Projekti

Laukaa kulttuurimatkailukohteena

Rahoitusohjelma

Lyhenne
LAKUMA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.9.2021 - 31.12.2022
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
Tausta

Laukaassa on paljon muisnaishistoriallisesti kiinnostavia kohteita, kuten Hartikan keskiaikainen muinaismuistoalue ja punamultahaudat, Hartikan vanhan kirkon rauniot (1593) sekä muita kulttuuri- ja luontokohteita. Kalliomaalaukset ja punamultahaudat edustavat harvinaisempia kulttuurimatkailukohteita Suomessa. Laukaan Saraakallioiden liittyminen marraskuussa 2020 PRAT-CARP-kulttuurireittiin loi tarpeen kehittää kohdetta siten, että se on kävijöiden koettavissa turvallisesti, kestävästi ja helposti. Laukaan kulttuurimatkailukohteet ovat haastavasti saavutettavissa kävijöille, eikä niiden matkailullista kehittämistä ole tehty.

Tarkoitus

Laukaa kulttuurimatkailu -hankkeen tarkoituksena on tuoda alueen kulttuuri- ja matkailutoimijoita yhteen sekä luoda konkreettinen suunnitelma Laukaan alueen kehittämiseen kulttuurimatkailukohteena. Yhteistyön kautta nostetaan Suomen profiilia osana Euroopan kulttuurireittitoimintaa.

Toteutus

Hanketta toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.12.2022. Hankkeen budjetti on 56 250 €. Hankkeen toteuttamiseksi on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta. Erityisavustuksella edistetään pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa Suomen kulttuurimatkailua sekä tukea kulttuurimatkailun elpymistä ja sopeutumista toimintaympäristöön, joka on muuttunut Covid-19 –pandemian seurauksena.

Hankkeessa kehitetään Laukaan aluetta kokonaisuutena huomioiden erilaiset kulttuurimatkailukohteet. Keskeisenä kohteena, vetovoimatekijänä ja suunnittelua ohjaavana tekijänä ovat Saraakallion kalliomaalaustaidekohteet. Hankkeen toimenpiteet liittyvät yhteistyöverkoston ja toimintasuunnitelman muodostamiseen.

(1) Yhteistyöverkostoa rakennetaan kontaktoimalla alueellisia toimijoita ja selvitettäen valmiuksia, kiinnostusta ja halua alueen kulttuurimatkailun kehittämiseen liittyen. Lisäksi selvitetään kansallisten toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia ja kansainvälisen tason yhteistyömahdollisuuksia (PRAT-CARP-reittitoimijat). Alueen toimijoille järjestetään osallistavia työpajoja (3 kpl), joiden kautta saadaan näkemykset kohteiden kehittämiseen tarvittavista toimenpiteistä sekä niiden aikataulutuksesta selvitystyön pohjaksi.

1. Työpaja: Uudenlaisia avauksia kulttuurin ja matkailun toimijoille Laukaassa 24.1.2022 klo 16.15-19:00.
2. Työpaja II: Innostavia esimerkkejä kulttuurimatkailun tuotteista 22.2.2022 klo 16.15-19:00.
3. Työpaja III: Verkostotoiminta nyt ja tulevaisuudessa 22.3.2022 klo 16.15-19:00. 

(2) Hankkeessa laaditaan Laukaa kulttuurimatkailukohteena -selvitys, joka sisältää aikataulutetun toteutussuunnitelman. Selvityksessä huomioidaan mm. tarvittavat fasiliteetit, rakenteet, muinaismuistolaki, organisoituminen ja digitaalinen saavutettavuus kohteissa.

Hankkeen toteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta tehdään tiiviissä yhteistyössä Laukaan kunnan ja Laukaan kehitysyhtiön kanssa. Muut yhteistyökumppanit: Keski-Suomen museo, Visit Jyväskylä Region ja Keski-Suomen liitto, Metsähallitus, Keski-Suomen ELY-keskus, muut alueen kulttuuri- ja matkailutoimijat sekä yritykset. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Laukaan Kehitysyhtiö Oy.

Yhteyshenkilöt

Rositsa Röntynen
Projektipäällikkö
puh. 050 436 1196
sähköposti: etunimi.sukunimi(a)jamk.fi

Susanna Nuijanmaa
Projektiasiantuntija
puh. 040 869 0659
sähköposti:  etunimi.sukunimi(a)jamk.fi

Projektin tulokset

Hanke käynnistettiin aikataulun mukaan syyskuussa 2021. Syksyllä luotiin hankkeen viestintä- ja toimenpidesuunnitelma. Lisäksi koottiin hankkeen kannalta tärkeistä sidosryhmien edustajista koostuva ohjausryhmä ja sovittiin käytännöt projektitiimin kesken.

Syksyllä 2021 käytiin tutustumassa Laukaan kulttuurikohteisiin ja tarjontaan sekä tavattiin alueen toimijoita selvitystyön käynnistämiseksi. Lokakuussa käytiin benchmarkausmatkalla Mikkelissä Astuvansalmella sekä aloitettiin kotimaisten kalliomaalauskohteiden yhteistyökeskustelu (Saraakallio, Astuvansalmi, Hossan Värikallio).

Tammi-maaliskuussa 2022 rakennettiin Laukaan kulttuurimatkailun verkostoa toteuttamalla kolme osallistavaa työpajaa alueen toimijoille. Kaksi työpajaa järjestettiin virtuaalisesti ja kolmas paikan päällä Laukaassa Puustellin työkylässä. 
  • Työpaja I: Uudenlaisia avauksia kulttuurin ja matkailun toimijoille Laukaassa 24.1.2022 klo 16.15-19:00. Osallistujia 30 henkeä.
  • Työpaja II: Innostavia esimerkkejä kulttuurimatkailun tuotteista 22.2.2022 klo 16.15-19:00. Osallistujia 12 henkeä.
  • Työpaja III: Verkostotoiminta nyt ja tulevaisuudessa 22.3.2022 klo 16.15-19:00. Osallistujia 15 henkeä.
Maaliskuussa valmistui hankkeen toimeksiantona 'Laukaan Saraakallioiden kalliomaalauskohteen matkailullinen kehittäminen' -opinnäytetyö. Korhonen T. esittää opinnäytetyössä kehitysideoita neljässä eri teemassa: digitaalinen ja fyysinen saavutettavuus, tuotteistaminen, ja kestävä kehitys. Julkaisun pysyvä osoite on https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022051910448.


24-25.5.2022 vierailtiin Hossan Värikalliolla ja laadittiin
kotimaisen yhteistyön askelmerkkejä. Kesäkuussa 2022 hankkeen toimijat
osallistuivat Laukaan ja Mikkelin yhdessä järjestämään
PRAT-CARP-verkoston seminaariin.

Kevät-kesän aikana 2022 hankkeessa laadittiin Laukaa kulttuurimatkailukohteena -selvitys, joka sisältää aikataulutetun toteutussuunnitelman Laukaan kulttuurimatkailun kehittämiseksi tulevina vuosina. Selvitys julkaistiin lokakuussa 2022 ja se löytyy pysyvästä osoitteesta: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-662-0.

Syksyllä 2022 selvityksen tiedot syvennettiin kahdella erillisessä lisäselvityksellä, jotka luovutettiin Laukaan kunnalle: kohteiden fyysisestä ja digitaalisesta saavutettavuudesta sekä kulttuurimatkailun yhteistyöverkostosta. Saavutettavuusselvitys toteutettiin asiantuntijan maastokäyntien ja Internet-kartoituksen avulla ja sen seurauksena syntyi konkreettisia kehittämissuosituksia saavutettavuuden parantamiseen. Verkososelvityksen tarkoitus oli osallistaa vahvemmin Laukaan matkailutoimijat, kun alkuvuoden työpajoihin osallistui enimmäkseen kulttuuritoimijoita. Selvitys toteutettiin yrityskäynneillä haastattelemalla toimijoita.

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 16.11.2022 Laukaan Tupaswillassa, jossa esiteltiin selvitystyön tulokset ja sitoutettiin toimijoita verkostoyhteistyöhön hankkeessa laadittavan toteutussuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen päätteeksi kerättiin palautetta sidosryhmiltä ja ohjausryhmältä.