Projekti

Vientivalmiuksien kehittäminen Saksan markkinoille - Grüne Woche IGW2019

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.6.2018 - 30.11.2019
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
Projektin kuvaus

Hankkeessa kehitetään elintarvike-, ja matkailutoimialan yritysten vientivalmiuksia Saksan markkinoille.


Vientivalmiuksien kehittäminen Saksan markkinoille - IGW2019 -hanke

Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani. Maa sijaitsee lähellä ja toimintaympäristönä se on melko saman tyyppinen kuin Suomi, joten se on hyvä kohdemaa vientitoimintaa aloittavalle yritykselle. Berliinissä vuosittain tammikuussa järjestettävät maailman suurimmat ruokamessut, Internationale Grüne Woche (IGW2019), ovat hyvä kanava tuoda yritystä esille, solmia kontakteja saksalaisiin alan toimijoihin sekä toteuttaa koemarkkinointia ja tuotetestausta. 

Messuilla kymmenen päivän aikana on noin 400 000 kävijää, joista useita kymmeniätuhansia on yritysten sisäänostajia ja muita ruoka- ja muiden messuihin liittyvien alojen ammattilaisia. Tammikuussa 2019 Grüne Woche -messuilla Suomi on messujen pääyhteistyökumppani, josta seuraa erityishuomio Suomelle ja sen yrityksille.


Päätoimenpiteet
Aktivointi tapahtuu järjestämällä työpajoja teemoilla: vienti- ja myyntiosaaminen, tuotteistus, markkinointiviestintä sekä oman verkoston johtaminen ja verkostoissa toimiminen sekä kokoamalla vähintään yksi yritysryhmä, joka valmistautuu ja osallistuu tammikuussa 2019 Berliinissä järjestettäville Internationale Grüne Woche (IGW2019) -messuille.
Toimenpiteillä aktivoidaan yrityksiä kiinnittämään huomiota sekä kehittämään liiketoimintansa kansainvälistymisen valmiuksia. Messuille valmistautumisesta, näytteilleasettajakokemuksista sekä verkostoyhteistyöstä tehdään sähköinen julkaisu, joka julkaistaan hankkeen päätöstyöpajassa syyskuussa 2019. 

Työpajojen sisällöt syksy 2018 – kevät 2019: 
 • Saksan markkinat ja kansainvälistyminen – Internationale Grüne Woche Berlin 2019 (24.8. 2018 klo 13-18)
 • Säännöt ja sopimukset kansainvälisillä markkinoilla – tarkastelussa vientisopimukset, -luvat, -todistukset, tulli- ja verotuskäytänteet sekä pakkausmerkinnät EU:n sisämarkkinoilla ja EU:n ulkopuolisiin maihin (22.10.2018 klo 9.30-14.30)
 • Asiakaslähtöinen tuotekehitys – kohderyhmää houkutteleva paketointi (3.12.2018 klo 13.30-17.30)
 • Kohderyhmälle suunnattu markkinointiviestintä ja brändin rakentaminen (helmikuu 2019)
 • Verkostot vauhdittajana kasvussa ja kansainvälistymisessä (huhtikuu 2019)
 • Meillä on vientiä! – kansainvälistymistä verkostoyhteistyöllä päätöstyöpaja ja opintomatka (syyskuu 2019)

Kesto
Hanke toteutetaan 1.6.2018-30.11.2019.

Toteutus ja yhteistyö

Toteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Aktivointihanke toimii yhteistyössä MTK Keski-Suomen, ProAgrian sekä Pirkanmaan ja Hämeen IGW2019 -yritysryhmien hanketoimijoiden kanssa.


Rahoitus
Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

___________


The project develops the capabilities of companies in the food and travel industry to conduct export operations in the German market.


Internationale Grüne Woche and the German market

Germany is Finland's most important trading partner. It is quite near and relatively similar to Finland as an operating environment, which makes it a good target county for a company commencing its export operations. Held in Berlin in January each year, the world's largest food fair, Berlin International Green Week (in German: Internationale Grüne Woche Berlin),  is a good channel for promoting a company, making contacts with German operators in the field, and carrying out test marketing and product testing. 


The fair has around 400,000 visitors over the ten days of the fair, tens of thousands of whom are buyers and other professionals in the food and other related sectors. In January 2019, Green Week has Finland as the principal partner for the fair, which lends special attention to Finland and Finnish companies.


Main actions

Activation will take place by arranging workshops under the themes with the following themes: export and sales competence, commercialisation, marketing communications and directing of one's own network and operating within networks. Additionally, at least one group of companies will be assembled that will prepare for, and participate in, the Internationale Grüne Woche (IGW2019) fair held in January 2019 in Berlin.
The actions aim to activate companies to pay attention to and develop the internationalisation capabilities of their business operations.  

An electronic publication will be produced on the preparations made for the fair, the exhibitor experiences gained and the network cooperation, which will be published as part of the closing workshop for the project in September 2019. 

Content of workshops autumn 2018 – spring 2019:

 • The German market and internationalisation – Internationale Grüne Woche Berlin 2019 (August 2018)
 • Rules and regulations on international markets – an overview of export contracts, licences and certificates, customs and taxation practices and package labelling in the EU's internal market and countries outside the EU (October 2018)
 • Customer-driven product development – packaging that attracts the target group (December 2018)
 • Marketing communications aimed at the target group and brand building (February 2019)
 • What is my international network and how do I benefit from it? The significance of multicultural customer relationships and partnerships in Germany in particular (April 2019)
 • Participator experiences and results as an exhibitor at an international fair – IGW2019. Project closing workshop (September 2019)


Duration
The project will be executed between 1 June 2018 and 30 November 2019.


Implementation and cooperation
The project will be implemented by JAMK University of Applied Sciences.

The activation project will engage in cooperation with project operators from MTK Keski-Suomi, ProAgria and the Pirkanmaa and Häme IGW2019 company groups.


Financing
The project will be financed from the Agricultural Fund for Rural Development by the Central
Finland Centre for Economic Development, Transport and the Environment.

Yhteystiedot/Contact information

Sanna Ojala, Project Manager
sanna.ojala@jamk.fi
+358 50 412 0491

Suvi-Tuulia Leinonen, Project Assistant
suvi-tuulia.leinonen@jamk.fi
+358 40 669 0645

Projektin tulokset

09/2018 Kesä-elokuussa 2018 kysyttiin puhelimitse reilulta 70 keskisuomalaiselta mikro- ja pienyrittäjältä kiinnostusta lähteä tammikuussa 2019 Berliinissä järjestettäville Internationale Grüne Woche (IGW2019) –messuille. Tiedotuksen ja soittokierrosten tuloksena Keski-Suomesta messuille osallistui seitsemän (7) näytteilleasettajaa ja osastollamme oli mukana myös yhteensä viisi (5) yritystä Pirkanmaalta, Hämeestä ja Varsinais-Suomesta. Näille yrityksille haettiin messuille valmistautumiseen, tuotekehitykseen ja markkinointiviestintään sekä messuosallistumiseen maaseuturahoituksen yritysryhmän kehittämisrahoitusta Keski-Suomen ELYstä. Rahoitus IGW2019 yritysryhmien kehittämishankkeille myönnettiin 10.10.2018.

Aktivointihankkeen toisena toimenpidekokonaisuutena toteutettiin 5 työpajaa kansainvälistymisestä ja verkostoitumisesta, sekä päätöstyöpaja ja opintomatka Meillä on vientiä! Kansainvälistymistä verkostoyhteistyöllä. Hankkeen vientityöpajoihin osallistui yhteensä 46 henkilöä 31:stä organisaatiosta, joista yrittäjiä tai heidän työntekijöitään oli 28 henkilöä. Kouluttajina toimi 13 kansainvälistymisen asiantuntijaa. Lisäksi hanke sai positiivista julkisuutta eri medioissa ja projektihenkilöstö osallistui valtakunnallisiin tilaisuuksiin myös puhujina yritysryhmähankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen. Koulutusmateriaalit on saatavilla www-sivuilta https://www.aitomaaseutu.fi/tyopajojen-esitysmateriaali-linkkivinkkeja.

Päätöstyöpajassa 26.9.2019 julkaistiin Meillä on vientiä! Kansainvälistymistä verkostoyhteistyöllä -julkaisu, jossa käsitellään IGW2019 -messujen kokonaisuutta ja Suomi osaston toteutumista hankehenkilöstön, yrittäjien, messukoordinaattorien, opiskelijoiden, ym. näkökulmista. Sähköinen julkaisu on ladattavissa osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-535-7

Aktivointihankkeen toimesta yritysryhmissä toimivien yrittäjien avuksi aktivoitiin IGW2019 –messuille mukaan 9 restonomiopiskelijaa ja yksi tradenomiopiskelija. Opiskelijat toimivat messuille osallistuneiden yritysryhmän yrittäjien apuna tuote-esittelyissä ja maistatuksissa. Opiskelijoiden valmennus ja ohjaus toteutettiin osana restonomi- ja projektiopintoja. Yrittäjäpalaute oli erittäin myönteistä. Opiskelijoiden taholta tapahtuma nähtiin verkostoitumismahdollisuutena ja ryhmähenki sekä työskentely tiimin jäsenenä koettiin antoisaksi. Opiskelijat kokivat oppineensa paljon kansainvälisillä markkinoilla toimimisesta markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta.

Päivitetty 29.11.2019