Projekti

Komppaa! Kompensaatiokeinoista apuaskelmia työtehtäviin

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Komppaa
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.2.2018 - 31.1.2020
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

KOMPPAA-HANKE

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Komppaa! Kompensaatiokeinoista apuaskelmia työtehtäviin –kehittämishankkeen (1.2.2018–31.1.2020) päämääränä on edistää työelämän ulkopuolella olevien työikäisten, erityisesti pitkäaikaistyöttömien, joilla on oppimisen haasteita, työllistymismahdollisuuksia kuntouttavan työtoiminnan laatua kehittämällä Keski-Suomessa.

Hankkeen tarkoituksena on:

1.    lisätä työelämän ulkopuolella olevien työikäisten toimijuutta itseymmärryksen lisääntymisen kautta koskien omia oppimisen haasteitaan sekä arkea ja työntekoa mahdollistavia kompensaatiokeinojaan sekä

2.    edistää kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien kykyä tunnistaa ja ohjata asiakaslähtöisesti ja osallisuutta edistävästi niitä asiakkaita, joilla on oppimisen haasteita.  

Hankkeen keskeiset tuotokset ovat:

a.    kuntouttavan työtoiminnan palvelupolun avaaminen ja Komppaa-ryhmään johtavan palvelupolun ja kriteereiden kehittäminen

b.    Komppaa-ryhmämallin (12 krt x 2 t per ryhmäkerta, 3 kk) sisällön kehittäminen, mallintaminen ja juurruttaminen kuntouttavassa työtoiminnassa sekä

c.    digitaalisen oppimispäiväkirjan ja kompensaatiokeinojen oppimiskortin kehittäminen osana Komppaa-ryhmämallia. 

Komppaa-hankkeessa hyödynnetään yhteiskehittämistä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Sovatek-säätiön, Nuorten Ystävät ry:n, Visio-säätiön, Puustellin työkylän, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden, Honkalampi-säätiön Kaski-työvalmennuksen ja Komppaa-ryhmien osallistujien kanssa.

Komppaa-ryhmätoiminnan esite (2019)


TULE MUKAAN KOMPPAAMAAN!


http://blogit.jamk.fi/komppaa/

ELY TULOSKORTTI

Komppaa-hankkeen koordinointi

Aino Alaverdyan, Projektipäällikkö, aino.alaverdyan@jamk.fi, +358 40 194 4679
Liisa Mattila, Projektiasiantuntija, liisa.mattila@jamk.fi, +358 40 653 2401

Projektin tulokset

TARKOITUS 1. (välitön tavoite hyödynsaajissa, asiakkaat)

Oppimisen haasteita omaavien työelämän ulkopuolella olevien työikäisten (ml. pitkäaikaistyöttömät) osallisuus, toimijuus ja työtehtävistä suoriutuminen paranevat, (sekä työllistyminen että työssä pysyminen edistyvät), itsetiedostuksen lisääntymisen kautta omasta oppimisesta sekä arkitoimia ja työntekemistä mahdollistavista kompensaatiokeinoista kuntouttavaan työtoimintaan osallistumalla

Tarkoituksen (1) seurattavat mittarit ja seuranta-ajan kumuloitunut toteutuminen:

1) menetelmä oppimisen haasteita omaavien työvalmennusasiakkaiden tunnistamiseksi on kehitetty
2) ryhmäprosessi on kehitysvaiheessa, 73/260 lähiopetuspäivää (sis. kohderyhmän ryhmätoimintaan ja työtilanteen havainnointiin osallistumisen) että 112/223 etäopetuspäivää (sis. digitaalisen päiväkirjan tehtävien tekemisen) ovat toteutuneet
3) digitaalinen päiväkirja ja oppimiskorttityökalu sekä tukimateriaali ovat kehitysvaiheessa
4) ryhmätoimintaan osallistuneiden 25/65 asiakkaan (24/50 työttömät, 1/5 työssä olevat, 10 työmarkkinoiden ulkopuolella olevat) toimijuus on lisääntynyt, työtehtävien suoritustaso on parantunut, itseymmärrys omasta oppimisesta ja eri kompensaatiokeinoista on lisääntynyt
5) pilotti- ja kehittämisvaiheenryhmiin osallistuneiden 26/65 asiakkaan kodalla tehdään vielä jälkiseurantaa työllistymisen ja työssä pysymisen kartoittamisen suhteen

TARKOITUS 2. (välitön tavoite hyödynsaajissa, toimijat)

Ammatillisten valmiuksien ja tiedon lisääntyminen asiakaslähtöisten ja osallisuutta edistävien uusien toimintatapojen hyödyntämisestä (sis. digiteknologian hyödyntäminen) oppimisen haasteita omaavien henkilöiden tunnistamisessa ja ohjauksessa kuntouttavan työtoiminnan toimijoiden keskuudessa yhteiskehittämisen myötä

Tarkoituksen (2) seurattavat mittarit ja seuranta-ajan kumuloitunut toteutuminen:

1) käsikirja ja tukimateriaali ovat kehittämisvaiheessa
2) toimintamalli on levittämisvaiheessa, pilottiryhmä ja kehittämisvaiheen ryhmät ovat (yht. 4/9)
3) hanketoimijoiden (10 hlöä) lisääntynyt ammatillinen valmius ja tieto oppimisen haasteita omaavien asiakkaiden tunnistamisesta ja tukemisesta
4) yhteensä noin 49/100 alan toimijaa on osallistunut hankkeen seminaareihin (aloitusseminaariin) ja koulutuspäivään
5) 2-3.8. koulutuspäivät ovat järjestetty (3 koulutusta, 4 t/ per koulutus)
6) 5/7 kehittämispajaa (4 t/ per paja) ja n. 9/16-24 konsultointia (2 t per konsultointi, 2–3 konsultointia per ryhmäprosessi) on järjestetty projektityöntekijöille
7) 1/5 uutiskirjettä, 1/2 tiedotetta, 1/2 mielipidekirjoitusta, 0/1–2 artikkelia on kirjoitettu ja 0/1–2 alan seminaarissa hanke-esittely on pidetty, 400 hanke-esitettä ja 2 posteria ovat painettu ja jaettu, hankeblogia on päivitetty
8) 3 opinnäytetyöprosessia on käynnissä hankkeelle

UUTISKIRJEISSÄ TARKEMMIN HANKKEEN KEHITTÄMISTYÖSTÄ:

Komppaa-hankkeen uutiskirje 3/2019 (julkaistu 21.1.2019): https://mailchi.mp/2c5f76abc057/komppaa-hankkeen-uutiskirje-1911665

Komppaa-hankkeen uutiskirje 2/2018 (julkaistu 28.8.2018): https://mailchi.mp/6bf56a3699b0/komppaa-hankkeen-uutiskirje-22018

Komppaa hankkeen uutiskirje 1/2018 (julkaistu 26.3.2018): https://mailchi.mp/6c4d58d951df/tule-komppaamaankomppaa-kompensaatiokeinoista-apuaskelmia-tytehtviin-kehittmishankkeen-1220183112020-uutiskirje

(Päivitetty 27.2.2019.)