Soveltava tutkimus- ja kehitystyö ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetöissä

Tekijät: Hanna Hopia, Jenika Heinonen, Leena Liimatainen, Pasi Raiskinmäki, Eila Latvala

Julkaisun esittely

Millaisena näyttäytyy aluekehitystä ja työelämää tukeva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö (TKI) ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöissä? Mitä on soveltava tutkimus ammattikorkeakoulun kontekstissa? Voidaanko opinnäytetöiden avulla kehittää työelämää ja organisaatioita?

Julkaisun tavoitteena on herättää keskustelua ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) opinnäytetöiden merkityksestä työelämän kehittäjinä ja uudistusten käynnistäjinä. Vastausta haetaan siihen, millainen rooli opinnäytetöillä on ja missä vaiheessa kehitysprosessia niiden merkitys korostuu. Lisäksi pohditaan, mitä TKI-työ ammattikorkeakoulukentässä oikeastaan on.

Tutkimuksen tuloksista hyötyvät niin työelämän kehittäjät, opinnäytetöiden työelämäohjaajat, opettajat kuin YAMK-opiskelijatkin.

Tutkimus rajattiin koskemaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vuosina 2006–2011 julkaistuja YAMK-opinnäytetöitä (N=162). Opinnäytetyöt analysoitiin käyttäen integratiivisen katsauksen menetelmää. Lopulliseen analyysiin jäi 58 työtä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 20
Koulutusyksiköt: Hyvinvointiyksikkö
ISSN 1795-3766
ISBN 978-951-830-226-4 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2012
Laajuus: 51 s.