Projekti

OSKU - Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa työtoiminnassa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
OSKU
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.4.2011 - 30.6.2013
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

OSKU-projektilla on haettu ratkaisuja erityisesti kuntouttavan työtoiminnan toiminnallisiin ja menetelmällisiin mahdollisuuksiin vastata seuraaviin haasteisiin: 1) asiakkaan kuntoutuksellisten elementtien vahvistaminen, 2) asiakkaiden potentiaalisen osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen, 3) asiakkaiden tulevaisuuteen suuntautumisen ja motivaation herättäminen ja tukeminen, 4) asiakkaiden osallistumisen vahvistaminen palveluiden kehittämisessä, 5) asiakkaiden aktiivinen osallistuminen työyhteisöjensä toimintaan. Näille valinnoille oli perusteluna pitkäaikaistyöttömien määrän kasvun ja vaikean rakennetyöttömyyden jatkuminen Keski-Suomessa. Projektin aikana on vahvistunut myös se, että jatkossa kuntien vastuulle siirtyy yhä vahvemmin vastuu pitkään työttömän olleiden henkilöiden tukemisesta. Projektin välittömään kohderyhmään kuuluivat toimijat, jotka toteuttavat kuntouttavaa työtoimintaa kussakin osallistujakunnassa. Välittömään kohderyhmään kuuluivat myös kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, jotka osallistuvat uusien toimintatapojen toteutukseen ja asiakkaat, jotka osallistuvat asiakasraatien toimintaan.

Kunnissa projektisuunnittelijat vastasivat projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä projektipäällikön ja kuntakohtaisen monialaisen tukiryhmän kanssa. Projektin tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toteuttajakunnissa oli työntekijöitä sosiaali- ja terveystoimesta, nuorisotoimesta, Te-toimistosta, TYP:stä ja työpajoilta sekä järjestöistä ja muista hankkeista.

Projektin tavoitteita tarkastellaan seuraavassa suhteessa tavoitteisiin. Projektin päätyttyä tehtiin kysely toimijoille. Vastaajista 67 prosenttia arvioi kuntakohtaisesti asiakaslähtöisyyden ja 66 prosenttia arvioi kuntouttavan työtoiminnan palvelurakenteiden kehittyneet paljon tai jonkin verran. Menetelmien ja toimintamallien kehittäminen sekä pilotointi tapahtui kunkin osatoteuttajakunnan omista tarpeista lähtien. SONETTE palveluverkostoon kehitettiin kuntouttavan työtoiminnan omat sivut. SONETTE on MedKesin ylläpitämä sivusto, joka on tarkoitettu sosiaalialan toimijoille. Sivustolta löytyy nyt aiheeseen liittyvä ajantasainen lainsäädäntö, kuntouttavan työtoiminnan ohjeet ja käytänteitä sekä linkit kuntien kuntouttavan työtoiminnan palveluun.

Osku-projektin aikana järjestettiin sekä omia seminaareja ja työpajaa että toteutettiin yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa. Projektin palautekyselyssä vastaajat kokivat saaneensa näistä tilaisuuksista uutta tietoa ja voineensa hyödyntää saamaansa tietoa sekä verkostoitumisen lisääntyneen. Asiakkaiden tarpeita vastaavaa yhteistyötä rakennettiin eri asiantuntijoiden kanssa perustamalla kuntakohtaiset moniammatillisen kuntouttavan työtoiminnan tukiryhmät, tiedottamalla sekä työyhteisölle että asiakkaille suunnatuilla esitteillä ja kuntouttavan työtoiminnasta informoivilla kunnan nettisivulla.

Palveluohjauksen toimintatapa on asiakaslähtöinen ja keskittyy asiakkaan voimavarojen tunnistamiseen. Jyväskylässä vahvistetiin nuorten palveluohjausmallia, johon liitettiin tarvittaessa neuropsokologinen arviointi ja tiivis yksilökohtainen palveluohjaus ja verkostotyö. Jämsässä pilotoitiin vaikuttavuuden arviointilomake, jolla haettiin näyttöä siitä, mitä hyötyä kuntouttavasta työtoiminnasta on asiakkaalle ollut. Työpajoissa pyrittiin vahvistamaan asiakaslähtöisyyttä. Lisäksi kehitettiin kuvallista ja selkeäkielistä ohjausmateriaalia. Materiaalia voidaan hyödyntää mallina kullekin asiakkaalle yksilöllisiin tarpeisiin tehtäville toimintaohjeille.

Asiakkaiden osallisuutta palautteen antamisessa ja palveluiden kehittämisessä vahvistettiin toteuttamalla asiakasraadit Hankasalmella, Muuramessa ja Äänekoskella. Äänekosken osaprojektissa asiakasraati toteutettiin kaksi kertaa ja näin pilotoitiin asiakasraadin prosessimaisempaa pitempiaikaista toimintatapaa. Prosessin etenemisestä tiedotettiin raatiin osallistujille erillisissä kahvitilaisuuksissa. Jämsässä asiakkaiden palauteiden antamista varten pilotoitiin sähköistä asiakaspalautemallia .Asiakasraadin tulokset otettiin huomioon kunnissa: Muuramessa järjestettiin vastauksena raatilaisten toiveisiin eläkeinfo, vertaisohjaukseen perustuva ATK-tuki, kehitettiin Hyvinvointitietotupa, toteutettiin Hyvinvointiryhmä ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmä naisille.

Osku-projektin osana julkaistiin artikkeli: Koskimies. 2013. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasraadit ja palveluiden kehittäminen.