Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet

Tekijä(t): Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tämä kirja käsittelee kvalitatiivisen tutkimuksen teoriaa ja käytänteitä. Kirja on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman käytännönläheiseksi ja helpoksi, jotta siitä olisi hyötyä silloin, kun opiskelija harkitsee laadullisen tutkimuksen käynnistämistä, tiedonkeruuta ja analyysia.

Kirjassa vertaillaan myös kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta toisiinsa, joten kirjan lähestymistapa on tässä suhteessa uusi. Lisäksi erityistä painoa on annettu laadullisen tutkimuksen luotettavuuskysymyksille ja oman tietokoneen hyödyntämismahdollisuuksille laadullisen aineiston käsittelyssä.

Laadullinen tutkimus on rinnastettavissa kullankaivuuseen, jossa kultahippujen avulla etsitään emäkalliota.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 93
Koulutusyksiköt: Liiketalous
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-146-5 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2008
Laajuus: 149 s.

Loppuunmyyty