Projektin tavoitteet, toiminta ja vaikutukset

Projektin päätavoitteena on rakentaa taide- ja liikuntalähtöisiä työelämää kehittäviä palveluja ja toimintamalleja, jotka vahvistavat kolmannen sektorin toimijoiden ja pk-yritysten osaamista sekä synnyttävät uusia työpaikkoja. Projektilla on seuraavat osatavoitteet:
1. Lisätä kolmannen sektorin toimijoiden ja pk-yritysten osaamista työelämän kehittäjänä koulutuksen, työpajojen ja konsultoinnin avulla.
2. Tuottaa uusia työelämää kehittäviä palvelukonsepteja, joissa käytetään taide- ja liikuntasisältöjä.
3. Vahvistaa taide- ja liikunta-alan erilaisten toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä työelämän kehittämispalvelujen tuottamisessa mm. monialaisten työpajojen avulla.
4 Tuottaa ja levittää uutta tietoa liikunta- ja taidelähtöisestä työelämän kehittämisestä muun muassa seminaarien ja julkaisun kautta.
5. Vahvistaa Keski-Suomen osaamispohjaa ja tukea alueen työllisyyttä uusien palvelukonseptien ja liiketoimintamahdollisuuksien avulla.

Projektilla tavoitellaan seuraavia tuloksia ja vaikutuksia:
1. Liikunta- ja taidetoimijoiden osaaminen työelämän kehittämispalvelujen tuottamisessa on vahvistunut.
2. On tuotettu ja pilotoitu uusia taide- ja liikuntasisältöihin perustuvia, työelämää kehittäviä palvelukonsepteja.
3. Toimialarajat ylittävä kumppanuus ja verkostoituminen on vahvistunut.
4. Tieto työelämän monialaisesta kehittämisestä on lisääntynyt muun muassa seminaarien ja julkaisun kautta.
5. Uusia työpaikkoja ja uutta yrittäjyyttä on syntynyt.

Projekti tukee osaltaan työssä jaksamista, työssä olevan henkilöstön hyvinvointia ja työurien pidentymistä, jotka ovat yhteiskunnan suuria haasteita. Samalla projekti vahvistaa alueellista työllisyyttä ja yrittäjyyttä. 

Työ Huraa!

Työ Huraa! -koulutus- ja kehittämiskokonaisuuden sisältöinä ovat mm. muuttuvat työelämän tarpeet, tuotteistaminen ja tapaustaminen, markkinointi ja viestintä, asiakasprosessissa huolehtiminen ja tulevaisuuden palveluinnovaatiot. Työskentelymenetelminä toimivat mm. virittävät alustukset, ryhmäkeskustelut, case-esitykset sekä elämykselliset työtavat ja kokeilut. Kokonaisuuteen kuuluu kuusi lähipäivää ja välitehtävät.

Kokonaisuuteen lukeutuvat myös toimijakohtaiset mentoroinnit ja sparraukset. Näillä tuetaan toimijoiden omien ja yhteisten palveluiden kehittämistä ja konseptointia.

Pilotoinnit

Projekti pilotoi taide- ja liikuntasisältöisiä työelämän kehittämispalveluja erilaisissa työyhteisöissä vuoden 2013 aikana. Projektin on toteuttanut tulokselliset ja vaikuttavat kehittämisprosessit Jyväskylän kaupungin ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon yksikössä sekä Landis+Gyr Oy:ssa, joissa molemmissa vahvistettiin tiimien organisaatioiden yhteistyötä. Lisäksi projekti on toteuttanut Keski-Suomen sairaanhoitopiirissaä Työn iloa elämään -kokonaisuuden ja osallistunut Opin kierros-verkoston koulutuksiin

Taide- ja liikuntalähtöiselle työelämän kehittämiselle ja työhyvinvoinnin lisäämiselle on vahvaa kysyntää. Niihin perustuvien kehittämisprosessien avulla voidaan esimerkiksi lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, ryhmäyttää tiimejä ja lisätä eri työtehtävien arvostusta. Sisältöinä voi olla sanallisten keskustelujen lisäksi mm. draama, elokuva, sarjakuva, tanssi ja liike.  

Seminaarit

Projekti järjesti Työ Huraa! -seminaarin 23.1.2013 kello 8.30-11.30. Lisätietoa siitä on etusivun ajankohtaista- kohdassa. Seminaari oli onnistunut ja innostava. Projektin toimijat saivat sitä kautta uusia yhteydenottoja ja tilauksia.

TAI LIIKU- projektin loppuseminaari järjestetään 9.4.2014 klo 8.30 - 12.30 Suomalaisella Musiikkikampuksella Hannikaissalissa. Lue lisää ja ilmoittaudu.

Julkaisu

Projektin toiminnasta ja tuloksista tehdään kirja, joka julkaistaan keväällä 2014.