Project

Central Finland as a Leading Province for Volunteer Tourism

Project sponsors

Abbreviation
Value
Project type
Development project
Focus area
Tourism
Implementation time
1.6.2021 - 31.5.2022
Project unit
School of Business
Financing program
ELY Centre (rural development)

Project results

Value-hanke tuotti lyhyellä
toteutusajallaan paljon tuloksia ja sen vaikuttavuus ylitti esiasetetun
toiminta-alueen ja ulottui muuallekin kuin Keski-Suomeen. Seuraavana esitellään
hankkeen päätulokset ja niiden vaikuttavuus:

 • Vapaaehtoismatkailun nykytila Keski-Suomessa
  ja suurimmilta osin myös valtakunnallisesti selvitetty

Hankkeessa kartoitettiin olemassa oleva vapaaehtoismatkailutoiminta
Keski-Suomessa ja sen myötä saatiin paljon tietoa myös tämän matkailumuodon
valtakunnallisesta tilanteesta. Tunnistettiin, että vapaaehtoismatkailua on
Keski-Suomessa, mutta se toteutuu muun toiminnan alaisuudessa ja sitä kutsutaan
monella eri nimellä, mikä hankaloittaa sen tavoitteellista kehittämistä ja
koordinointia. Monet toimijat eivät itse tunnistaneet, että heidän
toteuttamansa toiminta on nimenomaan vapaaehtoismatkailua. Hankkeen rajallisten
resurssien ja toiminnan sirpaleisuuden vuoksi on mahdollista, että jotkut
vapaaehtoismatkailun toteuttajat ovat jääneet kartoituksen ulkopuolelle, mutta heidän
toimintansa ei todennäköisesti muuta kartoituksen tuloksia kokonaisuudessaan.
On huomioitava myös, että osa toimijoista, joista tiedettiin, eivät halunneet
tai ehtineet keskustella hankehenkilöstön kanssa tai osallistua
hanketilaisuuksiin. Suomen laajuisen toiminnan osalta tunnistettiin
valtakunnallisesti toimivat kaupalliset ja voittoa tavoittelemattomat tahot,
jotka osallistuvat vapaaehtoismatkailun palvelukokonaisuuteen tai vaikuttavat
siihen.

 • Vapaaehtoismatkailun potentiaali
  Keski-Suomessa ja suurimmilta osin myös valtakunnallisesti selvitetty

Hankkeessa pohdittiin vapaaehtoismatkailun potentiaalia monesta
näkökulmasta, mm.:

 • Voiko sen puitteissa järjestää järkevää ja
  hyödyllistä, vastuullista toimintaa?
 • Löytyykö sopivia asiakkaita?
 • Voiko toiminta olla kansainvälistä / kotimaista?
 • Onko lainsäädännöllisiä esteitä?
 • Miten vapaaehtoismatkailun voisi yhdistää muuhun
  matkailuun?
 • Miten vapaaehtoismatkailu edistää Keski-Suomen
  elinvoimaa ja yhteiskunnallisia tavoitteita?
 • Mikä on vapaaehtoismatkailun yhteys kestävään
  kehitykseen ja vastuulliseen matkailuun?
 • Mitkä ovat vapaaehtoismatkailuun liittyvät
  riskit?

Kattava tietopaketti vapaaehtoismatkailun potentiaalista tarjottiin
hankkeen viestintämateriaalien ja erityisesti selvitysjulkaisun kautta.

 • Vapaaehtoismatkailu tunnistettu
  vapaaehtoisuuden muotona

Hankkeen selvitykseen osallistuneet sidosryhmien jäsenet perehtyivät
aiheeseen, vaikka suurin osa heistä ei edes tiennyt ennen vuorovaikutusta
hankkeen kanssa, mitä 'vapaaehtoismatkailu' käsitteenä tarkoittaa. Erityisen
tärkeää oli yhteistyö Kansalaisareena ry:n kanssa. Suomen valtakunnallisen
vapaaehtoisuuden edunvalvojan toiminnanjohtaja Anne Porthen totesi, että
Value-hankkeen työ on erittäin merkittävää ja vapaaehtoismatkailu on
tunnistettava vapaaehtoisuuden muotona. Hankkeen saaman tiedon mukaan
Kansalaisareena lisää tietoa vapaaehtoismatkailusta omille verkkosivuilleen ja
aikoo käyttää omassa tiedotuksessaan mm. Value-hankkeen tuottamaa tietoa. Muuta
tärkeää vuorovaikutusta on ollut esimerkiksi Oikeusministeriön ja Keski-Suomen
Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa, jotka ovat hankkeen työn kautta tunnistaneet
vapaaehtoismatkailun merkityksen.

 • Sidosryhmien tietoisuutta
  vapaaehtoismatkailusta lisätty

Hanke viesti aktiivisesti ja monikanavaisesti sekä järjesti lukuisia
sidosryhmätilaisuuksia. Sen myötä tietoisuus vapaaehtoismatkailusta varsinkin
Keski-Suomessa on lisääntynyt. Sen todistavat viestintämateriaalien
näyttökerrat ja ajan myötä tilaisuuksien lisääntyneet osallistujamäärät. Uuteen
teemaan perehtyminen ja tottuminen kuitenkin vaatii paljon enemmän aikaa kuin
mitä hankkeen puitteissa on pystytty sidosryhmille tarjoamaan, joten viestintää
vapaaehtoismatkailusta pitää jatkaa. Hankkeen tuottamat materiaalit, mm. suurin
osa tilaisuuksien esityksistä videomuodossa, jäävät saataville ja tämän myötä
vaikuttavuus ulottuu pitkälle hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen
selvitystyöllä pyrittiin myös poistamaan vapaaehtoismatkailua kohtaan
tunnettuja ennakkoluuloja, jotka liittyvät pääosin kehitysmaissa toteutettavaan
vapaaehtoismatkailuun, eivätkä edusta todellisia riskejä ja uhkia Suomessa.

 • Tietoisuutta Suomen vapaaehtoismatkailusta
  lisätty kansainvälisesti

Vapaaehtoismatkailu nähdään usein pelkästään kehitysmaiden apuna ja
pelastajana. Koska Suomea ei pidetä maana,
joka tarvitsee apua tai pelastamista, Suomea ei yleensä tunnisteta
vapaaehtoismatkailun kohteeksi.
Hanke on keskustellut kansainvälisten
toimijoiden kanssa, kuten esim. WWOOF ja TWAM, ja kertonut Suomen
potentiaalista sekä vaihtoehtoisesta näkökulmasta vapaaehtoismatkailuun.
Lisäksi hanke on tuottanut selvitykseen pohjautuvia artikkeleita kahteen
kansainväliseen konferenssiin. Tällä tavalla on levitetty tietoa siitä, että
Suomessakin tapahtuu ja voi tapahtua vapaaehtoismatkailua.

 •  Luotettavaa, faktapohjaista tietoa tuotettu
  vapaaehtoismatkailusta

Hankkeen selvitysmateriaalit ja varsinkin blogit ja julkaisu ovat
antaneet apua Suomen vapaaehtoismatkailun tietopohjan luomiseen. Käytännössä
Value-hankkeeseen asti Suomessa vapaaehtoismatkailua (nimenomaan matkailun
näkökulmasta) oli tutkittu eksoottisena aiheena vain muutaman opinnäytetyön
voimin. Muutama tutkija oli tutkinut vapaaehtoismatkailua lähinnä muualla
tapahtuvana kulttuuri-ilmiönä, joka koskee suomalaisia pääosin matkailijoina,
ja ottanut kantaa ilmiön eettisiin ongelmiin. Value-hanke on avannut
yhteiskunnallista keskustelua Suomessa tapahtuvasta vapaaehtoismatkailusta, sen
tarkoituksesta ja tärkeydestä, ja tarjonnut luotettavaa, faktapohjaista sekä
virallisesti julkaistua tietoa aiheesta. Tämä palvelee tulevaisuudessa
vapaaehtoismatkailun tieteellistä ja käytännöllistä kehittämistä.

 • Vapaaehtoismatkailun verkoston rakentaminen
  aloitettu

Hankkeen sidosryhmätyön myötä erityyppiset toimijat kohtasivat toisensa
tai vähintään saivat tietoa toistensa olemassaolosta. Vaikka valmiita tuotteita
ei ole, matkanjärjestäjät saivat vinkkejä siitä, mistä voisi löytyä
vapaaehtoismatkailun kohteita ja vastaanottajia, joten he pystyvät jatkamaan
kehittämistä niiden kanssa. Matkailu- ja maataloustoimijat löysivät toisensa ja
pystyvät edistämään yhteistyökuvioitaan. Erityisen tärkeänä pidetään sitä, että
erilaista vapaaehtoistoimintaa toteuttavat tai kokeilleet kohtasivat toisensa
ja saivat esimerkkejä ja vertaistukea. Vapaaehtoismatkailun verkoston
rakentaminen on vielä alkuvaiheessa ja tarvitsee paljon tavoitteellista ja
hyvin suunniteltua työtä. Rooleja ei ole vielä jaettu toimijoiden kesken ja
palveluketjusta puuttuu tärkeitä lenkkejä.

 • Vapaaehtoismatkailun tuotteiden kehittäminen aloitettu

Hankkeella ei ollut tavoitteena tuotteistaa vapaaehtoismatkailun ideoita,
eivätkä sen resurssit olisi riittäneet siihen. Hankkeen aikana eri työpajoissa
ja tuoteideakilpailussa kuitenkin ideoitiin vapaaehtoismatkailun toimintaa ja
tuotiin esille konkreettisia esimerkkejä, joten tuotteistamista tulevaisuudessa
on siltä osin edistetty.

 • Vapaaehtoismatkailu yhdistetty
  matkailutrendeihin – kestävä kehitys, digitaalisuus, uudistava matkailu, modernit
  huomanistit, live like a local

Vapaaehtoismatkailun suhde matkailutrendeihin selvitettiin. Sen myötä
pystyttiin arvioimaan sen vastuullisuuden potentiaalia ja riskejä. Lisäksi
korostettiin, että uuteen matkailumuotoon kannattaa heti integroida
digitalisuutta ja innovatiivisuutta, esimerkiksi AR-teknologiaa käyttäen.

 • Keski-Suomi vapaaehtoismatkailun
  kärkimaakuntana

Hanke toteutettiin Keski-Suomessa ja näin keskitettiin suomalainen
tietotaito tästä matkailumuodosta nimenomaan tähän maakuntaan. Hankkeen aikana
ja erityisesti sen jälkeen Keski-Suomea pidetään esimerkillisenä ja
aktiivisena, rohkeana kehittäjänä, joka tarttuu trendeihin ja uusiin avauksiin.
Jatkossa Keski-Suomi yhdistetään aina Suomen vapaaehtoismatkailuun, vaikka
toimintaa löytyy muualtakin.