FUDIX - Future Digiexperts

Oivaltavaa digimarkkinoinnin opetusta kehittämässä

FUDIX future is creative teksti seinässä

Vuosina 2021 - 2023 toteutettu FUDIX-projekti uudisti digimarkkinoinnin opetusta ja toi opiskelijoille entistä paremmat taidot alan työtehtäviin. Projektissa innovoitiin ja muotoiltiin uudenlainen, innostava digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristö, joka vastaa nopeasti muuttuvan alan osaamisvaatimuksiin.

Digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristö

Digitaalisen markkinoinnin osaamisen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Ongelmana digitaalisen markkinoinnin opetuksessa on ollut sen liian teoreettinen luonne. FUDIX-projektissa laadittiin uudenlainen digitaalisen markkinoinnin oppisympäristö yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Oppimisympäristössä esitetään, miten opintojen alusta alkaen voidaan yhdistää niin teoria kuin käytäntö.

Oppimisympäristössä kokemuksellinen oppiminen on tiivis osa opiskelijan arkea teoriaopiskelun rinnalla. Ympäristön tavoitteena on tuottaa yritysten tarpeisiin mahdollisimman hyvin vastaavia markkinoinnin osaajia. Ympäristö reagoi digimarkkinoinnin nopeaan muutokseen, sillä opetussisältöä voidaan muuttaa tarpeiden mukaisesti. 

Jatkossa opetus huomioi nykyistä enemmän yritysten tarpeet alati muuttuvassa maailmassa. Myös opettajan työ helpottuu, kun opetukseen tulee tukea digimarkkinoinnin asiantuntijaverkostolta.

Aluksi FUDIX-projektissa kartoitettiin parhaimpia opetusmalleja Suomesta ja maailmalta, ja tämän jälkeen rakennettiin pk-yrityksistä sekä digitaalisen markkinoinnin asiantuntijayrityksistä koostuva yhteistyöverkosto. Yhteistyössä heidän kanssaan syntyi yllä kuvattu digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristö, joka toimii pohjana opiskelijoiden digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaamisen kehittymiselle ja samalla tuo asiantuntijoita keskisuomalaisten pk-yritysten käyttöön.

Avainkohtia oppimisympäristössä

 • Keskiössä YZ-sukupolvi ja markkinoinnin kokonaiskuvan ymmärtäminen
 • Opetus käytännönläheistä
 • Teoreettisen ja kokemuksellisen oppimisen lisäksi myös sosiokulttuurinen ja itsesääntelytieto ovat osa oppimista
 • Opettajien rooli mentorina ja kuraattorina
 • Tärkeää yhteistyö yritysten kanssa

Oppimisympäristön ideoinnissa mukana olleilla parilla kymmenellä asiantuntija- ja pk-yrityksellä on vahva halu tehdä tiivistä yhteistyötä digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristön merkeissä.

Pk-yrityksen työllistävät opiskelijoita, tarjoavat kursseille harjoitustehtäviä, oikeaa dataa ja harjoittelupaikkoja. Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijayrityksillä taas on tärkeä rooli uuden ja käytännönläheisen tiedon tuojana opetukseen.

Alla on kuvattu tarkemmin muutamia esimerkkejä, joita yritykset ovat nostaneet esille liittyen oppimisympäristöyhteistyöhön.

Yritysten toiveet oppimisympäristölle

 • Harjoittelujen lisäksi yritykset toivovat myös syvempää ja monipuolisempaa yhteistyötä.
 • Tuomalla asiantuntemustaan oppimisympäristöön yritykset voivat kehittää työnantajamielikuvaansa.
 • Jotta yritysten henkilöstö voi sitoutua pitkäjänteisesti kurssitoimintaan, täytyy heidän tietää hyvissä ajoin, mitä kursseja oppilaitoksissa on suunnitteilla.
 • Yritykset toivovat opettajilta aktiivista yhteydenpitoa liittyen kursseihin ja muihin ideoihin.
 • Yhteistyö kansainvälisten opiskelijoiden kanssa on yritysten näkökulmasta mielenkiintoinen mahdollisuus.

Opetussisällöt, joita yritykset korostavat

 • Kokonaisvaltainen markkinointiymmärrys on tärkeää, kun asiakkaat ovat pääasiassa pk-yrityksiä.
 • Pk-yrityksille on osattava sanoittaa, miten digitaalista markkinointia voi hyödyntää ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle.
 • Tarvitaan sekä strategista pohdintaa että teknologiaosaamista kuin myös operatiivista arjen tekemistä.
 • On tärkeä tuntea toimintamallien ja järjestelmien logiikka ja toimintaperiaatteet.
 • Tärkeitä taitoja ovat myös esiintymis-, viestintä- ja tiimityötaidot sekä sisällöntuotanto-osaaminen.
 • Yrityksissä on tarve generalisteille, jotka osaavat tulkita dataa.
 • Opinnoissa on tärkeä ottaa huomioon tekoäly ja jatkuva oppiminen.

Esimerkkejä yhteistyöstä, jota yritykset voivat tehdä

 • Erilaiset vierailijaluennot ja -kurssit
  • teemana esim. markkinoinnin kokonaisuus
  • johdantoluennot yritysten verkkokursseihin liittyen
  • verkkokurssit
 • Case-harjoitukset kursseilla: oikea case, jonka ratkaisussa yrityksellä konsultatiivinen rooli
 • Yritysten ohjelmistojen kokeilu
 • Erilaiset opiskelijoille annettavat toimeksiannot, esim. kurssin aikana tehtävä harjoitustyö

Lisätietoja oppimisympäristöstä ja FUDIX-projektista antaa

Muutosvauhti haastaa

Markkinoinnin alan osaamisvaatimukset ovat muutoksessa. Muutosvauhti haastaa opettajat, opiskelijat sekä alan asiantuntijat jatkuvaan oppimiseen. Teknologian, digitalisaation ja kulutuksen muutosten pyörteissä markkinoinnin koulutus on tärkeiden kysymysten äärellä. Millaisia taitoja ja kyvykkyyksiä markkinoinnin alalla tarvitaan lähitulevaisuudessa? Kuinka pysyä kehityksen aallonharjalla? FUDIX-projektin kehitystyö vastasi tähän jatkuvaan oppimis- ja osaamishaasteeseen.

Uudenlainen opetusmalli ja innovatiivinen oppimisympäristö antavat opiskelijoille entistä paremmat valmiudet markkinoinnin työtehtäviin.

Moniosaaja ja tiimipelaaja

Tämän päivän markkinointi vaatii monenlaista taitoa: tietoa, ymmärrystä ja työkalujen hallintaa. Asiantuntijan on tunnettava asiakkaansa, osattava hyödyntää teknologiaa ja dataa, ymmärrettävä suuri kuva ja kyettävä luovaan ongelmanratkaisuun. Työ on usein verkostojen johtamista ja tiimityötä.

Erityisesti teknologian kehitys haastaa jatkuvaan oppimiseen. Markkinoinnin ammattilaisen on seurattava alansa kehitystä ja ennakoitava tulevaa. Ura markkinoinnin alalla vaatii joustavuutta ja avoimuutta opetella ja oppia uutta. Markkinoinnin työ on elinikäistä oppimista.

FUDIX kokeili ja kehitti

FUDIX-projekti käynnistyi tutkimuksella, joka kartoitti laajasti digitaalisen markkinoinnin opetusta oppilaitoksissa sekä yritysten osaamistarpeita. Tutkimus huomioi myös opiskelijoiden palautteet oppimiskokemuksistaan.

Kehitystyö ja palvelumuotoilu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä verkoston kanssa. Innovatiivisia opetusmenetelmiä kokeiltiin ja testattiin pienimuotoisissa opetuspiloteissa. FUDIX-projekti tähtäsi oivaltavaan, vuorovaikutteiseen oivaltavaan oppimiseen ja tulevaisuuden digiosaajien valmentamiseen.

Työpaketit

FUDIX-projekti jakautui kolmeen työpakettiin.

 • Työpaketti yksi tarkasteli digimarkkinoinnin oppimista, ja erityisesti sitä, kuinka opetusmenetelmät eri oppimisympäristöissä toimivat oppimisen välineenä.
 • Työpaketti kaksi puolestaan syvensi ymmärrystä siitä, millaisia ovat organisaatioiden osaamistarpeet ja kyvyt kehittää digimarkkinoinnin osaajia.
 • Työpaketissa kolme integroitiin kartoitus- ja tutkimustyön tuloksia, kehitettiin uudenlaisia opetusmalleja sekä konseptoitiin oivaltava ja innostava digimarkkinoinnin oppimisympäristö. Tuloksia testattiin autenttisessa ympäristössä ja jalkautettiin oppimis- ja opetusympäristöihin ja yrityksiin.

Yhteistyö

FUDIX-projektia ja oppimisympäristön kehitystyötä sekä palvelumuotoilua toteutettiin tiiviissä yhteistyössä projektin verkoston kanssa. Verkostoomme kuului pk-yritysten sekä markkinoinnin alan asiantuntijoita, alan opiskelijoita sekä yhteistyöoppilaitosten opetushenkilöstöä.

Projektin tiedot

FUDIX - Future Digiexperts on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama projekti, joka toteutettiin 1.3.2021-31.8.2023. Kohderyhminä projektissa olivat liiketalouden alan opiskelijat, yhteistyöoppilaitosten opettajat sekä alueen pk-yritykset. Yhteistyöverkoston jäsenet osallistuivat opetusmallien ja -konseptin kehittämiseen workshopeissa ja opetuskokeiluissa. Projektin toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijat.