Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tekijä: Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tässä tutkimuksessa selvitetään vuonna 2015 Jyväskylän ammattikorkeakouluun (JAMK) hakeneiden opiskelijoiden mielikuvia korkeakoulusta. Vastaava tutkimus on toteutettu myös vuosina 2013 ja 2014, mikä mahdollistaa tulosten vertailun aikaisempiin vuosiin ja mahdollisten muutostrendien arvioinnin. 

Tutkimuksessa selvitettiin spontaaneja mielikuvia JAMKista avoimilla ja strukturoiduilla kysymyksillä, Jyväskylän kaupungin vaikutusta hakijoiden mielikuviin sekä koulutusohjelmien roolia ja mielikuvaa hakijajoukossa. Myös eri tiedonhankintakanavien roolia sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun vahvuuksia ja heikkouksia tarkasteltiin. 

Pitkittäistutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että mielikuvissa Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ei ole tapahtunut juuri mitään muutoksia kolmen tutkimusvuoden aikana.  

Vuonna 2015 tutkimukseen vastasi noin 1210 hakijaa, mikä tarkoittaa 19 %:n vastausprosenttia (6341).

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 27
Koulutusyksikkö: Hallintoyksikkö
ISSN-L 1795-3766
ISBN 978-951-830-401-5 (Painettu)
ISBN 978-951-830-402-2 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 53 s.