Projekti

Hyönteistuotannon teknologian kehittäminen ja automatisointi

Rahoitusohjelma

Lyhenne
EntoTek
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.1.2020 - 31.8.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Hyönteistuotannon heikko automaatioaste ja kustannustehokkaan tuotantoteknologian puute luovat esteitä
hyönteistuotannon kasvulle ja kannattavuudelle. Markkinoille tarvitaan yleisesti saatavilla olevaa, kustannustehokasta ja mahdollisimman edullista teknologiaa.
Hankkeen tavoitteena on kehittää mustasotilaskärpäsen aikuistuotantoon kestävää ja kustannustehokasta teknologiaa sekä parantaa hyönteistuotannon kannattavuutta lisäämällä tuotannon automaatioastetta. Hankkeen tavoitteena on lisäksi luoda toimintamalli yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesilietteiden sekä biohajoavien jätteiden käsittelyyn mustasotilaskärpästen toukilla ja selvittää patogeenisilla kokeilla, poistuvatko tai vähenevätkö tietyt virukset, bakteerit ja/tai lääkejäämät biomassasta toukkaprosessin aikana.
Hankkeen laajempia tavoitteita ovat pyrkimys vähähiilisiin toimintatapoihin ja sitä kautta ilmastonmuutoksen
hidastamiseen, kiertotalouden edistäminen hyödyntämällä jätevirtoja ja niiden sisältämiä ravinteita uusiksi tuotteiksi sekä seutukunnan elinvoimaisuuden edistäminen toteuttamalla alueella innovatiivista, avointa ja laajaa kiinnostusta herättävää kehittämistoimintaa.
Konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa ovat hyönteistuotantoon soveltuvien teknologisten ratkaisujen kartoitus ja valittujen teknologisten ratkaisujen soveltaminen ja kehittäminen hyönteistuotannon tarpeita vastaaviksi sekä kasvatuksen automaatioasteen nostaminen. Hankkeessa testataan ja pilotoidaan toimintamalleja jätevesilietteiden ja biohajoavien massojen käsittelyyn mustasotilaskärpästen toukilla ja tutkitaan mahdollisten lääkejäämien ja joidenkin yhdyskuntajätteiden mahdollisesti sisältämien patogeenien, virusten ja bakteerien vähenemistä käsittelyprosessissa.
Hankkeen tuloksena mustasotilaskärpäsen aikuistuotantoon syntyy automatisoitu, kestävä ja kustannustehokas, alueellisia mahdollisuuksia hyödyntävä konsepti, joka on monistettavissa ja skaalattavissa kaupalliseen mittakaavaan. Hankkeen tuloksena syntyy uutta tietoa ja teknologiaa, jotka edesauttavat hyönteistuotannon investointeja, alan kasvua ja kannattavuutta sekä lainsäädännön vapauttamista hyönteisten käytölle erilaisten biomassojen käsittelyssä.


Lisätietoja
Tiina Siimekselä, projektipäällikkö, 040 630 3149, tiina.siimeksela@jamk.fi

Projektin tulokset

Hankkeessa on rakennettu ison pilottikokoluokan hyönteiskasvattamo Saarijärvelle. Kasvattamossa on mahdollista käsitellä erilaisia biomassoja noin tonni (biomassaa) viikossa kapasiteetilla. Hankkeen kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana on keskitytty pääosin olosuhdehallinnan kehittämiseen ja testaamiseen, aikuiskasvatuksen optimointiin ja munantuotannon varmuuden parantamiseen sekä eniten käsityötä vaativien ja/tai raskaiden työvaiheiden helpottamiseen teknologian ja automaation keinoin. Päivitetty 19.11.2021.