jamk.fi

Onko yritykselläsi tarve tehdä kuntotutkimusta? Tarvitaanko apuja rakentamisen laadunvarmennukseen tai rakennusmateriaalien testaukseen? Jyväskylän ammattikorkeakoulun FINASin akkreditoima rakennuslaboratorio T029 tarjoaa yrityksille standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaista palvelua.

Rakennuslaboratoria testaa ja analysoi

Rakennustekniikan laboratorioympäristömme rakentuu FINAS-akkreditointipalvelun standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaan akkreditoiman testauslaboratoriomme T029:sen ympärille. Pitkän historian omaavan Rakennuslaboratorion akkreditoituun pätevyysalueeseen kuuluu betonin ja betonisten päällystekivien- ja laattojen monipuolista standardien mukaista testausta. Pätevyysalueeseen voitte tutustua tarkemmin pätevyysalueet-kohdassa. Rakennuslaboratorio takaa osaamisen ja laadukkaat laboratoriotilat ja laitteet koko rakennustekniikan laboratorioympäristömme toiminnalle. Rakennustekniikan laboratorioympäristössämme palveluihin kuuluu betonintestauksen lisäksi myös erilaisia rakentamisen, rakennusten ja rakennusmateriaalien mittauksia, testauksia, analyysejä, asiantuntijapalveluita sekä tutkimuksia ja koulutuksia.

Palvelut toteutetaan rakennuslaboratorion ja rakennustekniikan asiantuntevan henkilökunnan toimesta korkeatasoisissa laboratorio-olosuhteissa sekä mahdollisuuksien mukaan myös asiakkaan tiloissa tai rakennustyömailla. Osa rakennustekniikan laboratorioympäristömme yrityspalveluista voidaan yhdistää myös opiskelijoiden projekti- ja harjoitustöihin, jolloin palvelut toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, yrityksen ja laboratorion henkilökunnan kanssa. Laajempia rakennustekniikan ympäristöä hyödyntäviä projekteja voidaan tarjota opiskelijoille myös opinnäytetöiksi.

Pätevyysalueet ja palvelutuotteet

Akkreditoitu pätevyysalue kattaa seuraavat testausmenetelmät:

 • betonin testaus: puristuslujuus, tiheys, paineellisen veden tunkeumasyvyys
 • betonisten päällystekivien ja -laattojen testaus: ulkonäkö, dimensioiden mittaus, halkaisulujuus, taivutuslujuus ja murtokuorma

Muita (ei akkreditoituja) palvelutuotteitamme ovat:

 • materiaalien tartunta- ja vetolujuus
 • rakennuksen ilmatiiveyden mittaus (ilmavuotoluku q50 ja n50)
 • kosteusmittaukset / pitkäjaksoiset seurantamittaukset (web-käyttöliittymä)
 • rakennuksen kuntotutkimuksiin liittyvät laboratorioanalyysit
 • rakennusvaiheen sisäilma-asiantuntijapalvelut ja sisäilman olosuhdeseurantamittaukset
 • Terve Talo -rakentamisen asiantuntijapalvelut
 • huokosjakomääritykset
 • kulutuskestävyys (böhme)
 • suola-pakkaskoe (borås)
 • muurattavien tuotteiden puristuslujuus, dimensioiden mittaus, kapillaarinen vedenimukyky, kosteudenmuodonmuutos, jäädytys – sulatuskestävyys, kuoren taivutuslujuus, kannaksen vetolujuus, eristeen ja harkon välinen tartunta.

Betonin puristuslujuuden selvittäminen valmiista rakenteesta

Kun olemassa olevan betonirakenteen lujuutta halutaan selvittää tai betonirakenteessa epäillään lujuuspuutteita esimerkiksi katselmusten, asiakirjojen tai kimmovasaramittausten pohjalta, betonin puristuslujuus voidaan määritellä rakenteesta poratuista koekappaleista. 

Mittauksia on nyt mahdollisuus suorittaa laboratoriossamme!

Kuntotutkimus ja rakentamisen laadunvarmennus

Laboratoriossamme on mahdollisuus suorittaa myös testejä liittyen materiaalien tartunta- ja vetolujuuteen, vesitiiviyteen, rakennuksen ilmavuotoluku- ja pitkäaikaisseurantamittauksiin, vedeneristekerrosvahvuuksien määrityksiin sekä kuntotutkimuksiin liittyviin laboratorioanalyyseihin.

Asiakkaan saama hyöty

Rakennuslaboratoriomme tarjoaa akkreditoituja standardin mukaisia testauksia betonille ja betonisille päällystekiville- ja laatoille. Akkreditoidun laboratorion testaustodistuksella asiakkaamme voi osoittaa omien materiaaliensa ja tuotteidensa standardin mukaisuuden omille asiakkailleen. Testauksissa hyödynnetään konenäkömittausta ja raportointi tapahtuu asiakkaan kannalta miellyttävän nopeasti ja helposti, sillä tuloksia voi seurata web-raportointimme ansiosta jopa reaaliaikaisesti internetin välityksellä.

Rakennustekniikan laboratoriomme tarjoaa asiakkaillemme myös palveluita erilaisiin materiaalien ja tuotteiden tartunta-, veto-, taivutus- ja puristuslujuuden, kulutus-, olosuhde- ja säänkestävyyden sekä vesitiiviyden ja imukyvyn testaamiseen. Laboratoriomme monipuolisilla laitteilla ja ammattitaitoisella henkilöstöllä tarjoamme asiakkaillemme myös rakennusten ilmatiiviyden, kosteuden, kunnon ja sisäilman mittauksia ja analyysejä. Laboratoriomme palveluilla yritys saa tukea laadunvarmennukseensa mutta laboratorioympäristömme tarjoaa yrityksille myös erittäin monipuolisen tuen tuotekehitykseen sekä rakentamisen kuntotutkimuksiin.

Rakennustekniikan laboratorioympäristömme tukee insinöörien teoriaopetusta tarjoamalla laadukkaan ja monipuolisen ympäristön käytännössä oppimiselle. Opiskelijat tutustuvatkin laboratorioympäristössämme rakennustekniikan testauksen perusteisiin, lisäksi ympäristö ja sen laitteet sekä palvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä myös erilaisissa projekteissa, opinnäytetyössä tai jopa opiskelijan yrittäjyyspolun alkumetreillä.

Rakennustekniikan laboratorioympäristömme työskentelee myös tiiviissä yhteistyössä protopajamme kanssa, joka tarjoaa mahdollisuudet teräksestä, puusta ja muovista rakentamiselle. Mittaustekniikan laboratoriomme taas varmistaa rakennustekniikan pituusmittausten luotettavuuden. Kemian laboratoriomme tarjoaa taas tukea rakennusmateriaalien tarkempaan analysointiin.

Rakennusautomaatiolaboratoriomme tarjoaa lisäksi loistavan yhteistyömahdollisuuden erilaisiin LVIS-alan projekteihin, mukaan projekteihin voidaan liittää molempien laboratorioiden ammattitaitoista henkilökuntaa sekä esimerkiksi opiskelijoita, unohtamatta yrityksen edustajia.

Sovelluksia ja tehtyjä projekteja

 

 

 

Betonin testaus

Olemme tehneet betonin puristuslujuuden, tiheyden ja paineellisen veden tunkeumasyvyyden akkreditoitua testausta. Betonisten päällystekivien ja -laattojen ulkonäön, halkaisulujuuden, taivutuslujuuden ja murtokuorman testausta ja dimensioiden mittausta akkreditoidusti on myös toteutettu. Tutkimme myös erilaisten seosaineiden ja niiden suhteiden vaikutuksia betonin ominaisuuksiin.

Muu testaustoiminta

Pystymme toteuttamaan Böhme-menetelmän mukaista kulutuskestävyyden mittausta ja Borås-menetelmän mukaisia suola-pakkaskokeita. Materiaalien tartunta- ja vetolujuuden testaukset ovat myös mahdollisia.

Muurattavien tuotteiden puristuslujuuden, kapillaarisen vedenimukyvyn, kosteudenmuodonmuutoksen, jäädytys-sulatuskestävyyden, kuoren taivutuslujuuden, kannaksen vetolujuuden sekä esimerkiksi eristeen ja harkon välisen tartunnan testausta ja dimensioiden mittauksesta meillä kokemusta.

Teemme rakennusten ilmatiiviyden mittausta, ilmavuotoluvun q₅₀ ja n₅₀ määrittämistä. Sisäilman olosuhdeseurantamittaukset sekä huokosjakomääritykset onnistuvat kauttamme vaivattomasti.

Kosteusmittauksissa pitkäaikaisiin kosteuden seurantamittauksiin käytössämme on web-käyttöliittymä, jolla kosteuden muutoksen seuranta reaaliaikaisesti on yksinkertaista.

Rakennusten kuntotutkimuksiin liittyvät laboratorioanalyysit sekä opiskelijoiden toimesta toteutetut rakennusten kuntotutkimukset.

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme mm. rakennusvaiheen sisäilmaan sekä Terve Talo -rakentamiseen liittyviä asiantuntijapalveluja.

Asiakkaita

Oy VR-Rata Ab, Destia Oy, rakennusliikkeet kuten YIT-Rakennus Oy, Skanska Oyj, NCC Rakennus Oy, HB-Betoniteollisuus, Laukaan Betoni, Rudus ja Lujabetoni.

Laitteistojen tekniset tiedot

 • betonin puristin ELE 3000 kN
 • betonin taivutuslaitteisto ELE 300 kN
 • Borås-suolapakkastestauskaappi (EN 1338, 1339)
 • Böhme-kulutuskestävyyden testauslaitteisto Matest (EN 1338, 1339)
 • harkkojen sulatus-jäädytystestauksen laitteisto (SFS 7001)
 • betonisten lujuustestauskappaleiden konenäkömittausjärjestelmä ja sähköinen raportointi (BETTY)
 • paineellisen vedentunkeuman testauslaitteisto (vesitiiviys)
 • vetolaite Proceq Dyna (veto- ja tartuntatestaukset työmailla ja laboratoriossa)
 • timanttisirkkelit betonin leikkaamiseen
 • ohuthienäytteen valmistuslaitteisto
 • betonin hiontalaitteisto
 • Ilmatiiviyden mittauslaitteisto Minneapolis Blowerdoor
 • Lämpökamera Flir
 • kuivausuunit (2kpl)
 • vaa’at (useita eri kokoluokissa, myös vesipunnitus mahdollista)
 • betonimylly, tärypöytä, muotit ym. laitteisto betonin valmistukseen
 • tuoreen betonin testaus:
  • painuma
  • leviämä
  • ilmamäärä
  • notkeus

Hinnat

Laboratorioympäristömme palvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti ja riippuen palvelun toteuttamismuodosta. Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous laboratoriomme yhteyshenkilöltä. Voit jättää tarjous- tai lisätietopyynnön myös sivun yhteystiedot-kohdassa.

21.3.2018

JAMK vastaa rakennusalan osaajien kysyntään uudella koulutuksella

Rakennustekniikan osaajien tarve kasvaa Keski-Suomessa. Isot työmaat, kuten uusi sairaala ja Hippoksen alue työllistävät tulevaisuudessa useita ammattilaisia. Myös eläköityminen näkyy Keski-Suomen rakennusteollisuudessa.

21.2.2018

JAMKissa luodaan uusia innovaatioita Suomen betoniteollisuuteen

Betoni on rakentamisessa eniten käytetty materiaali. Betoninvalmistuksen olennaisen komponentin eli sementin valmistus on ympäristölle haitallista ja se tuottaa ihmisen vapauttamista hiilidioksidipäästöistä globaalisti 5-10 %.

22.3.2017

Syventävää osaamista korjausrakentamiseen valtakunnallisella erikoistumiskoulutuksella

Korjausrakentamisen merkitys on kasvanut. Sen vuoksi korjaushankkeen asiantuntijoiden välinen saumaton ja laaja-alainen yhteistyö ja ammattitaito ovat avainasemassa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Korjausrakentamiseen tarvitaan lisää syventävää osaamista. JAMKissa koulutus alkaa syksyllä 2018.

11.9.2015

Rakennusmestareita koulutetaan todelliseen tarpeeseen Jyväskylässä

Rakennusmestari (AMK) -koulutus käynnistyy tammikuussa Jyväskylässä Seinäjoen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Aloituspaikkoja on 20 ja koulutus järjestetään monimuotototeutuksena JAMKin pääkampuksen tiloissa. Rakennusmestareiksi suuntautuvien teknikoiden koulutus lopetettiin Suomesta kokonaan vuonna 1996.

Pennanen Teemu

Pennanen Teemu

Laboratorioinsinööri, Laboratory Engineer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358408479861
Näytä lisää
Pitkänen Reijo

Pitkänen Reijo

Laboratorioinsinööri, Laboratory Engineer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358405516119
Näytä lisää