Projekti

Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen, ReKey

Rahoitusohjelma

Lyhenne
ReKey
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2017 - 31.12.2019
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö on osatoteuttajana OKM:n kärkirahoituksen saaneessa 13 Restonomikoulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen (ReKey-hanke) -yhteishankkeessa. Hankkeessa kehitetään uudenlaista yhteistoimintamallia, joka vahvistaa ammattikorkeakoulun roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä. Ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan suomalaisen MARA-alan palvelukehittämisosaamista ja palveluliiketoimintaosaamista ja siten yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen välistä sekä koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta yhteistoimintamallin avulla. Kansallinen osaamisen vaihto, esimerkiksi yhteisen koulutustarjonnan tai opintopolkujen muodossa parantaa yhteistoimintaa koulutuksen ja elinkeinon sekä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia restonomikoulutuksen oppimisympäristöjä (esim. digitaalisia), lisätään tietoisuutta eri ammattikorkeakoulujen tekemästä kansainvälisestä palvelualan tutkimuksesta ja yhteistyöstä sekä luodaan jatkuvuutta living lab-toimintamallin avulla kansallisessa innovaatioekosysteemissä.


Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rahoitus: 1 071 429€, josta OKM 750 000€ (JAMK 22 638€)

Yhteyshenkilö: Hankkeen projektipäällikkö Anne Törn-Laapio, 040-635 0609, anne.torn-laapio@jamk.fi


Projektin tulokset

ReKey-Restonomien koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteiskehittäminen -hankkeessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun tavoitteena oli tehostaa tutkimustiedon jakamista ja jalkauttamista MARATA-alan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä sekä tiivistää tämän kautta ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyötä. Tutkimustietoa jaettiin korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä järjestämällä Kilpailuetua tutkimuksesta - Palvelualan tutkimusseminaari, laatimalla sen pohjalta julkaisu, haastattelemalla elinkeinoelämän edustajia, luomalla blogialusta, jonka avulla jaettiin tutkimustietoa eri sidosryhmille reaaliaikaisesti, helposti lähestyttävässä ja tiiviissä muodossa. Hankkeessa järjestettiin tulevaisuustyöpaja elinkeinon edustajille sekä Jyväskylässä järjestettiin 1.10.2019 RestoRace-tapahtuma, jonka järjestelyihin Jyväskylän ammattikorkeakoulu osallistui. Jyväskylässä järjestettyyn RestoRace-tapahtumassa tehtiin yhteistyötä sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden, toisen asteen opiskelijoiden ja alueen elinkeinon kanssa. Palvelualan tutkimusseminaariin osallistui elinkeinoelämän edustajia, korkeakoulujen henkilöstöä ja sekä amk- että yamk-opiskelijoita kuulemaan ajankohtaisista tutkimuksista sekä keskustelemaan ja tiivistämään yhteistyötä. Yhteiskehittämisestä kilpailuetua matkailu- ja ravitsemisalalla –julkaisu julkaistiin syksyllä 2019, joka on luettavissa osoitteessa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/261520/JAMKJULKAISUJA2702019_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Tutkimusseminaariin osallistui ja se kokosi yhteen elinkeinoelämän edustajia, korkeakoulujen henkilöstöä ja sekä amk- että yamk-opiskelijoita kuulemaan ajankohtaisista tutkimuksista sekä keskustelemaan ja tiivistämään yhteistyötä. Julkaisun anti on sekä kaikkien korkeakoulujen että elinkeinoelämän hyödynnettävissä. Tällainen yhteistyöseminaari olisi hyvä järjestää tulevaisuudessa systemaattisemminkin. Myös esim. opinnäytetöiden tuloksia voitaisiin paremmin levittää esim. koostettuna julkaisuna elinkeinoelämälle hyödynnettävässä muodossa.