Tutorit tukena

Tutorit tukena -hankeosio edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta kehittämällä tutortoimintaa. 

Ryhmä tutor-opiskelijoita kävelee Jyväskylän ammattikorkeakoulun rakennuksen edustalla.

Hyvinvointia ja osallisuutta tutortoimintaa kehittämällä

Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -hankkeen Tutorit tukena -hankeosio edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta kehittämällä tutortoimintaa. Hankkeessa vahvistetaan myös tutoreiden valmiuksia ja tuetaan heidän jaksamistaan tutortoiminnassa. 

Poikkeusolojen ja etäopiskelun myötä opiskelijoiden tarve yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemiseen on korostunut entisestään. Tähän tarpeeseen pyritään hankkeen kautta vastaamaan kehittämällä vertaistukea tutoroinnin kautta myös jatkaville opiskelijoille. Vakiinnuttamalla verkkotutoroinnin käytännöt osaksi tutortoimintaa mahdollistetaan vertaistuki opiskelijoille myös etänä. Yhteisöllisyyden edistämiseksi hankkeessa kiinnitetään huomiota myös opiskelijatapahtumien ja tutortoiminnan monipuolisuuteen, jotta toiminta tavoittaisi ja houkuttelisi eri kiinnostuksenkohteita omaavia opiskelijoita.

Tutortoimintaa kehitettäessä halutaan myös turvata tutoreiden jaksaminen sekä vahvistaa heidän valmiuksia tutoreina toimimiseen. Tätä varten tutoreille kootaan materiaalipankki, josta löytyvät ohjeet mm. opiskelijoiden etäohjaukseen ja ryhmäyttämiseen. Näihin aiheisiin sekä opiskelijahyvinvointiin perehdytään myös tutoreiden koulutuksessa sekä työnohjauksissa, joita pilotoidaan hankkeen aikana. Työnohjauksissa tutorit pääsevät pienryhmissä ohjaajan johdolla käsittelemään tutorointikokemuksiaan ja mahdollisia haasteita, joihin yhteisvoimin mietitään ratkaisuja.

Mitä teimme vuonna 2021?

Tutustu alla tämän kehittämisteeman toimintaan ja kehittämistyöhön. 

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen tutortoimintaa kehittämällä

Verkkotutorointi ja ryhmäyttäminen 

Verkkotutoroinnin helpottamiseksi ja ryhmäyttämisen edistämiseksi näihin aiheisiin kerättiin vinkkejä ja ideoita tutoroppaaseen. Tutoroppaaseen kerättyjä ryhmäyttämisharjoitteita käytiin tutoreiden kanssa läpi JAMKOn tutoreiden kertausharjoituksissa 20.8.2021, jotta harjoitteet tulevat tutoreille tutuksi ja he pystyvät hyödyntämään niitä opiskelijoiden ryhmäyttämisessä.

Tutorhaun ajankohdan uudistaminen 

Tutorhaun ja hakijamäärän optimoiseksi päätettiin JAMKOn tutorhaun ajankohtaa aikaistaa sekä hakuaikaa lyhentää. Vuoden 2021 tutorhaku pidetään 8.11. - 15.11. Päätöstä varten vertailtiin SAMOn ja JAMKOn sekä muiden opiskelijakuntien tutorhakujen ajankohtia, niiden haasteita ja etuja.

Yhteisöllisyyttä edistävä toiminta 

SAMOn hyvinvointiviikolla Tutorit tukena -hanke oli mukana järjestämässä kaikille opiskelijoille avointa ja päihteetöntä Hangout -tapahtumaa, jossa opiskelijat pelasivat lautapelejä, ompelivat haalarimerkkejä sekä tekivät unelmakarttoja. Lisäksi SAMOn hyvinvointiviikolle suunniteltiin rastipassi ja JAMKOn hyvinvointiviikolle somebingo, joista molemmista löytyi hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistäviä tehtäviä.

 

Mentorointi 

Jatkavien opiskelijoiden vertaistuen lisäämiseksi on mentoroiden tehtävänkuvaa lähdetty tarkentamaan, ja mentoreiden uusina tehtävinä ovat esimerkiksi tutoreiden työnohjauksiin osallistuminen ohjaajan työparina sekä HyPe-kahveille osallistuminen. Näitä tehtäviä on pilotoiltu ensimmäisen kerran syksyllä 2021, ja toimintaa pyritään vakiinnuttamaan lukuvuoden aikana.

Tutoropiskelijoiden valmiuksien vahvistamisen sekä jaksamisen tukeminen

Tutorkysely

Opiskelijakuntien henkilökunnan sekä luottamustoimijoiden näkemysten lisäksi tutortoimintaa haluttiin lähteä kehittämään tutoreiden kokemusten perusteella. Kyselyllä pyrittiin selvittämään parhaita käytäntöjä verkkotutoroinnin ja materiaalipankin alustaa varten, kehityskohtia verkkotutoroinnissa, sekä tutoroinnin motivoivia ja työelämässä hyödyttäviä tekijöitä.

Tutoropas

Kesän 2021 hankkeessa luotiin tutortoiminnan opas, josta löytyy esimerkiksi tutoroinnin vuosikello, ryhmäyttämisharjoitteita, tutorin tehtävät sekä vinkkejä verkkotutorointiin ja tutortoiminnan suunnitteluun. 

Haluatko tutustua Tutoroppaaseen? Voit pyytää sitä projektin yhteyshenkilöltä. 

Tutorkoulutukset

Hanke on ollut mukana tutorkoulutusten suunnittelussa JAMKOlla ja SAMOlla. SAMOlla toteutetaan syksyllä 2021 uusi koulutuskokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Etiäppäin! -hankkeen kanssa. Koulutukseen sisältyy neljä kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroa tutoreille ja opoille, joiden aiheina ovat oma jaksaminen, ADHD, päihteiden käyttö sekä masennus, ahdistus ja yksinäisyys.

Tutoreiden työnohjaukset

Syksyllä 2021 on pilotoitu ensimmäistä kertaa työnohjauksia JAMKOn ja SAMOn tutoreille. Työnohjauksissa käydään työnohjaajan ja tutoreista koostuvan pienryhmän kesken läpi tutoroinnin herättämiä fiiliksiä ja kokemuksia, sekä pohditaan yhdessä ratkaisuja mahdollisiin haasteisiin, joita on noussut esille tutoroinnin aikana. Toistuvien ohjausten tavoitteena on tarjota tutoreille tukea pitkin tutorvuotta ja näin ollen vahvistaa heidän valmiuksiaan tutorina toimimisessa.

Lue myös: 

Lisätietoja:

Eveliina Koskela

Opiskelijakunta JAMKOn sekä opiskelijakunta SAMOn hankekoordinaattori 
Project Coordinator of student unions JAMKO and SAMO.

+358 444916377

eveliina.koskela@jamko.fi / eveliina.koskela@seamk.fi

Hyvinvointivalmennus

Pilotoimme ja kehitämme OHKE-hankkeessa opiskelijan hyvinvointia, arjenhallintaa ja opintoja edistävää matalan kynnyksen tukea, jota tarjotaan yksilöllisesti tai ryhmässä.

Opiskelukyvyn vahvistaminen

Kehitämme opiskelijan tuen tarpeiden tunnistamista, tuen suunnittelua ja opintojen etenemistä tukevaa monialaista ohjausta ja yhteistyötä.

Mikä OHKE-hanke?

Lue tarkemmin Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -hankkeen kehittämistyöstä ja tutkimuksesta!