Tiedote tutkimuksesta nuorten huoltajille

Tämä tiedote on suunnattu VUORONUOTTI-tutkimukseen osallistuvien tai tutkimukseen osallistumista harkitsevien alaikäisten nuorten huoltajille. Olemme pyytäneet nuorta osallistumaan tähän tutkimukseen, koska hän on hakemassa NUOTTI-valmennukseen. Tutkimme valmennukseen hakemiseen liittyvää puhelinhaastattelua vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tarkoituksena on tukea Kelan etuuskäsittelijöiden työtä tuottamalla tietoa siitä, mikä haastattelutilanteessa toimii ja mikä ehkä kaipaa kehittämistä. Tutkimuksen rahoittaa Kela, ja sen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti.

Voit halutessasi esittää kysymyksiä tutkimuksesta vastuuhenkilöille (yhteystiedot alla).

Osallistumisen vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Ennen nuoren haastattelun alkamista Kelan etuuskäsittelijä kysyy, haluaako hän osallistua tutkimukseen. Tällöin nuori voi halutessaan antaa suostumuksensa tutkimukseen osallistumiselleen suullisesti.

Nuori voi keskeyttää tutkimukseen osallistumisensa tai peruuttaa suostumuksensa missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Hänen ei tarvitse kertoa mitään syytä osallistumisen keskeyttämiselle tai suostumuksen peruuttamiselle. Kummassakaan tapauksessa hänelle ei myöskään koidu mitään haittaa tai jatkotoimenpiteitä. Jos hän haluaa keskeyttää osallistumisensa haastattelun aikana, hän voi pyytää etuuskäsittelijää keskeyttämään nauhoituksen. Tällöin haastattelua ei käytetä tutkimuksessa, ja tutkijat huolehtivat nauhoitteen tuhoamisesta. Jos hän päättää perua suostumuksensa myöhemmin, voi ilmoituksen tehdä tutkijoille milloin vain. Tällöin nuorta koskevia tunnisteellisia tutkimusaineistoja ei enää käytetä tutkimuksessa ja ne tuhotaan.

Tutkimuksen toteuttaminen ja raportointi

Jos nuori päättää osallistua tutkimukseen, häntä haastatteleva Kelan etuuskäsittelijä nauhoittaa puhelinhaastattelun. Haastattelu itsessään toteutetaan normaalisti.

Tutkimuksessa analysoimme puhelinhaastatteluiden nauhoituksia vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kaikki tieto eritavoin sujuneista haastatteluista on tutkimukselle arvokasta.

Tutkimusaineisto kerätään keväällä 2022. Pyrimme saamaan tutkimukseen mukaan Kelasta noin 2–5 etuuskäsittelijää. Heiltä kultakin pyritään nauhoittamaan 1–2 haastattelua.

Tutkimuksen tuloksia julkaistaan Kelan julkaisemassa loppuraportissa sekä tieteellisissä ja yleistajuisissa teksteissä ja esitelmissä. Tuloksia hyödynnetään myös koulutusmateriaalien valmistamisessa.

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja haitat

Tutkimuksessa tarkastellaan puhelinhaastattelua, johon nuori osallistuisi tutkimuksesta riippumatta. Tutkimukseen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen eivät vaikuta nuoren saamiin palveluihin, Kelan etuuksiin tai kohteluun Kelassa.

Tutkimus lisää ymmärrystä haastattelun vuorovaikutuksesta ja mahdollistaa näin haastattelutilanteiden kehittämisen. Tutkimukseen osallistumisesta ei ole yksittäisille osallistujille suoraa hyötyä. Osallistumisesta ei makseta palkkiota.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Tutkijat käsittelevät aineistoja luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  He allekirjoittavat vaitiolositoumuksen ja säilyttävät aineistoa tietoturvallisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun palvelimella. Äänitallenteet kirjoitetaan tekstitiedostoiksi vaitiolovelvollisessa tutkimuspalveluihin erikoistuneessa yrityksessä. Tutkijat käyttävät tulosten raportoinnissa otteita tekstimuotoisesta haastatteluaineistosta. Raportointi tehdään siten, ettei yksittäisiä tutkittavia voida tunnistaa.

Tutkimuksen kesto koostuu 1) projektin rahoituskaudesta 1.2.2022–31.1.2023, 2) projektin raportoinnin loppuunsaattamiseen kuluvasta ajasta sekä 3) mahdollisesta samaan tutkimustarkoitukseen liittyvästä jatkotutkimuksen ajasta. Näin määriteltynä tutkimus kestää kokonaisuudessaan korkeintaan tammikuuhun 2026 asti. Tämän jälkeen aineistot tuhotaan.

Tutkimusaineisto sisältää henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja, esimerkiksi osallistujien nimen sekä äänen sekä todennäköisesti myös arkaluontoisia tietoja (kuten terveyteen liittyvät tiedot). Henkilötietojen asiallisesta ja lainmukaisesta käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä tutkimuksessa on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Olemme kuvanneet henkilötietojen käsittelyä ja säilytystä erillisessä tietosuojailmoituksessa.

Lisätiedot

Voit milloin tahansa ottaa puhelimitse tai sähköpostilla yhteyttä alla mainittuihin tutkijoihin ja kysyä lisätietoja tästä tutkimuksesta, sen toteuttamisesta, osallistumisesta tutkimukseen ja henkilötietojen käsittelystä tutkimushankkeessa.

Vastuututkija                                                                                                                            

Sanni Tiitinen
Yhteiskuntatieteiden tohtori, vanhempi tutkija
Kuntoutusinstituutti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
p.050 568 9330
etunimi.sukunimi@jamk.fi      

Tutkija

Emmi Ritvos
Terveystieteiden maisteri
Kuntoutusinstituutti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
p. 050 409 8259
etunimi.sukunimi@jamk.fi