Projekti

Parasta osaamista - verkostohanke

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Parasta osaamista
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.3.2017 - 31.12.2019
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetushallitus
Projektin kuvaus

Parasta osaamista verkostohanke

Hankkeen blogisivut: https://blogit.gradia.fi/parastaosaamista/

Hankkeen toteutusaika 1.1.2017 - 31.12.2019

Hanketta rahoittavat Opetushallitus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen koordinaattori: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Parasta osaamista- verkostohankkeessa on viisi alueverkostoa, joissa toimijoina ovat ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä 10 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.  Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat myös alueelliset yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit sekä keskeiset työelämäkumppanit. Hankkeen toiminta-alue on koko maa.

Hankkeen tavoitteet:

Parasta osaamista - hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa.

1. Selvitetään keskeiset ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeet liittyen 1.1.2018 voimaan tulleeseen ammatillisen koulutuksen lakiuudistukseen.

2. Osaamistarveselvityksen pohjalta ammatilliset opettajakorkeakoulut laativat modulaariset osaamiskokonaisuudet. Osaamiskokonaisuuksien mukaisia koulutuksia kokeillaan koko maan kattavasti vuosina 2018 - 2019.

3. Koulutuksen järjestäjien käyttöön kehitetään menetelmiä ja toimintamalleja, joiden avulla opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista voidaan kehittää oppilaitostasolla.

4.Laaditaan koulutuksen järjestäjien käyttöön työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleja ja materiaaleja.

5. Laaditaan koulutuksen järjestäjien käyttöön työpaikkaohjaajien perehdyttämiseen toimintamalleja ja materiaaleja.

 Jyväskylän ammattikorkeakoulun  Ammatillisen opettajakorkeakoulun projektivastaava Ritva Ylitervo, ritva.ylitervo@ jamk.fi, puh. 040 640 2272

Projektin tulokset

Parasta osaamista hankkeessa saatuja tuloksia:
Tavoite 1:
Osaamistarveselvityksistä saaduista tuloksista on laadittu julkaisu Rohkeasti uudistumaan! Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeet - raportti http://www.oph.fi/download/190043_Rohkeasti_uudistumaan_-osaamistarveselvitysten_raportti.pdf

Tavoite 2:
Osaamiskokonaisuuksien mukaisia koulutuksia on kokeiltu ja kehitetty. Hankkeen blogisivuilla on koulutuskalenteri ja koulutukset ovat avoimia kaikille koulutuksen järjestäjille.
Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat kokeilleet ja kehittäneet hankkeen aikana koulutuskokonaisuuden, joka perustuu tavoitteessa 1. koottuu tietoon osaamistarpeista. Osaamiskokonaisuus Rohkeasti uudistamaan löytyy sivustolta https://rohkeastiuudistamaan.fi/. Ammatilliset opettajakorkeakoulut tulevat hankkeen päätyttyä hyödyntämään osaamiskokonaisuuden koulutuksia ammatillisen toisen asteen henkilöstön kehittämisessä.
Hankkeessa on tehty myös julkaisu Innokkaasti edelläkävijänä! Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita http://urn.fi/URN:/SNB:97-8-951-784-807-7. Innokkaasti edelläkävijänä julkaisun artikkeleista on työstetty myös käänteisen oppimisen menetelmää hyödyntämen interaktiivinen oppimiskokonaisuus ammatillisen koulutuksen henkilöstölle. Sivustoa ei ole vielä julkaistu.

Tavoitteet 3 - 4: Hankkeen blogisivuilta löytyvät kaikki hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja materiaalit
https://blogit.gradia.fi/parastaosaamista/

Tavoite 5: Hankkeessa kehitetty työpaikkaohjaajien koulutuskokonaisuus löytyy sivustolta https://ohjaan.fi/

Lisäksi hankkeessa on kirjoitettu ajankohtaisista tapahtumista blogitekstejä, jotka kaikki löytyvät hankkeen blogisivustolta.