Hankkeen kuvaus

Kansallisesti ja kansainvälisesti on tullut ilmi aiempaa enemmän lapsiin kohdistuvia väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön tapauksia. Median väkivaltaiset ja seksuaalisuuteen liittyvät sisällöt ovat lisääntyneet sekä raaistuneet ja lapsia on yhä vaikeampi suojella näiltä sisällöiltä. Vuoden 2010 Kouluterveyskyselyssä yläkoulun 8. ja 9. luokkalaiset ovat vastanneet kokeneensa esimerkiksi häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua puhelimessa tai internetissä (pojat n. 8 %, tytöt n. 30 %) ja kehon intiimien alueiden koskettelua vasten tahtoaan (pojat n. 6 %, tytöt n. 16 %).

Lapset, lasten vanhemmat ja lasten kanssa työskentelevät tarvitsevat tietoja, taitoja ja toimintamalleja, joilla voidaan suojella lapsia edellä mainituilta lasten kasvua ja kehitystä vaarantavilta tekijöiltä. Lapsilta, vanhemmilta ja ammattihenkilöiltä kerätyn palautteen mukaan tunne- ja turvataitokasvatusta pidetään tärkeänä lapsen terveen kehityksen kannalta.

Hankkeen tarkoituksena on yhtenäistää eri ammattiryhmien aihepiiriin liittyvää tietoutta ja toimintamalleja. Koulutuksissa ja tuotettavassa materiaalissa kiinnitetään huomiota toimintatapojen ja sisällön oikea-aikaisuuteen ja kohderyhmälle soveltuvuuteen. Hankkeen lähtökohta on ennaltaehkäisyn näkökulma. Tarkoituksena on lisätä lasten tietoutta asioista, joita he voivat itse tehdä oman turvallisuutensa vahvistamiseksi ja itsensä suojaamiseksi. Lasten lisääntyneiden turvataitojen avulla pystytään mahdollistamaan lasten turvallinen kasvu ja kehitys aikuisuuteen. 

Hanke edellyttää monitoimijaista tekijäjoukkoa sen haastavuuden takia. Koulutusten (lapset, ammattilaiset, kouluttajakoulutus) ja materiaalien suunnittelu ja tuottaminen edellyttää monen eri alan osaamista sekä monia alan osaajia toteuttamaan innovatiivisesti suunniteltuja koulutuksia. Hankkeessa hyödynnetään Precede-Proceed -mallia, jota käytetään soveltaen hankkeen etenemisen ohjaamisessa.