Yhteisöllisyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa

Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -hankkeessa edistämme yhteisöllisyyttä tutoroinnin ja mentoroinnin kautta sekä rakennamme mallin mentorointiin ja tutoroinnin tukeen. Kehitämme myösmatalan kynnyksen palveluita opiskelijoille sekä toteutamme myötätuntomentoroinnin mallin korkeakouluun. 
 

Ryhmä tutoreita tutor-paidoissa ja opiskelijahaalareissa hyppäävät iloisina ilmaan Jamkin portailla.

Tavoitteitamme yhteisöllisyyden edistämiseksi:

 • Rakennamme mallin mentorointiin ja tutoroinnin tukeen 
 • Tavoitteenamme on kehittää opiskelijoiden matalankynnyksen palveluita ja luoda opiskelijoille "kohtaamispaikka", jonne opiskelija voi tulla kohtaamaan mentoreita, tutoreita ja ohjauksen toimijoita ja löytää matalalla kynnyksellä vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
 • Kehitämme ja toteutamme itsemyötätuntoon ja vertaisuuteen pohjautuvan  myötätuntomentoroinnin mallin yhteistyössä Nyyti ry:n kanssa.

JAMKOn tutorit ja mentorit luovat jo olemassaolollaan yhteisöllisyyttä

Tutorit ovat tärkeässä roolissa ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joille tutorit ovat ensimmäinen kosketus Jamkin yhteisöihin.

Mentorit auttavat opiskelijoita ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tai siinä vaiheessa, kun tutorointi on “tullut päätökseensä ”. Mentorit auttavat myös yli koulutusalarajojen luoden uusia väyliä yhteisöllisyyden edistämiselle. Toisten opiskelijoiden lisäksi mentorit auttavat tukemaan tutoreita omassa työssään.

Yhteisöllisyyden edistämisen ja opiskelijatutor- ja mentortoiminnan kehittämisen tavoitteisiin pääsemiseksi YYamk-hankkeessa on käynnissä seuraavia toimenpiteitä:

Mentoroinnin kehittäminen

Mentorointia on toteutettu JAMKOssa muutamien vuosien ajan. Mentorointia on kehitetty tutoroinnin jatkoksi ja se on toiminut hyvänä polkuna syventämään omia ohjaustaitoja. Hankkeen myötä mentorkoulutusten sisältöjä on tarkasteltu ja niiden määrää on kasvatettu reilusti.

Mentoreille koulutetaan lisää taitoja ohjata ja auttaa tukemaan opiskelijoita opiskelun ja hyvinvoinnin haasteiden parissa. Koulutusten teemoihin on lisätty muun muassa myötätuntoinen ohjaaminen, tunnetaitojen kehittäminen, aikataulujen rakentaminen sekä tapahtumien järjestäminen. Mentorit tulevat myös olemaan näkyvämmin esillä tutoroinnin tukemisessa eli heitä voisikin kutsua nimellä Tutor 2.0.

Tutoroinnin tuen malli ja ohjaustapaamiset

Tutorointia kehitettiin osana OHKE-hanketta 2021-2022. Siinä pilotoidut työnohjaukset koettiin hyväksi tavaksi tukea tutorointia ja ne tulevat olemaan osa tutoroinnin jatkuvaa toimintaa.

Syksyllä 2022 tutoreiden työnohjausten nimi muutettiin ohjaustapaamisiksi ja ne toteutettiin osana YYamk-hankkeen omaa kolmiportaisen tuen mallia:

 • Tutoroinnin osana olevat alakohtaiset ohjaustapaamiset
 • Vapaamuotoiset tutorturinat
 • Yksilöllistä tukea varten tarvekeskustelut 

Lue lisää tutoroinnin tuen kolmiportaisesta mallista

Tutoroinnin tuki sisältää seuraavat kolme tukimuotoa tai vaihetta:  

 1. Alakohtaiset ohjaustapaamiset: Aluksi JAMKOn tutorsektori tapaa tutorit alakohtaisissa tapaamisissa, joissa keskustellaan ryhmissä orientaatioviikosta, tutoroinnin sujumisesta ja muistutellaan tutorointiin liittyvistä tehtävistä. Alakohtaiset ohjaustapaamiset kuuluvat kaikille tutoreille.
 2. Tarvekysely: Alakohtaisten ohjaustapaamisten jälkeen tutoreille esitellään ja jaetaan Jamkin ohjaus- ja hyvinvointihenkilöstön rakentama tarvekysely, jonka täyttäessään tutor saa halutessaan yksilöllistä apua tutorointinsa tueksi. 
 3. Tutorturinat: Kolmas tuen palvelu on JAMKOn hallituksen tutorvastaavien järjestämä vapaamuotoinen Tutorturinat-tapahtuma, johon saa osallistua halutessaan ja tulla kahvittelemaan sekä rupattelemaan muiden tutoreiden kanssa päivän polttavimmista aiheista tai ihan vain omista kuulumisistaan.

Keväästä 2023 alkaen ohjaustapaamisia vetävät JAMKOn mentorit. He pitävät tapaamisia neljä kertaa tutorvuodessa: ensimmäisen kerran keväällä ennen varsinaista tutoroinnin alkamista ja kolmesti syksyn aikana, kun tutorointi on aktiivisinta. Tarpeen mukaan ohjaustapaamisiin pyydetään mukaan Jamkin ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden edustajia työpareiksi. Ohjaustapaamisten teemoja ovat esimerkiksi tutorin oma jaksaminen, aikataulutus ja tutoroinnin sujuminen.

Tutoreiden tuesta puhuttaessa on tärkeä ottaa huomioon, että heille tarjottava tuki ei saa katketa hankkeen päätyttyä. Mentoreiden osaamisen hyödyntäminen on osa kestäväksi tarkoitettua ratkaisua. 

Kohtaamispaikka 

Kohtaamispaikalla haluamme tarjota opiskelijoille mahdollisuuden kohdata toisiaan ja Jamkin ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijoita. Perusta yhteisöllisyyden syntymiselle on toisten ihmisten kanssa verkostoitumisessa ja kanssakäymisissä. Kuitenkin hybridi- ja monimuoto-opiskelun lisääntyessä opiskelijat suorittavat opintojaan kampuksien ulkopuolella. Kohtaamispaikan tulisi olla saavutettava kaikille opiskelijoille opiskelumuodosta riippumatta. Kohtaamispaikan tavoitteena on löytää sopivin verkkoalusta, joka palvelee parhaiten kaikkia opiskelijoita.Haluamme myös tuoda kohtaamispaikan kautta erilaisia Jamkin ulkopuolisia palveluita lähemmäksi opiskelijoita. Kohtaamispaikassa kannustamme opiskelijoita toteuttamaan yhdessä hyvän mielen tekoja.

Miten ja missä sinä haluaisit kohdata muita opiskelijoita ja Jamkin ohjaus- ja hyvinvointihenkilöstöä?

Myötätuntomentoreiksi on rekrytoitu hyvinvointi- ja opetusalan opiskelijoita. Heitä koulutettiin tehtävään alkukeväällä 2023. Toteutamme myötätuntomentoroinnin ryhmiä keväällä ja syksyllä 2023 sekä etä- että kontaktitoteutuksena. Voit tutustua tarkemmin myötätuntomentoroinnin malliin Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeen (Nyyti ry.) sivulla

Tavataan tapahtumissa ja kampuksilla!

Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -projektin väkeä voit tavata tapahtumissa ja kampuksilla, sillä haluamme toimia lähellä opiskelijoita ja Jamkin ohjaus- ja hyvinvointipalvelujen toimintaa. Syksyllä 2022 YYamk-projekti oli tapaamassa opiskelijoita ja henkilöstöä Back to Campus -festareilla. Kysyimme “Millainen on hyvinvoiva korkeakoulu?” ja “Mikä sinua auttaa voimaan hyvin opinnoissasi?”.

Opiskelijoilta saatava arvokas palaute auttaa meitä kehittämistyössä.

Opettajien ja ohjaustoimijoiden osaamisen vahvistaminen

Tavoitteenamme on vahvistaa Jamkin opettajien ja ohjaustoimijoiden, vertaistutoreiden ja mentoreiden osaamista yhteisöllisyyden edistämisen ja oppimisen tuen kysymyksissä. Tavoitteenamme on myös tarjota välineitä opiskelijoiden kohtaamiseen. 

Miten?

 • Koulutuskalenteri: opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutusten teemoja ovat mm. yhteisöllisyys, kohtaamisosaaminen ja oppimisen tuki. Tutustu koulutuskalenteriin
 • Erityisopettajan palvelut opettajan työn tukena: Koulutus, case-työpajat ja konsultaatio
Stella Palassalo

Hankekoordinaattori
Opiskelijakunta JAMKO 

etunimi.sukunimi@jamko.fi
 

Maaret Rutanen

Lehtori
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointi

etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Heini-Maria Pietilä

Projektipäällikkö, erityisopettaja, opintopsykologi & erityisopettaja
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

etunimi.sukunimi@jamk.fi 
puh. 040 521 9415

Hankkeen koulutuskalenteri

Järjestämme Jamkin opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä JAMKOn tutoreille ja mentoreille koulutuksia yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden tukemisesta sekä hyvinvoinnista. Koulutusten tiedot ja ilmoittautumisohjeet koulutuskalenterissa.