silloin, kun sitä tehdään oppimis- ja kasvuympäristön kaikissa lapsiryhmissä. Turvataitokasvatus rohkaisee lapsia kertomaan huolistaan aikuisille ja sen myötä myös aikuiset tulevat herkemmiksi havaitsemaan lasten huolenaiheita ja pahoinvointia. Turvataitokasvatuksen toteuttamisessa on välttämätöntä, että aikuiset sopivat toimintatavoista tilanteissa, joissa huoli herää.