SARANA - Työelämän moniammatillinen oppimis- ja kehittämisareena - sosiaalialan pilotoinnista visioita hyvinvointialalle

Lyhenne: SARANA
Toteutusaika: 01.04.2010 - 31.03.2014
Yksikkö: Hyvinvointi
Projektin kotisivut: https://www.jamk.fi/sarana

Tiivistelmä

Keski-Suomessa on tarve luoda toimiva sosiaalialan oppimisen ja kehittämisen malli (Närhi 2010), joka mm. kehittää jo työelämässä olevien valmiuksia työelämän uusissa haasteissa.

Projektin tavoitteena on luoda moniammatillinen sosiaalialan oppimisen ja kehittämisen areena, joka kokoaa yhteen sosiaalialan koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän toimijat. Areenan tehtävänä on toimia korkeatasoisena osaamisen, kehittämisen ja innovaatioiden työelämäympäristönä, jossa kehitetään
sosiaalialan asiakastyön menetelmiä ja käytäntöjä. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa sosiaaliasemien sosiaalityön ja palveluohjauksen sekä psykososiaalisten palvelujen kehittämistä. Areena-malli on uusi, koska vastaavaa yhtä laajaa yhteistyön mallia kunnan, ammattikorkeakoulun, yliopiston ja osaamiskeskuksen
välillä ei ole muualla Suomessa toteutettu.

Projektin tulokset:
1.On rakennettu uudenlainen sosiaalialan oppimis- ja kehittämisareena pysyvänä maakunnallisena yhteispalveluna
2.On luotu uusia sosiaalialan asiakastyön innovaatioita
3.Toimijoiden yhteistyö, asiantuntijuus ja ammatillinen työnjako on suunnitelmallista ja tehokasta
4.Mallia voidaan soveltaa muissa sosiaalialan toimintaympäristöissä ja hyvinvointialalla

Projektin vaikutukset:
1. Areenan avulla tuotetaan laadukkaampia sosiaalialan palveluja ja integroidaan koulutusta osaksi työelämää
2. Varmistetaan sosiaalialan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja osaamisen kehittyminen luomalla sosiaalialan toimijoiden yhteiskehittämisen, systemaattisen asiantuntijavaihdon ja vertaistuen malli
3.Sosiaalialan työn profiiloituminen lisääntyy ja alan vetovoimaisuus kasvaa hankkeen mahdollistamien uusien sosiaalialan palveluiden kehittämis- ja tuottamistapojen avulla.

Projektin tuotteet:
1. Sosiaalialan työelämän ja koulutuksen yhteistyön uusi oppimis- ja kehittämisareena ja toimintamalli
2. Sosiaalialan työelämä- ja käytäntölähtöisyyttä tukevat reflektiiviset ja kokemukselliset oppimiskäytännöt ja koulutusmateriaali (työelämän ja opetuksen vastavuoroisuus; työelämä osaksi opetusta ja opetus osaksi
käytännön työelämän kehittämistä sekä ns. jatkuvan täydennyskoulutuksen idea)
3. Sosiaalialan työelämä- ja käytäntölähtöisyyttä tukevat palvelutuotteet (mm. moniammatillinen tilannearvio ja sen dokumentointi, moniammatillinen verkostotyö, psykososiaalinen työote)
4. Sosiaalialan työelämälähtöiseen tiedonmuodostukseen liittyvä käytäntötutkimus (työelämään integroituva käytäntötutkimus sekä opas moniammatilliseen tilannearvio- ja verkostotyötyöskentelyyn)
5. Tuotteistetut sosiaalialan erikoisosaamiseen liittyvät konsultointipalvelut (esim. moniammatilliset tilannearviot, moniammatillisen verkostotyön ja psykososiaalisen työotteen palvelut), työelämälähtöinen asiantuntijapankki sekä asiantuntijavaihdon ja vertaistuen malli
6. Sosiaalialan oppimis- ja kehittämisareenan hyvien käytäntöjen levittäminen Keski-Suomen maakunnan alueellisiin tarpeisiin ja myös valtakunnallisesti (koulutuspaketti).

Lisätietoja

 Euroopan sosiaalirahasto logo 116x75px.jpg Vipuvoimaa EU:lta