Projekti

SÄRKIJÄRVEN KUNNOSTUS- JA VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.4.2020 - 31.12.2020
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Muu kansallinen
Projektin kuvaus

Paikalliset
asukkaat ovat huolestuneita Laukaan Lievestuoreella sijaitsevan Särkijärven
kunnosta. Matala ja pieni (n. 47 ha) Särkijärvi on rehevöitynyt. Järvi on myös
liettynyt ja mahdollisuudet virkistys- ja muuhun käyttöön ovat heikentyneet tai
käyttö on mahdotonta. Paikalliset asukkaat ja toimijat ovat ilmaisseet
halukkuutensa osallistua järven kunnostamiseen rahallisella panoksella, sillä
asia koetaan tärkeäksi.

Särkijärven
tilan parantaminen vaatii toimenpiteitä paitsi itse järven kunnostamiseksi,
myös koko valuma-alueella ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseksi.
Oikeiden toimenpiteiden löytämiseksi on ensiarvoisen tärkeää selvittää ensin
järven todellinen nykytila, sekä valuma-alueelta tulevan kiintoaine- ja
ravinnekuormituksen määrä.

Hankkeessa
selvitetään Särkijärven nykyinen vedenlaatu ottamalla kaksi vesinäytettä.
Järvestä tutkitaan kalaston määrä ja lajijakauma koekalastuksen avulla. Alueelle
tehdään linnusto- ja viitasammakkoselvitys. Valuma-alueelta tuleva kuormitus
arvioidaan nykyisen maankäytön mukaan.

Tämän
hankkeen tavoite on tehdä Särkijärven sekä järven valuma-alueen (n.3 km²)
kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma.

Suunnitelma
sisältää ehdotukset kunnostus- ja vesiensuojelutoimenpiteiksi, niiden
toteutusajankohdat ja kustannusarvion jokaiselle toimenpiteelle. Suunnitelmassa
tehdään myös rakennesuunnitelmat ja selvitykset eri rahoitusvaihtoehdoista
kuhunkin toimenpiteeseen sekä ehdotuksen järvestä poistettavan biomassan
käsittelyyn.

Hankkeen toteutus on 31.12.2020 asti.

Lisätietoja:
Samuli Lahtela, projektipäällikkö, puh. 040 596 2378

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena syntyi Särkijärven kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma, joka toimii pohjana mahdollisten kunnostustoimenpiteiden toteutukselle. Näiden avulla järven tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia voitaisiin parantaa. 17.12.2020.