Miten kirjoitan kvalitatiivisen opinnäytetyön vaihe vaiheelta

Tekijä: Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tämä oppikirja on tarkoitettu korkeakoulujen laadullisen opinnäytetyön kirjoittajille. Kirja on kirjoitettu käytännönläheisesti, ja siinä on runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoituksia. Kirjan alkuosassa käsitellään laadullisen tutkimuksen käyttötilanteita ja suhdetta muihin tutkimusmenetelmiin. Tutkimusprosessi on kuvattu vaihe vaiheelta alkaen tutkimusongelmasta ja sen muuttamisesta tutkimuskysymyksiksi ja päätyen laadullisen aineiston tiedonkeruumenetelmiin ja aineiston analyysikeinoihin.
     Aineiston analyysiin on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä aineiston koodaus, luokittelu ja tiivistäminen ovat laadullisen tutkimuksen haastavimpia vaiheita. Kirjassa on käsitelty myös tutkimuksen luotettavuutta ja laatua, ja se sisältää erillisen luvun laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta (reliabiliteetti ja validiteetti).
     Jorma Kananen on kirjoittanut menetelmäkirjoja kvantitatiivisesta, kvalitatiivisesta, case-,
kehittämis-, toiminta- ja etnografisesta tutkimuksesta.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 176
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-328-5 (Painettu)
ISBN 978-951-830-329-2 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 172 s.

Loppuunmyyty

Jaa

Aiheeseen liittyvää

Laadullinen tutkimus pro graduna ja opinnäytetyönä

Kirja on tarkoitettu korkeakoulujen laadullisen opinnäytetyön kirjoittajille. Oppikirja on kirjoitettu käytännönläheisesti, se etenee opinnäytetyön rakenteen mukaisesti ja siinä on runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoituksia.

Näytä lisää