Miten kirjoitan etnografisen opinnäytetyön?

Tekijä: Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Kirja on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille, jotka kirjoittavat etnografisen opinnäytetyön. Kirja on käytännönläheinen sisältäen käytännön esimerkkejä ja harjoituksia.

Kirjassa käsitellään etnografian käyttötilanteita ja suhdetta muihin tutkimusmenetelmiin. Perinteisestä laadullisesta tutkimuksesta etnografia eroaa siinä, että tutkija elää tutkimuskohteensa elämää saadakseen mahdollisimman hyvän ja syvällisen kuvan tutkimuskohteestaan, jona voivat olla kaikki ihmisten muodostamat ryhmät, yritykset, organisaatiot ja sosiaalisen median blogit ja keskusteluryhmät.

Etnografinen tutkimusprosessi on kuvattu vaihe vaiheelta alkaen tutkimusongelmasta,  sen muuttamisesta tutkimuskysymyksiksi ja päätyen laadullisen aineiston tiedonkeruumenetelmiin ja aineiston analyysikeinoihin.

Aineiston käsittelyyn on kiinnitetty erityishuomiota. Kirjassa on käsitelty myös tutkimuksen luotettavuus, josta on erillinen luku (etnografisen tutkimuksen luotettavuus: reliabiliteetti ja validiteetti).

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 168
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-304-9 (Painettu)
ISBN 978-951-830-305-6 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 168 s.

Loppuunmyyty