Projekti

Biosyner (1902)

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Innovaatioprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.6.2009 - 31.5.2012
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

Tavoitteet:
Projektin tavoitteena on tuoda bioenergian lisäkäytön tarpeesta lähtevää lisäresurssia bioenergiasektorin kehittämistyöhön ja sitä kautta saada aikaan yritysten investointihankkeita, jotka tuovat uusia työpaikkoja
seutukunnalle. Tietoa ja taitoa kohdennetaan yrityshankintaan ja yritysten bioenergialiiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Toisena merkittävänä tavoitteena on laatia Bioenergiakeskukselle kasvustrategia ja liiketoimintasuunnitelma,jossa huomioidaan soveltavan tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen mahdollisuudet kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yritykset pyritään sitouttamaan kehittämistoimintaan siten, että ne ovat hyödynsaajaroolin lisäksi palvelun tuottajia. Bioenergiakeskuksen osaamiseen perustuva arvoketjun eri osa-alueitten
hallinta ja verkostoituminen yhdistettynä vahvaan hanketoiminnan asiantuntijuuteen tuo alueen yrityksille kilpailuedellytyksiä ja -etua

Toimenpiteet:
Uusien yritysten löytämiseksi tarvitaan aktiivista työmahdollisuuksien markkinointia sekä bioenergiatietoisuuden kasvattamista selkeitä faktoja esille tuomalla esimerkiksi yleisötilaisuuksissa ja kunnallisissa tapahtumissa sekä muita viestimiä hyödyntämällä. Kehittämisyhtiöt ovat ratkaisevassa asemassa hankkeen asiantuntijapalvelujen markkinoinnissa yrityksille. Kehittämisyhtiöiden kanssa pidetään yhteistyöneuvotteluita, joitten perusteella valitaan akuuteimmat
asiantuntija-apua tarvitsevat yritykset. Tämän lisäksi toteutetaan laajempi yrityskierros / asiantuntija-avun markkinointi.

Bioenergiakeskuksen kasvusstrategian koostaminen yritysten toiveet huomioiden. Tämä edellyttää myös uuden yritystoiminnan käyntiin saattamista yhteistyössä kehittämisyhtiöiden kanssa.

Tulokset:
Projektin tuloksena biopolttoaineiden tuotannon, jalostuksen tai käytön parissa toimivat yritykset saavat henkilökohtaista neuvontaa, opastusta ja kannattavuuslaskelmia investointipäätöstensä tueksi. Bioenergiakeskukseen rakentuva infra tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet PK -yrityksille kehittää
toimintaansa ja saada asiantuntija-apua. Yritysten kanssa yhsessä rakennetaan heidän edellytyksistään lähteviä paikalliseen, maakunnaliseen tai kansainväliseen verkostotoimintaan tähtääviä kehittämispolkuja. Bioenergiakeskukselle on laadittu kasvustrategia, ja yritykset on sitoutettu yhteisen kehittämisalustan
hyödyntämiseen. Yrityksille on konkretisoitunut osaamiskeskittymän tarjoamat suorat ja verkostoyhteistyön mahdollisuudet.