Opiskelukyvyn vahvistaminen

Hankkeen aikana kehitämme opiskelijan tuen tarpeiden tunnistamista, tuen suunnittelua ja opintojen etenemistä tukevaa monialaista ohjausta ja yhteistyötä. Kehittämistyöllä vahvistetaan ja viedään eteenpäin olemassa olevia hyväksi havaittuja toimintamalleja ja kokeillaan uusia keinoja. 

opiskelija kirjoittaa kynällä paperille

Opiskelijoiden tuen tarpeiden ja opintojen viivästymisen tunnistaminen

Oppimisanalytiikan hyödyntäminen

Pilotoimme ja kehitämme oppimisanalytiikan hyödyntämistä opintojen viivästymisen ja keskeyttämisriskin tunnistamisessa ja ohjauksessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden yhteistyössä.

Keskitymme Pepin ja Moodlen hyödyntämiseen opettajaturoreiden, opettajien ja opiskelijoiden työvälineenä.

Talvella 2021-22 kehitetään SEAMK:ssa mm. raportointia ja Moodlen käyttöä niin, että opinto-ohjaajat ja tutoropettajat voivat seurata opiskelijan suoriutumista laajempina kokonaisuuksina. Mallia pilotoidaan keväällä 2022 ja se on tarkoitus ottaa varsinaiseen käyttöön syksyllä 2022.

Hyvinvoinnin itsearviointikysely ja ohjaus

Toisena työvälineenä pilotoimme ja kehitämme hyvinvointiin liittyvää itsearviointikyselyä ja siihen liittyvää ohjausta. 

Kehitämme myös matalan kynnyksen itseohjautuvaa hakeutumista palvelujen piiriin.

Tuen suunnittelu ja ohjaus sekä opettajatutoreiden tuki

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tavoitteena on kehittää opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamista ja tuen suunnittelua sekä yhteistyötä ohjauksessa.  Opettajatutorit ovat avainasemassa opiskelijan tuen tarpeiden tunnistamisessa ja ohjauksessa sekä muihin palveluihin ohjauksessa.

Opintojen etenemisen ja opiskelumotivaation monialainen tukeminen

Seuraavia opintojen etenemistä ja opiskelukykyä tukevia toimintatapoja kokeilemme ja kehitämme OHKE-hankkeessa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa: 

Yhteystiedot

Seija Eskola

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406214680

Jaana Kaarakainen

Projektikoordinaattori, Project Coordinator
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505923346
Tutorit tukena

Tutorit tukena

Opiskelijoille vertaistukea ja apua tarjoavalla tutortoiminnalla voidaan tukea myös hyvinvointia ja osallisuutta. Vahvistamme tutoreiden kykyä ja valmiuksia tukea opiskelijoita myös hyvinvoinnin kysymyksissä.
Hyvinvointivalmennus

Hyvinvointivalmennus

Pilotoimme ja kehitämme OHKE-hankkeessa opiskelijan hyvinvointia, arjenhallintaa ja opintoja edistävää matalan kynnyksen tukea, jota tarjotaan yksilöllisesti tai ryhmässä.