Opiskelukyvyn vahvistaminen

Hankkeen aikana kehitämme opiskelijan tuen tarpeiden tunnistamista, tuen suunnittelua ja opintojen etenemistä tukevaa monialaista ohjausta ja yhteistyötä. Kehittämistyöllä vahvistetaan ja viedään eteenpäin olemassa olevia hyväksi havaittuja toimintamalleja ja kokeillaan uusia keinoja. 

opiskelija kirjoittaa kynällä paperille

Opiskelijoiden tuen tarpeiden ja opintojen viivästymisen tunnistaminen

Oppimisanalytiikan hyödyntäminen

Pilotoimme ja kehitämme oppimisanalytiikan hyödyntämistä opintojen viivästymisen ja keskeyttämisriskin tunnistamisessa ja ohjauksessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden yhteistyössä.

Keskitymme Pepin ja Moodlen hyödyntämiseen opettajaturoreiden, opettajien ja opiskelijoiden työvälineenä.

Talvella 2021-22 kehitetään SEAMK:ssa mm. raportointia ja Moodlen käyttöä niin, että opinto-ohjaajat ja tutoropettajat voivat seurata opiskelijan suoriutumista laajempina kokonaisuuksina. Mallia pilotoidaan keväällä 2022 ja se on tarkoitus ottaa varsinaiseen käyttöön syksyllä 2022.

Lisätietoja oppimisanalytiikan kehittämisestä:

JAMK: Vesa Kuhanen ja Seija Eskola, etunimi.sukunimi@jamk.fi

SeAMK: Matti Mäkelä ja Riikka Muurimäki, etunimi.sukunimi@seamk.fi

Hyvinvoinnin itsearviointikysely ja ohjaus

Toisena työvälineenä pilotoimme ja kehitämme hyvinvointiin liittyvää itsearviointikyselyä ja siihen liittyvää ohjausta. 

Kehitämme myös matalan kynnyksen itseohjautuvaa hakeutumista palvelujen piiriin.

Lisätietoja hyvinvoinnin itsearvioinnista ja ohjauksesta

Joonas Puhto
Maaret Rutanen

etunimi.sukunimi@jamk.fi

Tuen suunnittelu ja ohjaus sekä opettajatutoreiden tuki

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tavoitteena on kehittää opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamista ja tuen suunnittelua sekä yhteistyötä ohjauksessa.  Opettajatutorit ovat avainasemassa opiskelijan tuen tarpeiden tunnistamisessa ja ohjauksessa sekä muihin palveluihin ohjauksessa.

Opettajatutorit opiskelijahyvinvoinnin tukena

Pilotoimme ja kehitämme opettajatutorien vertaisryhmiä, koulutuksia ja konsultaatiota sekä tuotamme materiaalia.

Lisäämme opetushenkilöstön tietoisuutta opiskelijahyvinvoinnin tukemisesta ja palveluista yksikkökohtaisilla sparrauksilla ja tiedottamisella.

Lisätietoja:

Päivi Kauppila, Vesa Kuhanen ja Joonas Puhto, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Palvelukartta ja palvelupolut, ohjauksen toimintamalli ja eri toimijoiden yhteistyö

Jyväskylän ammattikorkeakoulu järjestää monipuolisesti opiskelijan hyvinvoinnin ja ohjauksen palveluita ja opintoja, mutta kehittämistä tarvitaan sekä opiskelijoiden että henkilöstön tietoisuudessa palveluista ja niihin ohjautumisesta.

YTHS ja muut korkeakoulun ulkopuoliset palvelut ovat tärkeä osa opiskelijan hyvinvoinnin tukemisen kokonaisuutta. Kehitämme ja selkiytämme edelleen palvelukokonaisuutta, joka sisältää sekä korkeakoulun sisäiset ja ulkopuoliset palvelut ja eri toimijoiden roolit ohjauksessa.

Tuloksena syntyy ohjauksen toimintamalli ja palvelupolut sekä kuvaus eri toimijoiden rooleista ja yhteistyöstä. Olennaisena osana on monipuolinen palveluista tiedottaminen eri kanavien ja menetelmien avulla.

Lisätietoja:

Joonas Puhto, Vesa Kuhanen ja Seija Eskola
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Opintojen etenemisen ja opiskelumotivaation monialainen tukeminen

Seuraavia opintojen etenemistä ja opiskelukykyä tukevia toimintatapoja kokeilemme ja kehitämme OHKE-hankkeessa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa: 

Opinnäytetyö-/kirjoittajapajojen kehittäminen

SeAMKissa on jo muutaman vuoden ajan tarjottu opiskelijoille ”opinnäytetöiden teholauantait” -palvelua. Muutaman kerran lukukaudessa opiskelija on voinut tulla kampukselle tekemään opinnäytetyötään. Paikalla on aina suomen kielen ja viestinnän opettajia ja informaatikko, joilta voi tarvittaessa kysyä neuvoa.

Koronan myötä on opinnäytetyöpajoja on toteutettu hybridimuotoisesti eli ohjausta on voinut saada myös etäyhteyden kautta.

Hankkeen aikana toimintamallia kehitetään edelleen mm. selkeyttämällä ilmoittautumiskäytänteitä ja jalkauttamalla pajatyöskentelyä maakunnan eri osiin. Alustavasti on pohdittu myös pidempään kestävien ”opinnäytetyöleirien” tarvetta. Auttaisivatko ne osaa opiskelijoista viemään opinnäytetyöprosessinsa maaliin saakka?

Lisätietoja: 

korkeakouluasiamies Marjo Vistiaho, etunimi.sukunimi@seamk.fi 

Opinnot ojennukseen -klinikka

Eivätkö opinnot etene tai huolettaako oma jaksaminen? Murehditko työelämään siirtymistä? Mietityttääkö jokin muu asia, mutta et tiedä, keneen ottaa yhteyttä?

Noin kerran viikossa opiskelijoilla on mahdollisuus pistäytyä matalan kynnyksen ”klinikalla”, jossa päivystävät kaksi opinto-ohjaajaa/erityisopettajaa, opintopsykologi ja korkeakoulupastori. Klinikkaa voidaan toteuttaa myös digitaalisesti. Klinikalle voi varata ajan tai tulla paikalle ilman ajanvarausta. Hankkeen aikana mallia kehitetään opiskelijoilta saadun palautteen perusteella ja juurrutetaan se pysyväksi käytännöksi.

Opinnot ojennukseen -klinikkaa on toteutettu keväästä 2021 alkaen ja se jatkuu hankkeen ajan: syksyllä 2021 noin joka viikko ja keväällä 2022 noin joka toinen viikko.

Lisätietoja: 

lehtori Pia-Mari Riihilahti, etunimi.sukunimi@seamk.fi

Opintopsykologin järjestämä ryhmätoiminta

Joskus tehokkain tapa tukea opiskelijaa on tarjota mahdollisuus tavata samojen asioiden kanssa kipuilevia opiskelijoita ja hakea yhdessä ratkaisuja arjen haasteisiin.

Hankkeen aikana testataan digitaalisesti ja/tai kasvotusten toteutettavaa ryhmätoimintaa, jonka teemoja voivat olla esimerkiksi yksinäisyys, itsensä johtaminen, motivaation ylläpito tai parisuhteen haasteet. Ryhmätoiminnan kokeilu käynnistyi syksyllä 2021.

Lisätietoja: 

opintopsykologi Anne-Mari Maunumaa

Yksilö- ja pienryhmäohjauksen verkko-ohjausmuodot

Hyödynnetään tekniikan mahdollistamia, uudenlaisia ohjauksen muotoja, kuten opochat-palvelua. Kehittämistyö ja kokeilut toteutetaan vuonna 2022.

Lisätietoja: 

lehtori Päivi Uitti, etunimi.sukunimi@seamk.fi

Yhteystiedot

Seija Eskola

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406214680

Jaana Kaarakainen

Taloussuunnittelija, Financial Coordinator
Talouspalvelut, Financial Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358505923346

Tutorit tukena

Opiskelijoille vertaistukea ja apua tarjoavalla tutortoiminnalla voidaan tukea myös hyvinvointia ja osallisuutta. Vahvistamme tutoreiden kykyä ja valmiuksia tukea opiskelijoita myös hyvinvoinnin kysymyksissä.

Hyvinvointivalmennus

Pilotoimme ja kehitämme OHKE-hankkeessa opiskelijan hyvinvointia, arjenhallintaa ja opintoja edistävää matalan kynnyksen tukea, jota tarjotaan yksilöllisesti tai ryhmässä.